Numeri 18:1-32

18  UJehova wayesethi ku-Aroni: “Wena namadodana akho nendlu kayihlo kanye nawe niyophendula ngesiphambeko sokona le ndlu engcwele,+ futhi wena namadodana akho kanye nawe niyophendula ngesiphambeko sokona ubupristi benu.+  Sondela wena kanye nabafowenu besizwe sakwaLevi, umndeni kayihlo, ukuze bahlanganiswe nawe bakukhonze,+ kokubili wena namadodana akho kanye nawe, phambi kwetende lobuFakazi.+  Futhi kumelwe bagcine isibopho sabo kuwe nesibopho sabo kulo lonke itende.+ Kuphela ezintweni zendawo engcwele nase-altare akumelwe basondele ukuze bangafi,+ bona noma nina.  Kumelwe bahlanganiswe nawe futhi kumelwe bagcine isibopho sabo etendeni lokuhlangana ngokuphathelene nayo yonke inkonzo yetende, akukho muntu wesinye isizwe okumelwe asondele eduze kwenu.+  Kumelwe nigcine isibopho senu endaweni engcwele+ nesibopho senu e-altare,+ ukuze kungabikho enye intukuthelo+ engase yehlele abantwana bakwa-Israyeli.  Futhi mina, bheka! ngithathe abafowenu, amaLevi, phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli,+ njengesipho kini,+ njengalabo abanikwe uJehova ukuze benze inkonzo yetende lokuhlangana.+  Wena namadodana akho kanye nawe kufanele nilonde ubupristi benu ngokuqondene nanoma yini ephathelene ne-altare nangokuqondene nalokho okungaphakathi kwesihenqo;+ nina kumelwe ninikele inkonzo.+ Ngizonika ubupristi benu njengenkonzo yesipho, umuntu ongowesinye isizwe osondelayo kufanele abulawe.”+  UJehova waqhubeka ekhuluma no-Aroni ethi: “Kepha mina, bheka! ngikunike ukuba ugcine iminikelo eyenzelwa mina.+ Kuzo zonke izinto ezingcwele zabantwana bakwa-Israyeli ngiyinike wena namadodana akho njengesabelo, njengesabelo kuze kube nini nanini.+  Lokhu kufanele kube okwakho kuzo zonke izinto ezingcwelengcwele, emnikelweni owenziwa ngomlilo, yonke iminikelo yawo kanye nayo yonke iminikelo yawo yokusanhlamvu+ nayo yonke iminikelo yawo yesono+ nayo yonke iminikelo yawo yecala,+ ayoyibuyisa kimi. Kungokungcwelengcwele kuwe nasemadodaneni akho. 10  Kufanele ukudlele endaweni engcwelengcwele.+ Wonke umuntu wesilisa kufanele akudle.+ Kufanele kube yinto engcwele kuwe.+ 11  Yilokhu okungokwakho: umnikelo+ wesipho sawo kanye nayo yonke iminikelo yokuzuliswa+ yabantwana bakwa-Israyeli. Ngiyiniké wena namadodana akho namadodakazi akho kanye nawe,+ njengesabelo kuze kube nini nanini. Wonke umuntu ohlanzekile endlini yakho angawudla.+ 12  “Konke okuhle kunakho konke kwamafutha nakho konke okuhle kunakho konke kwewayini elisha nokusanhlamvu, ulibo lwawo,+ ayolunika uJehova, ngiluniké wena.+ 13  Ulibo oluvuthiwe lwakho konke okusezweni lawo, ayoluletha kuJehova, kufanele lube ngolwakho.+ Wonke umuntu ohlanzekile endlini yakho angaludla. 14  “Yonke into enikelwe kwa-Israyeli kufanele ibe ngeyakho.+ 15  “Yonke into evula isizalo,+ yayo yonke inhlobo yenyama, ayoyiletha kuJehova, phakathi kwabantu naphakathi kwezilwane, kufanele ibe ngeyakho. Nokho, kufanele nakanjani uwahlenge amazibulo abantu;+ namazibulo ezilwane ezingcolile kufanele uwahlenge.