Roma 16:1-27

16  Ngiyamtusa kini uFibhi udadewethu, oyisikhonzi+ sebandla eliseKenikreya,+  ukuba nimamukele+ eNkosini ngendlela efanele abangcwele, nokuba nimsize kunoma iyiphi indaba angase anidinge kuyo,+ ngoba waba umvikeli wabaningi, yebo, nowami ngokwami.  Ngikhonzeleni kuPriska no-Akhwila+ izisebenzi ezikanye nami+ kuKristu Jesu,  abaye bafaka ukuphila kwabo engozini+ ngenxa yomphefumulo wami, engibabonga+ kungemina kuphela kodwa nawo wonke amabandla ezizwe;  nikhonze futhi ebandleni elisendlini yabo.+ Khonzani ku-Ephenetu wami othandekayo, olulibo+ lukaKristu lwase-Asiya.  Khonzani kuMariya, onenzele imisebenzi eminingi.  Khonzani ku-Anidroniku noJuniya izihlobo zami+ nezithunjwa ezikanye nami,+ abangamadoda adumile phakathi kwabaphostoli futhi abaye baba nobunye+ noKristu isikhathi eside kunami.  Ngikhonzeleni+ ku-Ampiliyatu, othandekayo wami eNkosini.  Khonzani ku-Urbhanu isisebenzi esikanye nathi kuKristu, nakuStaku wami othandekayo. 10  Khonzani+ ku-Aphele, owamukelekayo kuKristu. Khonzani kulabo abasendlini ka-Arisitobulu. 11  Khonzani kuHerodiyone isihlobo sami.+ Khonzani kulabo abasendlini kaNarkisu abaseNkosini.+ 12  Khonzani kuTrifina noTrifosa, abesifazane abasebenza kanzima eNkosini. Khonzani kuPersisi, othandekayo wethu, ngoba wenza imisebenzi eminingi eNkosini. 13  Khonzani kuRufu okhethiweyo eNkosini, nakunina ongumama nakimi. 14  Khonzani ku-Asinkiritu, kuFilegu, kuHerme, kuPhatroba, kuHerma, nakubazalwane abanabo. 15  Khonzani kuFilologu, noJuliya, kuNerewu nodadewabo, naku-Olimpa, nakubo bonke abangcwele abanabo.+ 16  Bingelelanani ngokwanga okungcwele.+ Wonke amabandla kaKristu ayakhonza kini. 17  Manje ngiyanikhuthaza bazalwane, ukuba niqaphele labo ababangela ukuhlukana+ nezimo ezingabangela ukukhubeka ngokuphambene nemfundiso+ eniyifundile, futhi nibagweme.+ 18  Ngoba amadoda alolo hlobo ayizigqila, hhayi zeNkosi yethu uKristu, kodwa zezisu zawo siqu;+ futhi ngenkulumo ebushelelezi+ nangenkulumo yokuthopha+ ayenga izinhliziyo zabaqotho. 19  Ngoba ukulalela kwenu kuye kwaqashelwa yibo bonke.+ Ngakho-ke ngiyajabula ngani. Kodwa ngifuna ukuba nihlakaniphe+ ngokuqondene nokuhle, kodwa nibe msulwa+ ngokuqondene nokubi.+ 20  UNkulunkulu onika ukuthula,+ yena uzomchoboza ngokushesha uSathane+ ngaphansi kwezinyawo zenu. Kwangathi umusa ongafanelwe weNkosi yethu uJesu ungaba nani.+ 21  UThimothewu isisebenzi esikanye nami uyakhonza kini, kanjalo noLukiyu noJasoni noSosiphatru izihlobo zami.+ 22  Mina, Tertiyu, olobe le ncwadi ngiyakhonza kini eNkosini. 23  UGayu,+ ongamukele nowamukele lonke ibandla, uyakhonza kini. U-Erastu umphathi womuzi+ uyakhonza kini, kanjalo noKwartu umfowabo. 24  —— 25  Manje kuye+ okwazi ukuniqinisa ngokuvumelana nezindaba ezinhle engizimemezelayo nokushumayela ngoJesu Kristu, ngokokwambulwa kwemfihlo engcwele+ ebigciniwe kungakhulunywa lutho ngayo izikhathi zaphakade 26  kodwa manje esibonakalisiwe,+ futhi manje esiyenziwe yaziwa ngemibhalo eyisiprofetho phakathi kwazo zonke izizwe ngokuvumelana nomyalo kaNkulunkulu ophakade wokuba kukhuthazwe ukulalela ngokholo;+ 27  kuNkulunkulu, okunguye yedwa ohlakaniphileyo,+ makube yinkazimulo+ ngoJesu Kristu+, kuze kube phakade. Amen.

Imibhalo yaphansi