Eyokuqala YaMakhosi 7:1-51

  • Isigodlo sikaSolomoni (1-12)

  • Ingcweti enguHiramu isiza uSolomoni (13-47)

    • Izinsika zethusi ezimbili (15-22)

    • ULwandle lwethusi oluncibilikisiwe (23-26)

    • Izinqola eziyishumi nezimbiza zethusi (27-39)

  • Ukuphothulwa kokwenziwa kwezinto zegolide zethempeli (48-51)

7  Kwamthatha iminyaka engu-13 uSolomoni ukwakha indlu yakhe, *+ waze wayiqeda yonke. +  Wakha iNdlu Yehlathi LaseLebhanoni + engamamitha angu-45 ubude, amamitha angu-22 ububanzi namamitha angu-13 ukuphakama, yayakhiwe phezu kwezinhlu ezine zezinsika zomsedari; kwakukhona izingodo zomsedari ezivundlile + phezu kwezinsika.  Yayishayelelwe ngokhuni lomsedari phezu kwezingodo ezivundlile ezaziphezu kwezinsika; zazingu-45 sezizonke, zingu-15 ohlwini ngalunye.  Kwakunamafasitela ayizinhlu ezintathu, ifasitela ngalinye lalibhekene nelinye ifasitela, elandelana eyizitezi ezintathu.  Yonke iminyango nezinsika zeminyango kwakuyizikwele,* njengoba kwakunjalo ngamafasitela ayebhekene namanye elandelana njengezitezi ezintathu.  Wakha iHholo Lezinsika* elingamamitha angu-22 ubude namamitha angu-13 ububanzi, kwakunompheme phambi kwalo unezinsika nesifulelo.  Wakha neHholo Lesihlalo* Sobukhosi + lapho ayezokwahlulela khona—iHholo Lokwahlulela +—balihlobisa ngomsedari kusukela phansi kuze kube semapulangweni ophahla.  Indlu* ayezohlala kuyo, kwelinye igceke, + yayithe ukuqhela eHholo,* futhi yayakhiwe ngendlela efanayo. USolomoni wakha nendlu efana naleli Hholo eyakhela indodakazi kaFaro, ayeyithathile yaba umkakhe. +  Zonke lezi zindlu zazakhiwe ngamatshe abizayo + asikwe ngokwesilinganiso, asahwa ngamasaha amatshe, ngaphakathi nangaphandle, kusukela esisekelweni kuze kube phezulu, nangaphandle kuze kufike egcekeni elikhulu. + 10  Isisekelo sasakhiwe ngamatshe amakhulu abizayo; amanye amatshe ayengamamitha amahlanu, amanye amatshe engamamitha amane. 11  Ngaphezu kwalawa kwakukhona namanye amatshe abizayo asikwe ngokwesilinganiso, kanye nokhuni lomsedari. 12  Igceke elikhulu lalibiyelwe ngezinhlu ezintathu zamatshe asikiwe nohlu lwezingodo zomsedari, njengegceke elingaphakathi + lendlu kaJehova nompheme wendlu. + 13  INkosi uSolomoni yathumela ukuba kulandwe uHiramu + eThire. 14  Wayeyindodana yomfelokazi wesizwe sakwaNafetali, uyise wayengumThire esebenza ngethusi; + wayeyingcweti, enokuqonda + nolwazi lokwenza zonke izinhlobo zomsebenzi wethusi. Ngakho weza eNkosini uSolomoni wenza wonke umsebenzi wayo. 15  Wabumba izinsika ezimbili zethusi; + insika ngayinye yayingamamitha angu-8 ukuphakama, ngayinye yalezi zinsika ezimbili yayingase izungezwe intambo engamamitha amahlanu. + 16  Wenza izihloko zezinsika ezimbili ezibunjwe ngethusi ukuze azibeke phezu kwezinsika. Esinye isihloko sasingamamitha amabili nesinye isihloko singamamitha amabili. 17  Isihloko ngasinye esasiphezu kwensika sasihlotshiswe ngokusasisefo kanye nokusaketanga okuzungezayo; + kuyisikhombisa kwesinye isihloko nesikhombisa kwesinye isihloko. 18  Wenza amahalananda* aba yizinhlu ezimbili azungeza umhlobiso osasisefo ukuze amboze izihloko ezaziphezu kwezinsika; wenza okufanayo kuzo zombili izihloko. 