Roma 15:1-33

15  Nokho, thina esiqinile kufanele sithwale ubuthakathaka balabo abangaqinile,+ singazijabulisi thina.+  Yilowo nalowo kithi makajabulise umakhelwane wakhe ngento ezomakha.+  Ngoba ngisho noKristu akazijabulisanga yena;+ kodwa njengoba nje kulotshiwe: “Isihlamba sababekuhlambalaza sehlele phezu kwami.”+  Ngoba zonke izinto ezalotshwa esikhathini esingaphambili zalotshelwa+ ukuba kufundiswe thina,+ ukuze kuthi ngokukhuthazela kwethu+ nangenduduzo+ evela emiBhalweni sibe nethemba.+  Manje kwangathi uNkulunkulu onika ukukhuthazela nenduduzo anganipha ukuba phakathi kwenu nibe nesimo sengqondo esifanayo+ naleso uKristu Jesu ayenaso,  ukuba nganhliziyonye+ nikhazimulise uNkulunkulu noYise weNkosi yethu uJesu Kristu ngamlomo munye.  Ngakho-ke yamukelanani,+ njengoba nje noKristu asamukela,+ ngombono wokuba kube yinkazimulo kuNkulunkulu.  Ngoba ngithi uKristu eqinisweni waba yisikhonzi+ salabo abasokile+ ngenxa yokuba neqiniso kukaNkulunkulu,+ ukuze aqinisekise izithembiso+ azenza kokhokho babo,  futhi ukuze izizwe+ zikhazimulise uNkulunkulu ngesihe sakhe.+ Njengoba nje kulotshiwe: “Yingakho ngizokuvuma obala phakathi kwezizwe futhi ngizolihubela igama lakho.”+ 10  Futhi ubuye athi: “Thokozani, nina zizwe, nesizwe sakhe.”+ 11  Abuye athi futhi: “Dumisani uJehova, nonke nina zizwe, futhi bonke abantu mabamdumise.”+ 12  Futhi u-Isaya uthi: “Kuyoba khona impande kaJese,+ futhi kuyoba khona novelayo ukuba abuse izizwe;+ izizwe ziyobeka ithemba lazo kuye.”+ 13  Kwangathi uNkulunkulu onika ithemba anganigcwalisa ngenjabulo nangokuthula konke ngokukholwa kwenu, ukuze nichichime ithemba ngamandla omoya ongcwele.+ 14  Manje nami ngokwami ngikholisekile ngani, bazalwane, ukuthi nani ngokwenu nigcwele ubuhle, njengoba niye nagcwaliswa ngolwazi lonke,+ nokuthi niyakwazi ukuyalana futhi.+ 15  Nokho, ngokuqondene namanye amaphuzu, nginilobela ngokungagunci impela njengokungathi ngiyanikhumbuza+ futhi, ngenxa yomusa ongafanelwe engiwuphiwe uvela kuNkulunkulu+ 16  ukuba ngibe yinceku kaKristu Jesu yomphakathi ekhonza ezizweni,+ eyenza umsebenzi ongcwele wezindaba ezinhle+ zikaNkulunkulu, ukuze umnikelo,+ okuwukuthi, lezi zizwe, ube owamukelekayo,+ njengoba ungcwelisiwe ngomoya ongcwele.+ 17  Ngakho-ke nginesizathu sokwethaba kuKristu Jesu+ uma kuziwa ezintweni eziphathelene noNkulunkulu.+ 18  Ngoba ngeke ngilokothe ngikhulume nangento eyodwa uma kungeyona eyalezo zinto uKristu azenza ngami+ ukuze izizwe zilalele,+ ngezwi+ nangesenzo sami, 19  ngamandla ezibonakaliso nezimangaliso,+ ngamandla omoya ongcwele; kangangokuthi ukusuka eJerusalema ujikeleze+ kuze kufike e-Iliriku ngizishumayele ngokuphelele izindaba ezinhle ngoKristu.+ 20  Ngempela, ngale ndlela ngakwenza umgomo wami ukuba ngingazimemezeli izindaba ezinhle lapho sekukhulunywe khona kakade ngegama likaKristu, ukuze ngingakheli phezu kwesisekelo somunye umuntu;+ 21  kodwa, njengoba nje kulotshiwe: “Labo abangaziswanga ngaye bayobona, nalabo abangezwanga bayoqonda.”+ 22  Ngakho-ke futhi ngathiyeka kaningi ukuba ngifike kini.+ 23  Kodwa njengoba ngingasenayo indawo engathintiwe kulezi zifunda, futhi sekuyiminyaka ethile ngilangazelela ukufika kini+ 24  noma nini lapho ngiya eSpaniya,+ ngithemba ngaphezu kwakho konke ukuthi, uma ngiya khona, ngiyonibona futhi ningiphelezele+ kancane ngemva kokuba senganelisiwe kuqala ngesilinganiso esithile ukuhlala nani. 25  Kodwa manje sengizoya eJerusalema ngiyokhonza abangcwele.+ 26  Ngoba abaseMakedoniya nase-Akhaya+ bakujabulele ukuhlanganyela izinto zabo ngokunikelela+ abampofu kwabangcwele eJerusalema. 27  Yiqiniso, bakujabulele ukuba benze kanjalo, kodwa nokho babebakweleta; ngoba uma izizwe zihlanganyele izinto zabo ezingokomoya,+ nazo zikweleta ukubakhonza obala ngezinto zomzimba wenyama.+ 28  Ngakho ngemva kokuba sengiqedile ngalokhu futhi sengisilethe kubo ngokulondekile lesi sithelo,+ ngizoya eSpaniya ngidlule ngakini.+ 29  Ngaphezu kwalokho, ngiyazi ukuthi lapho ngiza kini ngiyokuza nesilinganiso esigcwele sesibusiso esivela kuKristu.+ 30  Manje ngiyanikhuthaza, bazalwane, ngeNkosi yethu uJesu Kristu nangothando lomoya,+ ukuba nizikhandle kanye nami emithandazweni kuNkulunkulu ngenxa yami,+ 31  ukuba ngikhululwe+ kwabangewona amakholwa eJudiya nokuba inkonzo yami engiyenzela iJerusalema+ ibe ngeyamukelekayo kwabangcwele,+ 32  ukuze kuthi uma ngifika kini ngentando kaNkulunkulu ngijabula, ngiqabuleke+ kanye nani. 33  Kwangathi uNkulunkulu onika ukuthula angaba nani nonke.+ Amen.

Imibhalo yaphansi