Eyokuqala YaMakhosi 12:1-33

  • URehobowamu uphendula ngokhahlo (1-15)

  • Izizwe eziyishumi ziyavukela (16-19)

  • UJerobowamu uba yinkosi yakwa-Israyeli (20)

  • URehobowamu akufanele alwe no-Israyeli (21-24)

  • Ukukhonzwa kwethole likaJerobowamu (25-33)

12  URehobowamu waya eShekemi, ngoba wonke u-Israyeli wafika eShekemi + ezombeka abe inkosi. +  Kwathi nje lapho uJerobowamu indodana kaNebhati ezwa ngakho (wayeseseGibhithe ngoba wayebalekile ngenxa yeNkosi uSolomoni, futhi wayehlala eGibhithe), +  bathumela bambiza. Ngemva kwalokho uJerobowamu nalo lonke ibandla lika-Israyeli bafika kuRehobowamu, bathi:  “Uyihlo wenza ijoka lethu laba nzima. + Kodwa uma wena wenza umsebenzi onzima kayihlo ube lula, uxegisa ijoka elisindayo* alibeke phezu kwethu, sizokukhonza.”  Wabaphendula wathi: “Hambani izinsuku ezintathu bese nibuya nize kimi.” Ngakho abantu bahamba. +  INkosi uRehobowamu yacela iseluleko emadodeni amadala* ayekhonze uSolomoni uyise ngesikhathi esaphila, yathi: “Ningangeluleka ukuba ngisiphendule ngithini lesi sizwe?”  Ayiphendula athi: “Uma namuhla uzoba yinceku kulesi sizwe wenze lokho esikucelayo, usiphendule kahle, siyoba yizinceku zakho njalo.”  Nokho, yasenqaba iseluleko samadoda amadala,* yacela iseluleko ezinsizweni ezingontanga bayo, ezaziyizikhonzi + zayo.  Yathi kuzo: “Ningeluleka ukuba ngisiphendule ngithini lesi sizwe esithe kimi, ‘Lenze libe lula ijoka uyihlo alibeka phezu kwethu’?” 10  Izinsizwa ezingontanga bayo zayiphendula zathi: “Yilokhu okufanele ukusho kulesi sizwe esithe kuwe, ‘Uyihlo wenza ijoka lethu laba nzima, kodwa wena kufanele usenzele lona libe lula’; yilokhu okufanele ukusho kubo, ‘Mina ngizolindela okungaphezu kokwakufunwa ubaba.* 11  Ubaba wanithwesa ijoka elisindayo, kodwa mina ngizonezela ejokeni lenu. Ubaba wanishaya ngeziswebhu, kodwa mina ngizonishaya ngeziswebhu ezinameva.’ ” 12  UJerobowamu nabo bonke abantu beza kuRehobowamu ngosuku lwesithathu, njengoba nje inkosi yayishilo yathi: “Buyani kimi ngosuku lwesithathu.” + 13  Kodwa inkosi yabaphendula ngokhahlo abantu, yenqaba iseluleko eyayisinikwe amadoda amadala.* 14  Yakhuluma nabo ngokwalokho izinsizwa ezaziyeluleke ngakho, yathi: “Ubaba wenza ijoka lenu laba nzima, kodwa mina ngizonezela ejokeni lenu. Ubaba wanishaya ngeziswebhu, kodwa mina ngizonishaya ngeziswebhu ezinameva.” 15  Ngakho inkosi ayizange ibalalele abantu, ngoba lokhu kwabangelwa uJehova, + ukuze kufezeke izwi uJehova ayelikhulume ngo-Ahiya + waseShilo kuJerobowamu indodana kaNebhati. 16  Lapho wonke ama-Israyeli ebona ukuthi inkosi ayiwalalelanga, abantu bayiphendula inkosi, bathi: “Akukho okusihlanganise noDavide! Asinafa endodaneni kaJese. O Israyeli, yana konkulunkulu bakho. Wena Davide, naka indlu yakho!” Ngakho u-Israyeli wabuyela emakhaya. *+ 17  Kodwa uRehobowamu waqhubeka ebusa ama-Israyeli ayehlala emadolobheni akwaJuda. + 18  INkosi uRehobowamu yabe isithumela u-Adoramu, + owayengamele labo ababebuthelwe ukwenza umsebenzi oyimpoqo, kodwa wonke u-Israyeli wamshaya ngamatshe waze wafa. INkosi uRehobowamu yakwazi ukugibela inqola yayo yabalekela eJerusalema. + 19  Ama-Israyeli abelokhu evukela + indlu kaDavide kuze kube namuhla. 