19  Izihloko ezaziphezu kwezinsika emphemeni zazenziwe njengembali yomnduze, zingamamitha amabili ukuphakama. 20  Izihloko zaziphezu kwezinsika ezimbili, ngaphezudlwana kwengxenye eyindilinga exhumene nomhlobiso osasisefo; kwakunamahalananda angu-200 alandelanayo azungeza isihloko ngasinye. + 21  Wamisa lezi zinsika zompheme wethempeli. *+ Wamisa insika yangakwesokudla* wayiqamba ngokuthi uJakini,* wayesemisa insika yangakwesobunxele* wayiqamba ngokuthi uBhowazi. *+ 22  Phezu kwezinsika kwakunomhlobiso womnduze. Ngakho umsebenzi wezinsika waqedwa. 23  Ngemva kwalokho wenza uLwandle* lwensimbi. + Lwaluyindilinga, lungamamitha amane ukusuka kolunye unqenqema lwalo kuya kolunye unqenqema, ukuphakama kwalo kungamamitha amabili, kwakuthatha intambo yokukala engamamitha angu-13 ukulujikeleza lonke. + 24  Kwakunemihlobiso emise okwamaselwa + ngezansi konqenqema lwalo, iluzungezile, iyishumi engalweni eyodwa nxazonke zoLwandle, iyizinhlu ezimbili zamaselwa, kubunjwe kanye nalo. 25  Lwaluphezu kwezinkunzi ezingu-12, + ezintathu zibheke enyakatho, ezintathu zibheke entshonalanga, ezintathu zibheke eningizimu nezintathu zibheke empumalanga; uLwandle lwaluhlezi phezu kwazo, zonke izinkunzi zazilufulathele. 26  Lwalulingana nobubanzi besandla ukuba wugqinsi;* unqenqema lwalo lwalwenziwe njengonqenqema lwenkomishi, lumise okwembali yomnduze. Lwalungamumatha amalitha angu-44 000.* 27  Wabe esenza izinqola + zamanzi zethusi* eziyishumi. Inqola ngayinye yayingamamitha amabili ubude, ingamamitha amabili ububanzi, nemitha elilodwa ukuphakama. 28  Izinqola zazenziwe ngale ndlela: Zazinezinhlangothi eziyizicaba, lezi zinhlangothi zazihlukaniswe yizinsimbi eziphambanayo. 29  Kulezi zinhlangothi eziphakathi kwezinsimbi eziphambanayo kwakuqoshwe imifanekiso yamabhubesi, + izinkunzi namakherubi, + kwakwenziwe into efanayo nasezinsimbini eziphambanayo. Ngenhla nangezansi kwamabhubesi nezinkunzi kwakuqoshwe imihlobiso eyiziyingi. 30  Inqola ngayinye yayinamasondo amane ethusi nezinsimbi zethusi okufakwe kuzo amasondo, izisekelo ezine ezisemakhoneni zazibambe izinsimbi okufakwe kuzo amasondo. Indishi yayihlezi phezu kwezisekelo ezisemakhoneni, ezazinemihlobiso emaceleni. 31  Indishi yayingena khaxa phezulu enqoleni, iyibanga eliyingalo eyodwa ukuphakama; umlomo okungena kuwo indishi wawuyindilinga, ubude bawo buyingalo nohhafu, kulo mlomo kwakunemifanekiso eqoshiwe. Izinhlangothi zezinqola zaziyisikwele, zingeyona indilinga. 32  Amasondo amane ayengezansi kwezinhlangothi eziyizicaba zenqola, izinsimbi zokufasa amasondo zazinamathele enqoleni, isondo ngalinye laliyingalo eyodwa nohhafu ukuphakama. 33  Amasondo ayenziwe njengamasondo enqola edonswa amahhashi. Izinsimbi zokufasa amasondo, amarimu, izipokwe nezivalo ezisenkabeni yesondo, konke kwakwenziwe ngethusi. 34  Kwakukhona izisekelo ezine ezibambe izinsimbi okufakwe kuzo amasondo emakhoneni amane enqola ngayinye; lezi zinsimbi zazakhiwe kanye nenqola kuyinto eyodwa. 35  Phezulu enqoleni kwakunebhande eliyisiyingi liwuhhafu wengalo ukuphakama, futhi ingxenye ephezulu enqoleni nezinsimbi zayo eziyisikwele nezinhlangothi zayo kwakwenziwe kwaba yinto eyodwa. 