Roma 14:1-23

14  Mamukeleni umuntu onobuthakathaka+ okholweni lwakhe, kodwa ningenzi izinqumo ngemibuzo yangaphakathi.+  Omunye umuntu unokholo lokuthi angadla zonke izinto,+ kodwa umuntu obuthakathaka udla imifino.  Odlayo makangambukeli phansi ongadli,+ nongadli makangamahluleli odlayo, ngoba uNkulunkulu umamukele lowo.  Ungubani wena ukuba wahlulele inceku yomunye yasendlini?+ Ima noma iwe enkosini yayo siqu.+ Impela iyomiswa, ngoba uJehova angayimisa.+  Omunye umuntu wahlulela olunye usuku njengolungaphezu kolunye;+ omunye umuntu wahlulela olunye usuku njengazo zonke ezinye;+ yilowo nalowo muntu makaqiniseke ngokugcwele engqondweni yakhe.  Lowo ogcina usuku ulugcinela uJehova. Futhi, lowo odlayo, udlela uJehova,+ ngoba ubonga uNkulunkulu;+ nalowo ongadli akadleli uJehova,+ kodwa nokho ubonga uNkulunkulu.+  Eqinisweni, akekho noyedwa kithi oziphilela yena kuphela,+ futhi akekho ozifela yena kuphela;  ngoba kokubili uma siphila, siphilela uJehova,+ futhi uma sifa, sifela uJehova.+ Ngakho-ke kokubili uma siphila noma sifa, singabakaJehova.+  Ngoba uKristu wafa wabuye waphila ngenxa yale njongo,+ ukuze abe yiNkosi phezu kwabafileyo+ nabaphilayo.+ 10  Kodwa kungani wahlulela umfowenu?+ Noma kungani futhi umbukela phansi umfowenu? Ngoba sonke siyokuma phambi kwesihlalo sokwahlulela+ sikaNkulunkulu; 11  ngoba kulotshiwe ukuthi: “‘Kuphila kwami,’ kusho uJehova,+ ‘wonke amadolo ayoguqa kimi, futhi zonke izilimi ziyovuma obala kuNkulunkulu.’”+ 12  Ngakho-ke, ngamunye wethu uyozilandisela kuNkulunkulu.+ 13  Ngakho-ke masingabe sisahlulelana,+ kodwa kunalokho yenzani lokhu kube yisinqumo senu,+ ukuba ningabeki isikhubekiso+ phambi komfowenu+ noma into engamkhela. 14  Ngiyazi futhi ngikholisekile eNkosini uJesu ukuthi akukho lutho olungcolile ngokwalo;+ kuphela lapho umuntu ebheka okuthile njengokungcolile, kuba okungcolile kuye.+ 15  Ngoba uma umfowenu enziwa lusizi ngenxa yokudla, awusahambi ngokuvumelana nothando.+ Ngokudla kwakho ungamoni lowo uKristu amfela.+ 16  Ngakho-ke ningavumeli ukuba okuhle enikwenzayo kukhulunywe ngakho kube ngukulimala kini. 17  Ngoba umbuso kaNkulunkulu+ awusho ukudla nokuphuza,+ kodwa usho ukulunga+ nokuthula+ nenjabulo+ okuhambisana nomoya ongcwele. 18  Ngoba lowo oba yisigqila sikaKristu ngokuqondene nalokhu uyamukeleka kuNkulunkulu futhi uyamukelwa abantu.+ 19  Ngakho-ke masiphishekele izinto ezibangela ukuthula+ nezinto ezakhayo komunye nomunye.+ 20  Yekani ukudiliza umsebenzi kaNkulunkulu ngenxa nje yokudla.+ Yiqiniso, zonke izinto zihlanzekile, kodwa kuyalimaza kumuntu odla kunesimo esingabangela ukukhubeka.+ 21  Kuhle ukungayidli inyama noma ukungaliphuzi iwayini noma ukungenzi noma yini umfowenu akhubeka ngayo.+ 22  Ukholo onalo, yiba nalo ngokuvumelana nawe ngokwakho emehlweni kaNkulunkulu.+ Uyajabula umuntu ongazibeki ekwahlulelweni ngalokho akwamukelayo. 23  Kodwa uma engabaza, uselahliwe kakade uma edla,+ ngoba akadli ngokholo. Ngempela, konke okungaveli okholweni kuyisono.+

Imibhalo yaphansi