Eyokuqala YeziKronike 10:1-14

  • Ukufa kukaSawule namadodana akhe (1-14)

10  AmaFilisti ayelwa no-Israyeli. Amadoda akwa-Israyeli awabalekela amaFilisti, amaningi abulawa eNtabeni iGilibowa. +  AmaFilisti amhlala ezithendeni uSawule namadodana akhe, abulala uJonathani, u-Abhinadaba noMaliki-shuwa, + amadodana kaSawule.  Impi yaba nzima kuSawule, abacibisheli bamthola futhi bamlimaza. +  Ngemva kwalokho uSawule wathi esikhonzini esiphatha izikhali zakhe: “Hosha inkemba yakho ungigwaze ngayo, ukuze laba bantu abangasokile bangezi bangiphathe ngesihluku.” *+ Kodwa isikhonzi esiphatha izikhali zakhe asivumanga, ngoba sasesaba kakhulu. Ngakho uSawule wathatha inkemba wawela phezu kwayo. +  Lapho isikhonzi esiphatha izikhali zakhe sibona ukuthi uSawule usefile, naso sawela phezu kwenkemba yaso safa.  Ngakho uSawule namadodana akhe amathathu bafa, bonke abendlu yakhe ababenaye bafa ngesikhathi esisodwa. +  Lapho bonke abantu bakwa-Israyeli ababesesigodini* bebona ukuthi wonke umuntu ubalekile nokuthi uSawule namadodana akhe bafile, bashiya amadolobha abo babaleka; ngemva kwalokho kwafika amaFilisti ahlala kuwo.  Ngakusasa, lapho amaFilisti eza ezohlubula ababulewe, athola uSawule namadodana akhe bedindilizile eNtabeni iGilibowa. +  Ngakho amhlubula, ashumpula ikhanda lakhe athatha nezembatho zakhe zempi, athumela umyalezo kulo lonke izwe lamaFilisti ukuze lezi zindaba azimemezele ezithixweni zawo + nakubantu. 10  Ngemva kwalokho abeka izembatho zakhe zempi endlini* kankulunkulu wawo, abethela ugebhezi lwakhe endlini kaDagoni. + 11  Lapho bonke ababeseJabeshi + eGileyadi bezwa konke lokho amaFilisti ayekwenze kuSawule, + 12  wonke amaqhawe asuka athwala isidumbu sikaSawule nezidumbu zamadodana akhe. Aziletha eJabeshi angcwaba amathambo abo ngaphansi kwesihlahla esikhulu eJabeshi, + azila ukudla izinsuku eziyisikhombisa. 13  Ngakho uSawule wafa ngenxa yokungathembeki kwakhe kuJehova ngoba akazange alilalele izwi likaJehova, + nangenxa yokuthi wabuza kosebenzelana nemimoya + 14  esikhundleni sokubuza uJehova. Ngenxa yalokho uNkulunkulu wambulala, ubukhosi wabudlulisela kuDavide indodana kaJese. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “bangihlukumeze.”
Noma, “ababesethafeni eliphansi.”
Noma, “ethempelini.”