36  Ezinsimbini zayo eziyisikwele nasezinhlangothini zayo waqopha amakherubi, amabhubesi, nezihlahla zesundu ngokuvumelana nesikhala salokho nalokho, nemihlobiso eyindilinga nxazonke. + 37  Wazenza ngale ndlela izinqola eziyishumi; + zonke zazenziwe ngendlela efanayo, + zilingana futhi zibukeka ngendlela efanayo. 38  Wenza izindishi zethusi eziyishumi; + ngayinye yayingamumatha amalitha angu-880. Indishi ngayinye yayingamamitha amabili.* Inqola ngayinye yayinendishi eyodwa. 39  Wabeka izinqola ezinhlanu ohlangothini lwendlu olungakwesokudla, wabeka ezinhlanu ohlangothini lwendlu olungakwesobunxele, wabeka uLwandle ohlangothini lwendlu olungakwesokudla, ngaseningizimu-mpumalanga. + 40  UHiramu + wenza nezindishi, amahalavu + nezitsha. + Ngakho uHiramu wawuqeda wonke umsebenzi ayewenzela iNkosi uSolomoni endlini kaJehova: + 41  izinsika ezimbili + nezihloko ezimise okwendishi ezaziphezu kwezinsika ezimbili; okusasisefo okubili + okumboza izihloko ezimbili ezimise okwendishi ezaziphezu kwezinsika; 42  amahalananda angu-400 + alokhu okusasisefo okubili, izinhlu ezimbili zamahalananda kulokhu okusasisefo ngakunye, ukuze zimboze izihloko ezimbili ezimise okwendishi ezaziphezu kwezinsika ezimbili; 43  izinqola eziyishumi + nezindishi eziyishumi + ezaziphezu kwezinqola; 44  uLwandle + nezinkunzi ezingu-12 ezazisekele uLwandle; 45  amakani, amafosholo, izitsha nazo zonke ezinye izinto, uHiramu wakwenzela iNkosi uSolomoni ngethusi elicwebezelayo ukuba kube okwendlu kaJehova. 46  Lezi zinto inkosi yazenza ngezimfolomo zobumba esifundeni saseJordani, phakathi kweSukoti neZaretani. 47  Zonke lezi zinto uSolomoni akazange azikale ngoba zaziningi kakhulu. Isisindo sethusi asizange sitholakale. + 48  USolomoni wenza zonke izinto zendlu kaJehova: i-altare + legolide, itafula legolide + lokubeka isinkwa sokubukwa; 49  izinti zezibani + zegolide elihlanzekile, ezinhlanu kwesokudla nezinhlanu kwesobunxele phambi kwekamelo elingaphakathi; izimbali, + izibani nezindlawu kwegolide; + 50  izindishi, izinto zokucisha umlilo, + izitsha, izindebe + nemicengezi yomlilo, + kwegolide elihlanzekile; nezikhoxe zezicabha zendlu engaphakathi, + okungukuthi, iNgcwelengcwele, nezezicabha zendlu yethempeli, + kwegolide. 51  Ngakho iNkosi uSolomoni yawuqeda wonke umsebenzi okwakumelwe iwenzele indlu kaJehova. Ngemva kwalokho uSolomoni wangenisa izinto uDavide uyise ayezingcwelisile, + wabeka isiliva, igolide nezinye izinto endaweni yokugcina ingcebo yendlu kaJehova. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “isigodlo sakhe.”
Noma, “kwakunezinhlangothi ezine.”
Noma, “uMpheme Wezinsika.”
Noma, “noMpheme Wesihlalo.”
Noma, “Isigodlo.”
NgesiHebheru, “endlini yeHholo.”
Noma, “amahananadi.”
Lapha kubhekiselwa eNgcwele.
Kungenzeka kusho ukuthi “Ngamandla.”
Noma, “esenyakatho.”
Incazelo: “Kwangathi [uJehova] Angakumisa Kuqine.”
Noma, “eseningizimu.”
Noma, “ithange.”
Cishe lwalungu-7,4 cm. Bheka iSithasiselo B14.
Amabhathi angu-2 000. Ibhathi lalilingana no-22 L. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “amakalishi ethusi.”
Noma, “yayingu-2 m ukusuka kulolu hlangothi uwelele kolunye.”