Roma 10:1-21

10  Bafowethu, ukuthakazela kwenhliziyo yami nokubanxusela kwami kuNkulunkulu, ngempela, kuwukuba basindiswe.+  Ngoba ngiyabafakazela ukuthi banentshiseko+ ngoNkulunkulu; kodwa hhayi ngokolwazi olunembile;+  ngoba ngenxa yokungakwazi ukulunga kukaNkulunkulu,+ kodwa befuna ukumisa okwabo siqu,+ abazithobanga ekulungeni kukaNkulunkulu.+  Ngoba uKristu uyisiphetho soMthetho,+ ukuze wonke umuntu obonisa ukholo abe nokulunga.+  Ngoba uMose uloba ukuthi umuntu owenzé ukulunga koMthetho uyophila ngakho.+  Kodwa ukulunga okuvela okholweni kukhuluma ngale ndlela: “Ungasho enhliziyweni yakho ukuthi,+ ‘Ngubani oyonyukela ezulwini?’+ okungukuthi, ukuze ehlise uKristu;+  noma, ukuthi ‘Ngubani oyokwehlela kwalasha?’+ okungukuthi, ukuze anyuse uKristu kwabafileyo.”+  Kodwa lithini? “Izwi liseduze kwakho, lisemlonyeni wakho nasenhliziyweni yakho”;+ okungukuthi, “izwi”+ lokholo, esilishumayelayo.+  Ngoba uma ulivuma obala lelo zwi ‘elisemlonyeni wakho siqu,’+ ukuthi uJesu uyiNkosi,+ futhi ubonisa ukholo enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo,+ uyosindiswa.+ 10  Ngoba ngenhliziyo+ umuntu ubonisa ukholo kube ngukulunga, kodwa ngomlomo umuntu uvuma obala+ kube yinsindiso. 11  Ngoba umBhalo uthi: “Akekho oba+ nokholo kulo oyodumazeka.”+ 12  Ngoba awukho umahluko phakathi komJuda nomGreki,+ ngoba kukhona iNkosi efanayo phezu kwabo bonke, ecebile+ kubo bonke abayibizayo. 13  Ngoba “wonke umuntu obiza igama likaJehova uyosindiswa.”+ 14  Nokho, bayombiza kanjani lowo abangabanga nokholo kuye?+ Bayoba kanjani nokholo kulowo abangezwanga ngaye? Bayozwa kanjani kungekho oshumayelayo?+ 15  Bayoshumayela kanjani ngaphandle kokuba bethunyiwe?+ Njengoba nje kulotshiwe ukuthi: “Yeka ukuthi zibukeka kahle kanjani izinyawo zalabo abamemezela izindaba ezinhle zezinto ezinhle!”+ 16  Noma kunjalo, abazange bazilalele bonke izindaba ezinhle.+ Ngoba u-Isaya uthi: “Jehova, ubani owaba nokholo entweni ezwakale ngathi?”+ 17  Ngakho ukholo lulandela into ezwiweyo.+ Nento ezwiweyo iza ngezwi eliphathelene noKristu.+ 18  Noma kunjalo ngiyabuza, Akukhona ukuthi abezwanga, akunjalo? Phela, eqinisweni, “izwi labo laphumela kuwo wonke umhlaba,+ namazwi abo emikhawulweni yomhlaba owakhiwe.”+ 19  Noma kunjalo ngiyabuza, Akukhona ukuthi u-Israyeli akazanga, akunjalo?+ Okokuqala uMose uthi: “Ngizonivusela isikhwele ngalokho okungesona isizwe; ngizonivusela intukuthelo evuthayo ngesizwe esiyisiwula.”+ 20  Kodwa u-Isaya uba nesibindi esikhulu athi: “Ngatholwa yilabo ababengangicingi;+ ngabonakala kulabo ababengangithungathi.”+ 21  Kodwa ngokuqondene no-Israyeli uthi: “Usuku lonke ngelulelé izandla zami esizweni esingalaleli+ nesiqagulisanayo.”+

Imibhalo yaphansi