Eyokuqala YaMakhosi 2:1-46

  • UDavide unika uSolomoni iziqondiso (1-9)

  • UDavide uyafa; uSolomoni uyabusa (10-12)

  • Icebo lika-Adoniya limholela ekufeni (13-25)

  • U-Abhiyathara uyaxoshwa; uJowabe uyabulawa (26-35)

  • UShimeyi uyabulawa (36-46)

2  Lapho isikhathi sokuba uDavide afe sesisondele; wayala indodana yakhe uSolomoni, wathi:  “Mina sengizofa.* Ngakho, qina + ube yindoda. +  Kumelwe ugcine isibopho sakho kuJehova uNkulunkulu wakho ngokuhamba ezindleleni zakhe, nangokugcina imithetho yakhe, imiyalo yakhe, izahlulelo zakhe nezikhumbuzo zakhe ezilotshwe eMthethweni KaMose; + uma wenza kanjalo uyophumelela* kukho konke okwenzayo nomaphi lapho uya khona.  UJehova uyosigcwalisa isithembiso sakhe asenza ngokuqondene nami, esithi: ‘Uma amadodana akho enaka indlela ahamba ngayo ngokuziphatha ngokwethembeka phambi kwami ngayo yonke inhliziyo yawo nangawo wonke umphefumulo* wawo, + akusoze kwenzeka ukuba kungabi namuntu wozalo lwakho* ohlezi esihlalweni sobukhosi sika-Israyeli.’ +  “Ukwazi kahle nalokho uJowabe indodana kaZeruya akwenza kimi, lokho akwenza ezinduneni ezimbili zamabutho ka-Israyeli—u-Abhineri + indodana kaNeri no-Amasa + indodana kaJetheri. Wazibulala, wachitha igazi + lempi ngesikhathi sokuthula, ethela ibhande elalisokhalweni lwakhe nezimbadada ezazisezinyaweni zakhe ngegazi lempi.  Kumelwe wenze ngokokuhlakanipha kwakho, ungazivumeli izinwele zakhe ezimpunga zehlele eThuneni* ngokuthula. +  “Kodwa kufanele uwabonise uthando oluqotho amadodana kaBharizilayi + waseGileyadi, kufanele abe phakathi kwalabo abadla etafuleni lakho, ngoba yileyo ndlela angisekela ngayo + lapho ngibalekela umfowenu u-Absalomu. +  “Ungamkhohlwa noShimeyi indodana kaGera umBhenjamini waseBhahurimi. Nguye owangiqalekisa ngesiqalekiso esibuhlungu + mhla ngiya eMahanayimi; + kodwa lapho ehla ezongihlangabeza eJordani, ngafunga uJehova kuye, ngathi: ‘Ngeke ngikubulale ngenkemba.’ +  Manje kufanele umjezise, + ngoba wena uyindoda ehlakaniphile futhi uyakwazi okufanele ukwenze kuye; kumelwe wehlisele izinwele zakhe ezimpunga eThuneni* ngegazi.” + 10  Ngemva kwalokho uDavide washona* wangcwatshwa eDolobheni LikaDavide. + 11  Iminyaka uDavide ayibusa phezu kuka-Israyeli yayingu-40. EHebroni + wabusa iminyaka eyisikhombisa, eJerusalema wabusa iminyaka engu-33. + 12  USolomoni wahlala phansi esihlalweni sobukhosi sikaDavide uyise, kancane kancane ubukhosi bakhe bama baqina. + 13  Ngemva kwesikhathi u-Adoniya indodana kaHagiti weza kuBhati-sheba, unina kaSolomoni. UBhati-sheba wabuza wathi: “Ingabe uze ngokuthula?” U-Adoniya wathi: “Ngize ngokuthula.” 14  Waqhubeka wathi: “Kunokuthile engifuna ukukusho kuwe.” Ngakho yena wathi: “Khuluma.” 15  U-Adoniya wathi: “Wena wazi kahle ukuthi ubukhosi babuzoba ngobami, nokuthi wonke u-Israyeli wayelindele* ukuba ngibe yinkosi; + kodwa ubukhosi bangiphunyuka baba ngobomfowethu, ngoba kwakuyintando kaJehova ukuba bube ngobakhe. + 16  Kodwa manje kunento eyodwa nje engiyicela kuwe. Ungasenqabi isicelo sami.” Ngakho wathi kuye: “Khuluma.” 