+ 16  Kufanele uwahlenge ngenani lawo lokuhlenga kusukela kwanenyanga ubudala kuqhubeke, ngenani elilinganisiwe, amashekeli amahlanu esiliva ngokweshekeli lendawo engcwele.+ Lingamagera angamashumi amabili.+ 17  Yizibulo leduna lenkomo noma izibulo leduna lemvu noma lembuzi kuphela okungafanele uwahlenge.+ Ayinto engcwele. Igazi+ lawo kufanele ulifafaze phezu kwe-altare, futhi amanoni awo kufanele uwathunqise njengomnikelo owenziwa ngomlilo wephunga elizolisayo kuJehova.+ 18  Inyama yawo kufanele ibe ngeyakho. Njengesifuba somnikelo wokuzuliswa nanjengomlenze wesokunene, kufanele kube okwakho.+ 19  Yonke iminikelo engcwele,+ abantwana bakwa-Israyeli abayoyinikela kuJehova, ngiyinike wena namadodana akho namadodakazi akho kanye nawe, njengesabelo kuze kube nini nanini.+ Kuyisivumelwano sikasawoti kuze kube nini nanini phambi kukaJehova kuwe nasenzalweni yakho kanye nawe.”+ 20  Waqhubeka uJehova wathi ku-Aroni: “Ngeke ube nefa ezweni lawo, futhi akukho sabelo esiyoba esakho phakathi kwawo.+ Yimi isabelo sakho nefa lakho phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli.+ 21  “Futhi amadodana kaLevi, bheka! ngiwanike konke okweshumi+ kwa-Israyeli njengefa kube yimbuyiselo yenkonzo yawo ayenzayo, inkonzo yetende lokuhlangana. 22  Abantwana bakwa-Israyeli akusafanele baphinde basondele etendeni lokuhlangana ukuba bazilethele isono bese befa.+ 23  AmaLevi ngokwawo kumelwe enze inkonzo yetende lokuhlangana, futhi yiwo okufanele aphendule ngesiphambeko sawo.+ Kuyisimiso kuze kube nini nanini phakathi nezizukulwane zenu ukuthi phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli akufanele athole ifa.+ 24  Ngoba okweshumi kwabantwana bakwa-Israyeli, bayokunikela kuJehova njengomnikelo, ngikunike amaLevi njengefa. Yingakho ngithé kuwo, ‘Phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli akufanele athole ifa.’”+ 25  UJehova wakhuluma noMose, wathi: 26  “Wena kufanele ukhulume namaLevi, uthi kuwo, ‘Nizokwamukela kubantwana bakwa-Israyeli okweshumi engininike kona kuvela kuwo ukuba kube yifa kini,+ futhi kukho kumelwe ninikele njengomnikelo oya kuJehova okweshumi kwalokhu kweshumi.+ 27  Futhi kumelwe kubalelwe kini njengomnikelo wenu, njengokusanhlamvu kwesibuya+ nanjengomkhiqizo ogcwele wesikhamo sewayini noma samafutha. 28  Ngale ndlela nani ngokwenu niyonikela umnikelo oya kuJehova ovela kukho konke okweshumi kwenu eniyokwamukela kuvela kubantwana bakwa-Israyeli, futhi kukho kumelwe ninike u-Aroni umpristi umnikelo oya kuJehova. 29  Kuzo zonke izipho eninikwa zona, niyonikela kuJehova zonke izinhlobo zomnikelo, kokuhle kunakho konke kwawo,+ njengento engcwele evela kuwo.’ 30  “Futhi kumelwe uthi kuwo, ‘Lapho ninikela ngokuhle kunakho konke kwawo,+ khona-ke ngokuqinisekile kuyobalelwa kumaLevi njengomkhiqizo wesibuya nanjengomkhiqizo wesikhamo sewayini noma samafutha. 31  Kumelwe niwudlele kuzo zonke izindawo, nina nabendlu yenu, ngoba kuyinkokhelo yenu njengembuyiselo yenkonzo yenu etendeni lokuhlangana.+ 32  Akumelwe nizilethele isono ngawo lapho ninikela ngokuhle kunakho konke kwawo, futhi akumelwe nizingcolise izinto ezingcwele zabantwana bakwa-Israyeli, ukuze ningafi.’”+

Imibhalo yaphansi