Eyokuqala YaMakhosi 5:1-18

  • INkosi uHiramu inika uSolomoni izinto zokwakha (1-12)

  • Izisebenzi zikaSolomoni eziphoqelelwe (13-18)

5  Lapho uHiramu inkosi yaseThire + ezwa ukuthi uSolomoni wayegcotshwe ukuba abe yinkosi esikhundleni sikayise, wathumela izinceku zakhe kuSolomoni, ngoba uHiramu wayengumngane kaDavide. *+  USolomoni naye wathumela umyalezo kuHiramu, + wathi:  “Wazi kahle ukuthi uDavide ubaba akakwazanga ukwakhela igama likaJehova uNkulunkulu wakhe indlu ngenxa yezimpi eziningi ayebhekene nazo, kwaze kwaba yilapho uJehova ebeka izitha zakhe ngaphansi kwamathe ezinyawo zakhe. +  Kodwa manje uJehova uNkulunkulu wami unginike ukuphumula nxazonke. + Akukho muntu omelene nami, akukho nokubi okwenzekayo. +  Ngakho ngihlose ukwakhela igama likaJehova uNkulunkulu wami indlu, njengoba nje uJehova athembisa kuDavide ubaba, wathi: ‘Indodana yakho engiyoyibeka esihlalweni sakho sobukhosi esikhundleni sakho, yiyo eyokwakhela igama lami indlu.’ +  Manje yala abantu bakho ukuba bangigawulele imisedari eLebhanoni. + Izinceku zami zizosebenza nezinceku zakho, ngizokukhokhela ngenxa yezinceku zakho ngokwenani ozolisho, ngoba uyazi ukuthi akekho noyedwa phakathi kwethu okwazi ukugawula izihlahla njengabantu baseSidoni.” +  Lapho uHiramu ezwa amazwi kaSolomoni, wajabula kakhulu, wathi: “Makadunyiswe uJehova namuhla ngoba unike uDavide indodana ehlakaniphile ukuba ibuse phezu kwalesi sizwe esikhulu!” *+  Ngakho uHiramu wathumela izwi kuSolomoni, wathi: “Ngiwuzwile umyalezo owuthumele kimi. Ngizokwenza konke okufisayo ngokukulethela izingodo zomsedari nezomjunipha. +  Izinceku zami zizozehlisa ukusuka eLebhanoni ziziyise olwandle, ngizozibophela ndawonye bese ngizintantisa zihambe olwandle ziye endaweni ozongazisa yona. Uma zifika lapho zizohlukaniswa, bese wena uzithatha. Wena uzongikhokhela ngokuthi unike abantu bami ukudla.” + 10  Ngakho uHiramu wanika uSolomoni zonke izingodo zomsedari nezomjunipha ayezifisa. 11  USolomoni wanika uHiramu amakhora* kakolweni angu-20 000 njengokudla kwabantu bakhe namakhora angu-20 amafutha omnqumo ekhethelo.* Yilokho uSolomoni ayekunika uHiramu unyaka nonyaka. + 12  UJehova wanika uSolomoni ukuhlakanipha, njengoba nje ayemthembisile. + Kwakunokuthula phakathi kukaHiramu noSolomoni, bobabili benza isivumelwano. 13  INkosi uSolomoni yabutha amadoda azokwenza umsebenzi wayo kulo lonke elakwa-Israyeli; angu-30 000 amadoda abuthwa. + 14  Wayewathumela eLebhanoni ngokushintshana ngezigaba zabangu-10 000 inyanga ngayinye. Ayehlala inyanga eyodwa eLebhanoni, izinyanga ezimbili abe semakhaya awo; u-Adoniramu + wayengamele labo ababuthelwe ukwenza umsebenzi wenkosi. 15  USolomoni wayenezisebenzi ezenza imisebenzi evamile* ezingu-70 000 nabasiki bamatshe abangu-80 000 + ezintabeni, + 16  kanye nezinduna zikaSolomoni ezingu-3 300 + ezaziqondisa izisebenzi. 17  Inkosi yayala ukuba zimbe amatshe amakhulu, amatshe abizayo, + ukuze kubekwe isisekelo + sendlu ngamatshe asikiwe. + 18  Ngakho abakhi bakaSolomoni nabakhi bakaHiramu nabaseGebhali + babesika amatshe, belungiselela nezingodo zokwakha indlu.

Imibhalo yaphansi

Noma, “wayemthanda uDavide.”
Noma, “esingenakubalwa.”
Ikhora lalilingana no-220 L. Bheka iSithasiselo B14.
NgesiHebheru, “amafutha agquliwe.”
Noma, “wayenabathwali bemithwalo.”