17  Waqhubeka wathi: “Ngicela ukhulume noSolomoni inkosi—ngoba ngeke asenqabe isicelo esivela kuwe—ukuba anginike u-Abhishagi + waseShunemi abe ngumkami.” 18  UBhati-sheba waphendula wathi: “Kulungile! Ngizokukhulumela nenkosi.” 19  Ngakho uBhati-sheba wangena phambi kweNkosi uSolomoni ukuze akhulumele u-Adoniya. Ngaso leso sikhathi inkosi yasukuma yamhlangabeza yase imkhothamela. Yabe isihlala phansi esihlalweni sayo sobukhosi yayala ukuba kubekelwe unina wenkosi isihlalo, ukuze ahlale ngakwesokudla sayo. 20  U-Bhati-sheba wathi: “Kukhona isicelo esincane engifisa ukusenza kuwe. Ungasenqabi.” Ngakho inkosi yathi kuye: “Cela mama; ngoba ngeke ngisenqabe isicelo sakho.” 21  Ngakho wathi: “U-Abhishagi waseShunemi makanikwe u-Adoniya umfowenu abe umkakhe.” 22  INkosi uSolomoni yamphendula unina yathi: “Kungani ucelela u-Adoniya u-Abhishagi waseShunemi? Kungcono uvele umcelele nobukhosi, + ngoba ungumfowethu omdala, + futhi usekelwa ngu-Abhiyathara umpristi noJowabe + indodana kaZeruya.” + 23  INkosi uSolomoni yafunga uJehova, yathi: “Kwangathi uNkulunkulu angangijezisa kanzima, uma u-Adoniya engenakulahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yalesi sicelo. 24  Manje ngifunga uJehova ongimise ngaqina + nongibeke esihlalweni sobukhosi sikaDavide ubaba nongakhele indlu *+ njengoba nje athembisa; namuhla u-Adoniya uzobulawa.” + 25  Ngokushesha iNkosi uSolomoni yathumela uBhenaya + indodana kaJehoyada, wahamba wafike wambulala* u-Adoniya. 26  Ku-Abhiyathara + umpristi, inkosi yathi: “Hamba uye endaweni yakho e-Anathoti! + Ufanelwe ngukufa, kodwa ngeke ngikubulale ngalolu suku, ngoba wathwala uMphongolo weNkosi EnguMbusi uJehova phambi kukaDavide ubaba, + nangenxa yokuthi wahlupheka nobaba kukho konke ukuhlupheka kwakhe.” + 27  Ngakho uSolomoni wamxosha u-Abhiyathara ukuba angabe esakhonza njengompristi kaJehova, ukuze kugcwaliseke izwi likaJehova alikhuluma lapho ahlulela indlu ka-Eli + eShilo. + 28  Lapho uJowabe ezwa ngalezi zindaba—ngoba uJowabe wayesekele u-Adoniya, + kodwa wayengazange amsekele u-Absalomu +—uJowabe wabalekela etendeni likaJehova + wabamba izimpondo ze-altare. 29  INkosi uSolomoni yabikelwa kwathiwa: “UJowabe ubalekele etendeni likaJehova, ulapho eceleni kwe-altare.” Ngakho uSolomoni wathumela uBhenaya indodana kaJehoyada, wathi: “Hamba uyombulala!” 30  Ngakho uBhenaya wahamba waya etendeni likaJehova wafika wathi kuye: “Yilokhu inkosi ekushoyo, ‘Phuma!’ ” Kodwa yena wathi: “Cha! Ngizofela lapha.” UBhenaya wabuyela enkosini, wayitshela lokho uJowabe ayekushilo. 