Eyokuqala YaMakhosi 15:1-34

  • U-Abhiyamu uba inkosi kwaJuda (1-8)

  • U-Asa uba inkosi kwaJuda (9-24)

  • UNadabi uba inkosi kwa-Israyeli (25-32)

  • UBhahasha uba inkosi kwa-Israyeli (33, 34)

15  Ngonyaka ka-18 weNkosi uJerobowamu + indodana kaNebhati, u-Abhiyamu waba yinkosi kwaJuda. +  Wabusa iminyaka emithathu eJerusalema. Igama likanina kwakunguMahakha + umzukulu ka-Abhishalomu.  Wenza izono ezifanayo nalezo uyise ayezenzile ngaphambi kwakhe, inhliziyo yakhe yayingazinikele ngokuphelele* kuJehova uNkulunkulu wakhe njengenhliziyo kaDavide ukhokho wakhe.  Nokho, ngenxa kaDavide, + uJehova uNkulunkulu wakhe wanika u-Abhiyamu isibani eJerusalema + ngokuvusa indodana yakhe ngemva kwakhe nangokugcina iJerusalema likhona.  Ngoba uDavide wenza okulungile emehlweni kaJehova, akazange aphambuke kukho konke ayemyale ngakho zonke izinsuku zokuphila kwakhe, ngaphandle kwasendabeni ka-Uriya umHeti. +  Kwakunempi phakathi kukaRehobowamu noJerobowamu zonke izinsuku zokuphila kwakhe. +  Ngokuqondene nawo wonke omunye umlando ka-Abhiyamu, konke akwenza, kulotshiwe encwadini yomlando wamakhosi akwaJuda. + Kwakunempi naphakathi kuka-Abhiyamu noJerobowamu. +  Ngemva kwalokho u-Abhiyamu washona, wangcwatshwa eDolobheni LikaDavide; u-Asa indodana yakhe + waba yinkosi esikhundleni sakhe. +  Ngonyaka ka-20 wokubusa kukaJerobowamu inkosi yakwa-Israyeli, u-Asa waba yinkosi kwaJuda. 10  Wabusa iminyaka engu-41 eJerusalema. Igama likagogo wakhe kwakunguMahakha + umzukulu ka-Abhishalomu. 11  U-Asa wenza okulungile emehlweni kaJehova, + njengoDavide ukhokho wakhe. 12  Waxosha izifebe zesilisa zasethempelini ezweni + wasusa nazo zonke izithixo ezinyanyekayo* okhokho bakhe ababezenzile. + 13  Wasusa ngisho nogogo wakhe uMahakha + esikhundleni sakhe sokuba yindlovukazi, ngoba wayenze isithixo esinengekayo ukuze sisetshenziswe ekukhonzeni isigxobo esingcwele.* U-Asa wasigawula isithixo sakhe esinengekayo + wasishisa eSigodini SaseKidroni. + 14  Kodwa izindawo eziphakeme azizange zisuswe. + Noma kunjalo, inhliziyo ka-Asa yayizinikele ngokuphelele* kuJehova kukho konke ukuphila kwakhe. 15  Wangenisa endlini kaJehova izinto yena noyise ababezenze zaba ngcwele—isiliva, igolide nezinto ezihlukahlukene. + 16  Kwakuhlale kunempi phakathi kuka-Asa noBhahasha + inkosi yakwa-Israyeli. 17  Ngakho uBhahasha inkosi yakwa-Israyeli wakhuphuka wahlasela uJuda waqala nokwakha* iRama, + ukuze angavumeli muntu ukuba aphume noma angene ku-Asa* inkosi yakwaJuda. + 18  U-Asa wabe esethatha lonke isiliva negolide elalisele endlini yengcebo kaJehova nasendlini* yengcebo yenkosi walinika izinceku zakhe. Ngemva kwalokho iNkosi u-Asa yazithuma kuBheni-hadadi indodana kaThabhirimoni indodana kaHeziyoni, inkosi yaseSiriya, + owayehlala eDamaseku, yathi: 19  “Kukhona isivumelwano phakathi kwami nawe naphakathi kukababa noyihlo. Ngikuthumelela isipho sesiliva negolide. Woza uzophula isivumelwano sakho noBhahasha inkosi yakwa-Israyeli, ukuze angiyeke.” 