20  Kwathi nje lapho wonke u-Israyeli ezwa ukuthi uJerobowamu ubuyile, wambizela emhlanganweni wamenza inkosi phezu kuka-Israyeli wonke. + Akekho noyedwa kubantu owalandela indlu kaDavide ngaphandle kwesizwe sakwaJuda. + 21  Lapho uRehobowamu efika eJerusalema, ngokushesha wabutha indlu kaJuda nesizwe sakwaBhenjamini, amaqhawe aqeqeshiwe* angu-180 000 ukuba alwe nendlu ka-Israyeli, ukuze kubuyiselwe ubukhosi kuRehobowamu indodana kaSolomoni. + 22  Izwi likaNkulunkulu weqiniso lafika kuShemaya + umuntu kaNkulunkulu weqiniso, lathi: 23  “Khuluma noRehobowamu indodana kaSolomoni inkosi yakwaJuda nayo yonke indlu kaJuda noBhenjamini nabo bonke abantu uthi, 24  ‘Yilokhu uJehova akushoyo: “Akumelwe nikhuphuke niyolwa nabafowenu abangama-Israyeli. Ngamunye wenu makabuyele endlini yakhe, ngoba yimi obangele ukuba le nto yenzeke.” ’ ” + Ngakho balilalela izwi likaJehova babuyela emakhaya, njengoba nje uJehova ayebatshelile. 25  UJerobowamu wakha* iShekemi + ezintabeni zakwa-Efrayimi wahlala khona. Wasuka lapho wakha* iPhenuweli. + 26  UJerobowamu wathi enhliziyweni yakhe: “Manje umbuso uzobuyela endlini kaDavide. + 27  Uma lesi sizwe siqhubeka sihamba siyonikela imihlatshelo endlini kaJehova eJerusalema, + inhliziyo yalesi sizwe iyobuyela enkosini yaso, iNkosi uRehobowamu yakwaJuda. Impela sizongibulala sibuyele kuRehobowamu inkosi yakwaJuda.” 28  Ngemva kokucebisana nabathile, inkosi yenza amathole amabili egolide + yathi kubantu: “Kungaphezu kwamandla enu ukukhuphukela eJerusalema. Nangu uNkulunkulu wakho, Israyeli, owakukhipha ezweni laseGibhithe.” + 29  Elinye walibeka eBhethele, + elinye walibeka kwaDani. + 30  Le nto yabangela ukuba bone, + abantu bahamba baze bafika kwaDani ukuze bakhonze ithole elalilapho. 31  Wakha izindlu zokukhonza ezindaweni eziphakeme, wathatha nabanye kubantu abavamile wabenza abapristi, abantu ababengewona amaLevi. + 32  UJerobowamu wamisa nomkhosi ofana nomkhosi wakwaJuda + ngenyanga ka-8 ngosuku luka-15 lwenyanga. Phezu kwe-altare ayelenze eBhethele, + wanikela umhlatshelo ematholeni ayewenzile, eBhethele wabeka abapristi bezindawo eziphakeme ayezenzile. 33  Wenza iminikelo phezu kwe-altare ayelenze eBhethele ngosuku luka-15 ngenyanga ka-8, inyanga ayezikhethele yona; wamisela ama-Israyeli umkhosi, wakhuphukela e-altare ukuze ayokwenza iminikelo ashunqise nomhlatshelo.

Imibhalo yaphansi

Noma, “elicindezelayo.”
Noma, “kubadala.”
Noma, “sabadala.”
NgesiHebheru, “Ucikicane wami uzoba mkhulu kunokhalo lukababa.”
Noma, “abadala.”
NgesiHebheru, “ematendeni.”
NgesiHebheru, “akhethiwe.”
Noma, “waqinisa.”
Noma, “waqinisa.”