31  Ngakho inkosi yathi kuye: “Yenza njengoba nje eshilo; mbulale bese umngcwaba, ususe kimi nasendlini kababa igazi uJowabe alichitha kungafanele. + 32  UJehova uzobuyisela igazi lakhe phezu kwekhanda lakhe, ngoba wabulala ngenkemba amadoda amabili ayelungile nayengcono kunaye, ubaba uDavide engazi ngakho: u-Abhineri + indodana kaNeri induna yebutho lakwa-Israyeli + no-Amasa + indodana kaJetheri induna yebutho lakwaJuda. + 33  Igazi labo liyobuyela phezu kwekhanda likaJowabe naphezu kwekhanda lenzalo yakhe kuze kube phakade; + kodwa ngokuqondene noDavide, inzalo yakhe, indlu yakhe nesihlalo sakhe sobukhosi, kwangathi kungaba nokuthula okuvela kuJehova kuze kube phakade.” 34  UBhenaya indodana kaJehoyada wenyuka wambulala uJowabe, wangcwatshwa emzini wakhe ehlane. 35  Ngemva kwalokho inkosi yabeka uBhenaya + indodana kaJehoyada esikhundleni sakhe phezu kwempi, inkosi yabeka uZadoki + umpristi esikhundleni sika-Abhiyathara. 36  Inkosi yabiza uShimeyi + yathi kuye: “Zakhele umuzi eJerusalema, uhlale khona; ungaphumi uye kwenye indawo. 37  Ngosuku oyophuma ngalo uwele iSigodi SaseKidroni, + uyofa nakanjani. Igazi lakho liyoba phezu kwekhanda lakho.” 38  UShimeyi wayiphendula inkosi wathi: “Lokhu okushilo kulungile. Inceku yakho izokwenza njengoba nje inkosi yami ishilo.” Ngakho uShimeyi wahlala eJerusalema izinsuku eziningi. 39  Kodwa ekupheleni kweminyaka emithathu, izigqila ezimbili zikaShimeyi zabaleka zaya ku-Akhishi + indodana kaMahakha inkosi yaseGati. Lapho uShimeyi etshelwa kuthiwa: “Izigqila zakho ziseGati,” 40  ngokushesha uShimeyi wabophela imbongolo yakhe wahamba wayobona u-Akhishi eGati ukuze alande izigqila zakhe. Lapho uShimeyi ebuya nezigqila zakhe eGati, 41  uSolomoni wabikelwa, kwathiwa: “UShimeyi ubephumile eJerusalema waya eGati futhi usebuyile.” 42  Lapho inkosi izwa lokho yathumela ukuba kuyobizwa uShimeyi, yathi kuye: “Angizange yini ngikufungise uJehova ngakuxwayisa ngathi: ‘Ngosuku oyophuma ngalo lapha uye kwenye indawo, uyofa nakanjani’? Wena awuzange yini uthi kimi, ‘Lokho okushoyo kulungile; ngizolalela’? + 43  Pho kungani ungazange ugcine isifungo sikaJehova nomyalo engakubekela wona?” 44  Inkosi yabe isithi kuShimeyi: “Wena uyakwazi enhliziyweni yakho konke okubi owakwenza kuDavide ubaba, + uJehova uzokubuyisela phezu kwekhanda lakho okubi owakwenza. + 45  Kodwa iNkosi uSolomoni iyobusiswa, + nesihlalo sikaDavide siyomiswa siqine phambi kukaJehova kuze kube phakade.” 46  Ngakho inkosi yayala uBhenaya indodana kaJehoyada, owabe esephuma wambulala. + Umbuso wama waqina esandleni sikaSolomoni. +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “Mina sengihamba ngendlela yomhlaba wonke.”
Noma, “uyokwenza ngokuhlakanipha.”
NgesiHebheru, “akusoze kunqunywe kuwe umuntu.”
Noma, “eShiyoli,” okungukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “eShiyoli,” okungukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
NgesiHebheru, “walala nokhokho bakhe.”
NgesiHebheru, “wayebhekise ubuso bakhe ngakimi.”
Noma, “nonginike umbuso.”
Noma, “wamthelekela wafa.”