Nehemiya 8:1-18

8  Bonke abantu babuthana njengomuntu oyedwa+ esigcawini+ esasiphambi kweSango Lamanzi.+ Khona-ke bathi ku-Ezra+ umkopishi, makalethe incwadi+ yomthetho kaMose,+ uJehova ayeyale ngawo u-Israyeli.+  Ngakho u-Ezra umpristi+ wawuletha umthetho phambi kwebandla+ lamadoda kanye nabesifazane nabo bonke ababenengqondo ngokwanele ukuba balalele,+ ngosuku lokuqala lwenyanga yesikhombisa.+  Waqhubeka ewufunda+ ngokuzwakalayo ngaphambi kwesigcawu esiphambi kweSango Lamanzi, kusukela ekuntweleni kokusa+ kwaze kwaba semini bebade, phambi kwamadoda nabesifazane nabanye abanengqondo yokulalela; izindlebe+ zabo bonke abantu zazilalele+ incwadi yomthetho.  U-Ezra umkopishi wayelokhu emi endaweni yesikhulumi yokhuni,+ ababesenzele lesi senzakalo; futhi kwakumi eceleni kwakhe uMatithiya noShema no-Anaya no-Uriya noHilikiya noMahaseya ngasesandleni sakhe sokunene, kwesobunxele sakhe kumi uPhedaya noMishayeli noMalikhiya+ noHashumi+ noHashi-badana, uZakariya noMeshulamu.  U-Ezra wayivula+ incwadi phambi kwamehlo abo bonke abantu, ngoba wayengaphezu kwabo bonke abantu; futhi lapho eyivula abantu bonke basukuma.+  Khona-ke u-Ezra wamtusa uJehova+ uNkulunkulu weqiniso, Omkhulu, bonke abantu baphendula bathi, “Amen! Amen!”+ bephakamisa izandla zabo.+ Khona-ke bakhothama+ bawa ngobuso kuJehova ubuso babo bubheke phansi.+  UJeshuwa noBhani noSherebiya,+ uJamini, u-Akhubi, uShabhethayi, uHodiya, uMahaseya, uKelitha, u-Azariya, uJozabhadi,+ uHanani, uPhelaya,+ yebo amaLevi, babechazela abantu umthetho,+ abantu bemile.+  Baqhubeka beyifunda+ ngokuzwakalayo incwadi, umthetho kaNkulunkulu weqiniso, uchazwa, futhi ucaciswa; futhi baqhubeka bekwenza kuqondwe lokho okwakufundwa.+  UNehemiya,+ okungukuthi, iThirishatha,+ no-Ezra+ umpristi, umkopishi, namaLevi ayefundisa abantu bathi kubo bonke abantu: “Lolu suku lungcwele kuJehova uNkulunkulu wenu.+ Musani ukulila noma nikhale.”+ Ngoba bonke abantu babekhala njengoba babezwa amazwi omthetho.+ 10  Futhi waqhubeka wathi kubo: “Hambani nidle okunonileyo niphuze okumnandi, nithumele izabelo+ kulowo ongalungiselelwanga lutho; ngoba lolu suku lungcwele eNkosini yethu, ningazizwa kabuhlungu, ngoba injabulo kaJehova iyisiphephelo senu.” 11  AmaLevi ayeyala bonke abantu ukuba bathule, ethi: “Thulani! ngoba lolu suku lungcwele; ningazizwa kabuhlungu.” 12  Ngakho bonke abantu bahamba ukuze bayokudla baphuze futhi bathumele izabelo+ futhi bajabule kakhulu,+ ngoba babewaqondile amazwi ababaziswe wona.+ 13  Ngosuku lwesibili izinhloko zawoyise zabo bonke abantu, abapristi namaLevi, zabuthana ndawonye ku-Ezra umkopishi, yebo ukuze zizuze ukuqondisisa amazwi omthetho.+ 14  Khona-ke zathola kulotshiwe emthethweni uJehova ayewuyale ngoMose+ ukuthi abantwana bakwa-Israyeli kufanele bahlale emadokodweni+ ngomkhosi ngenyanga yesikhombisa,+ 15  nokuthi kumelwe bamemezele+ futhi badlulise izwi kuyo yonke imizi yakubo nakulo lonke iJerusalema,+ elithi: “Phumani niye esifundeni sezintaba+ nilethe amaqabunga omnqumo+ namaqabunga emithi enamafutha namaqabunga ombomvana namaqabunga esundu namaqabunga emithi enamagatsha amaningi ukuze nenze amadokodo, ngokwalokho okulotshiwe.” 16  Abantu baphuma bawaletha bazenzela amadokodo, yilowo nalowo phezu kophahla lwakhe+ nasemagcekeni abo nasemagcekeni+ endlu kaNkulunkulu weqiniso nasesigcawini+ seSango Lamanzi+ nasesigcawini seSango Lika-Efrayimi.+ 17  Kanjalo lonke ibandla lalabo ababebuyile bevela ekuthunjweni lenza amadokodo lahlala kuwo; ngoba abantwana bakwa-Israyeli babengenzanga kanjalo kusukela ezinsukwini zikaJoshuwa indodana kaNuni+ kuze kube yilolo suku, kangangokuthi kwaba khona ukujabula okukhulu.+ 18  Yafundwa ngokuzwakalayo incwadi yomthetho kaNkulunkulu weqiniso usuku nosuku,+ kusukela ngosuku lokuqala kwaze kwaba usuku lokugcina; futhi baqhubeka begubha umkhosi izinsuku eziyisikhombisa, ngosuku lwesishiyagalombili kwaba khona umbuthano onesizotha, ngokuvumelana nomthetho.+

Imibhalo yaphansi