Eyokuqala YaMakhosi 21:1-29

  • U-Ahabi uhalela insimu yamagilebhisi kaNabhoti (1-4)

  • UJezebeli wakha itulo lokubulala uNabhoti (5-16)

  • Umyalezo ka-Eliya ngokumelene no-Ahabi (17-26)

  • U-Ahabi uyazithoba (27-29)

21  Ngemva kwalezi zinto kunesigameko esenzeka esiphathelene nensimu yamagilebhisi okwakungekaNabhoti umJizreyeli; yayiseJizreyeli, + eduze kwesigodlo sika-Ahabi inkosi yaseSamariya.  U-Ahabi wathi kuNabhoti: “Nginike insimu yakho yamagilebhisi ukuze ibe yingadi yami yemifino, ngoba iseduze komuzi wami. Ngizokunika insimu engcono kunayo. Noma uma uthanda, ungidayisele yona ngemali.”  Kodwa uNabhoti wathi ku-Ahabi: “Anginakulokotha ngikunike ifa lokhokho bami, + ngoba uJehova uyakwenqabela lokhu.”  Ngakho u-Ahabi waphindela endlini yakhe, enyukubele futhi edangele ngenxa yempendulo kaNabhoti umJizreyeli ethi: “Ngeke ngikunike ifa lokhokho bami.” Wafike walala embhedeni, wafulathela wabheka odongeni, wenqaba ukudla.  UJezebeli + umkakhe weza kuye wathi: “Kungani udangele* uze wenqabe nokudla?”  Yena waphendula wathi: “Kungenxa yokuthi ngithe kuNabhoti umJizreyeli, ‘Ngidayisele insimu yakho ngemali. Noma uma uthanda, ngivumele ngikunike enye insimu esikhundleni sayo.’ Kodwa uthe, ‘Ngeke ngikunike insimu yami.’ ”  UJezebeli umkakhe wathi kuye: “Angithi uwena inkosi kwa-Israyeli. Vuka udle, uyeke ukukhathazeka. Mina ngizokunika insimu kaNabhoti umJizreyeli.” +  Ngakho wabhala izincwadi egameni lika-Ahabi wazibeka uphawu ngophawu lwenkosi, + wathumela lezo zincwadi emadodeni amadala + nasezicukuthwaneni ezazihlala edolobheni lakubo kaNabhoti.  Kulezo zincwadi wabhala wathi: “Memezelani ukuzila ukudla, nihlalise uNabhoti phambi kwabantu. 10  Nihlalise phambi kwakhe amadoda amabili angelusizo lwalutho, afakaze ngokumelene naye, + athi, ‘Wena uthuke uNkulunkulu nenkosi!’ + Bese nimkhiphela ngaphandle nimshaye ngamatshe aze afe.” + 11  Ngakho amadoda edolobha lakubo, amadoda amadala nezicukuthwane ezazihlala edolobheni lakubo, benza njengoba nje kwakulotshiwe ezincwadini ezazithunyelwe uJezebeli. 12  Bamemezela ukuzila ukudla bahlalisa uNabhoti phambi kwabantu. 13  Kwabe sekungena amadoda amabili angelusizo lwalutho, ahlala phansi phambi kwakhe, aqala ukufakaza ngokumelene noNabhoti phambi kwabantu, athi: “UNabhoti uthuke uNkulunkulu nenkosi!” + Ngemva kwalokho bamkhiphela emaphethelweni edolobha bamshaya ngamatshe waze wafa. + 14  Bathumela umyalezo kuJezebeli, bathi: “UNabhoti ushaywe ngamatshe waze wafa.” + 15  Kwathi nje lapho uJezebeli ezwa ukuthi uNabhoti ushaywe ngamatshe wafa, wathi ku-Ahabi: “Hamba uyothatha insimu yamagilebhisi kaNabhoti umJizreyeli, + leyo anqabile ukukuthengisela yona ngemali, ngoba uNabhoti akasaphili, usefile.” 16  Kwathi nje lapho u-Ahabi ezwa ukuthi uNabhoti ufile, u-Ahabi wasuka wehlela ensimini yamagilebhisi kaNabhoti umJizreyeli ukuze ayithathe. 17  Kodwa izwi likaJehova lafika ku-Eliya + umThishibi, lathi: 18  “Suka, wehle uye ku-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli, obusa eSamariya. + Njengamanje usensimini yamagilebhisi kaNabhoti, lapho ehlele khona ukuze ayithathe. 19  Kumelwe uthi kuye, ‘Yilokhu uJehova akushoyo: “Ingabe ubulale umuntu + wase uthatha insimu yakhe?” ’ + Uzobe usuthi kuye, ‘Yilokhu uJehova akushoyo: “Endaweni lapho izinja zikhothe khona igazi likaNabhoti, izinja ziyolikhotha igazi lakho.” ’ ” + 20  U-Ahabi wathi ku-Eliya: “O sitha sami, + usuze wangithola!” Waphendula wathi: “Ngikutholile. ‘Ngenxa yokuthi uzimisele* ukwenza okubi emehlweni kaJehova, + 21  ngiletha inhlekelele phezu kwakho, ngizoshanelisisa ngemva kwakho ngiqede bonke abesilisa *+ ku-Ahabi, kanye nabantukazana kwa-Israyeli. + 22  Ngizokwenza indlu yakho ibe njengendlu kaJerobowamu + indodana kaNebhati nanjengendlu kaBhahasha + indodana ka-Ahiya, ngenxa yokuthi ungicasulile wabangela u-Israyeli ukuba one.’ 23  Nangokuphathelene noJezebeli, uJehova uthe: ‘Izinja ziyomudla uJezebeli esigangeni esiseJizreyeli. + 24  Noma ubani ongoka-Ahabi ofela edolobheni uyodliwa izinja, nanoma ubani ofela esigangeni uyodliwa izinyoni zezulu. + 25  Akekho ngisho noyedwa owaba njengo-Ahabi, + owayezimisele* ukwenza okubi emehlweni kaJehova, eshoshozelwa umkakhe uJezebeli. + 26  Wenza ngendlela enengeka kakhulu ngokulandela izithixo ezinyanyekayo,* njengoba nje kwakwenze wonke ama-Amori uJehova ayewaxoshe phambi kwama-Israyeli.’ ” + 27  Lapho nje u-Ahabi ezwa la mazwi, waklebhula izingubo zakhe wembatha indwangu yesaka; wazila ukudla waqhubeka elele ngendwangu yesaka futhi ehamba edangele. 28  Izwi likaJehova lafika ku-Eliya umThishibi, lathi: 29  “Ubonile yini ukuthi u-Ahabi uzithobe kanjani phambi kwami? + Ngenxa yokuthi uzithobile phambi kwami, ngeke ngiyilethe le nhlekelele phakathi nesikhathi sokuphila kwakhe. Ngiyoletha le nhlekelele phezu kwendlu yakhe ezinsukwini zendodana yakhe.” +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “Kungani umoya wakho udangele.”
NgesiHebheru, “uzithengisile.”
NgesiHebheru, “noma ubani ochamela udonga.” Inkulumo yesiHebheru yokwedelela ebhekisela kwabesilisa.
NgesiHebheru, “owazithengisa.”
Lena yinkulumo yesiHebheru okungenzeka ihlobene negama elisho “ubulongwe,” isetshenziswa njengenkulumo yokwedelela.