20  UBheni-hadadi wayilalela iNkosi u-Asa, wathumela izinduna zamabutho akhe ukuba ziyolwa namadolobha akwa-Israyeli, zanqoba i-Ijoni, + uDani, + i-Abela-bheti-mahakha, lonke iKhinereti nalo lonke izwe lakwaNafetali. 21  Lapho uBhahasha ezwa ngakho, wayeka ngokushesha ukwakha* iRama waqhubeka ehlala eTiriza. + 22  INkosi u-Asa yabe isibiza wonke uJuda—akekho noyedwa owasala—bathatha amatshe nezingodo ezaziseRama uBhahasha ayekade akha ngakho, iNkosi u-Asa yakha* ngakho iGeba + kwaBhenjamini neMispa. + 23  Ngokuqondene nawo wonke omunye umlando ka-Asa, wonke amandla akhe nakho konke akwenza namadolobha awakha,* kulotshiwe encwadini yomlando wamakhosi akwaJuda. Kodwa lapho esegugile waphathwa yisifo sezinyawo. + 24  Ekugcineni u-Asa washona* wangcwatshwa kanye nabo eDolobheni LikaDavide ukhokho wakhe; uJehoshafati + indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe. 25  UNadabi + indodana kaJerobowamu waba yinkosi phezu kuka-Israyeli ngonyaka wesibili wokubusa kuka-Asa inkosi yakwaJuda, wabusa phezu kuka-Israyeli iminyaka emibili. 26  Wayelokhu enza okubi emehlweni kaJehova, wahamba endleleni kayise + nasesonweni sakhe onisa ngaso u-Israyeli. + 27  UBhahasha indodana ka-Ahiya wendlu ka-Isakare wamakhela uzungu, uBhahasha wambulala eGibhethoni, okwakungelamaFilisti, ngesikhathi uNadabi no-Israyeli wonke bevimbezele iGibhethoni. + 28  Ngakho uBhahasha wambulala ngonyaka wesithathu wokubusa kuka-Asa inkosi yakwaJuda, waba yinkosi esikhundleni sakhe. 29  Ngokushesha nje lapho eba yinkosi, wayibulala yonke indlu kaJerobowamu. Akavumelanga ukuba kusale ngisho noyedwa ophefumulayo ongokaJerobowamu; wababhuqa bonke ngokuvumelana nezwi uJehova ayelikhulume ngenceku yakhe u-Ahiya waseShilo. + 30  Lokhu kwakungenxa yezono uJerobowamu azenza nabangela u-Israyeli ukuba azenze nangenxa yokuthi wayecasule uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli. 31  Ngokuqondene nawo wonke omunye umlando kaNadabi, konke akwenza, kulotshiwe encwadini yomlando wamakhosi akwa-Israyeli. 32  Kwakuhlale kunempi phakathi kuka-Asa noBhahasha inkosi yakwa-Israyeli. + 33  Ngonyaka wesithathu wokubusa kuka-Asa inkosi yakwaJuda, uBhahasha indodana ka-Ahiya waba yinkosi eTiriza phezu kwawo wonke u-Israyeli, wabusa iminyaka engu-24. + 34  Kodwa wenza okubi emehlweni kaJehova, + wahamba endleleni kaJerobowamu nasesonweni sakhe onisa ngaso u-Israyeli. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “yayingaphelele.”
Lena yinkulumo yesiHebheru okungenzeka ihlobene negama elisho “ubulongwe,” isetshenziswa njengenkulumo yokwedelela.
Noma, “yayiphelele.”
Noma, “aphume noma angene endaweni ka-Asa.”
Noma, “nokuqinisa; nokwakha kabusha.”
Noma, “nasesigodlweni.”
Noma, “ukuqinisa; ukwakha kabusha.”
Noma, “yaqinisa; yakha kabusha.”
Noma, “awaqinisa; awakha kabusha.”
Noma, “walala nokhokho bakhe.” Inkulumo esankondlo esho ukufa.