Nehemiya 5:1-19

5  Nokho, kwaba khona isikhalo esikhulu+ esivela kubantu nomkabo ngabafowabo abangamaJuda.+  Kwakukhona ababethi: “Sinikela ngamadodana ethu nangamadodakazi ethu njengesibambiso ukuze sithole okusanhlamvu sidle futhi siqhubeke siphila.”+  Abanye babethi: “Sinikela ngamasimu ethu nangezivini zethu nangezindlu zethu njengesibambiso+ ukuze sithole okusanhlamvu ngesikhathi sokusweleka kokudla.”  Kukhona nababethi: “Siboleké imali ukuze sikhokhe intela yenkosi+ ngamasimu ethu nangezivini zethu.+  Manje inyama yethu iyafana nenyama yabafowethu;+ amadodana ethu ayafana namadodana abo, kodwa bheka senza amadodana ethu namadodakazi ethu abe yizigqila,+ futhi kukhona amanye amadodakazi ethu aseyizo kakade; awekho amandla ezandleni zethu lapho amasimu ethu nezivini zethu kusengokwabanye.”  Ngathukuthela kakhulu lapho ngizwa lesi sikhalo sabo nala mazwi.  Ngakho inhliziyo yami yacabangisisa ngaphakathi kimi, futhi ngazisola+ izicukuthwane nababusi abangamaphini, ngathi kubo: “Yilowo nalowo ubiza inzuzo eyeqile+ kumfowabo.” Ngaphezu kwalokho, ngahlela umhlangano omkhulu ngenxa yabo.+  Ngathi kubo: “Thina siye sathenga+ abafowethu abangamaJuda ababethengiswe ezizweni sababuyisa ngokwalokho okwakusemandleni ethu; ingabe nina-ke ngesikhathi esifanayo nithengisa ngabafowenu,+ futhi ingabe kumelwe bathengiselwe thina?” Kulokhu ababanga namlomo, ababanga nazwi.+  Ngaqhubeka ngathi: “Le nto eniyenzayo ayiyinhle.+ Akufanele yini nihambe ngokwesaba+ uNkulunkulu wethu+ ngenxa yesihlamba+ sezizwe, izitha zethu?+ 10  Nami futhi, nabafowethu nezikhonzi zami sitshelekisa ngemali nokusanhlamvu ngenzalo phakathi kwabo. Ngiyacela, masikuyeke lokhu kubolekisa ngenzalo.+ 11  Sizani nibabuyisele namuhla amasimu abo,+ izivini zabo, izixhobo zabo zeminqumo nezindlu zabo, nokwekhulu kwemali nokokusanhlamvu, iwayini elisha namafutha enikubiza kubo njengenzalo.” 12  Bathi: “Sizokubuyisela,+ futhi ngeke sibize lutho kubo.+ Sizokwenza njengoba nje usho.”+ Ngakho ngabiza abapristi ngabafungisa ukuba benze ngokuvumelana naleli zwi.+ 13  Futhi, ngathintitha isifuba sami ngase ngithi: “Kwangathi uNkulunkulu weqiniso angamthintitha ngale ndlela endlini yakhe nasempahleni yakhe ayizuzile wonke umuntu ongalifezi leli zwi; futhi kwangathi angathintithwa ngale ndlela angabi nalutho.” Lonke ibandla lathi: “Amen!”+ Ladumisa uJehova.+ Abantu benza ngokuvumelana naleli zwi.+ 14  Enye into: Kusukela ngosuku angimisa ngalo ukuba ngibe ngumbusi+ wabo ezweni lakwaJuda, kusukela ngonyaka wamashumi amabili+ kuya onyakeni wamashumi amathathu nambili+ ka-Aritahishashita+ inkosi, iminyaka eyishumi nambili, mina nabafowethu asisidlanga isinkwa okufanele sitholwe umbusi.+ 15  Kepha ababusi ababengaphambi kwami, babekwenze kwaba nzima phezu kwabantu, futhi babelokhu bethatha kubo nsuku zonke amashekeli esiliva angamashumi amane esinkwa newayini. Nezikhonzi zabo futhi, zazizenza izingqongqo phezu kwabantu.+ Kepha mina, angenzanga ngaleyo ndlela+ ngenxa yokwesaba uNkulunkulu.+ 16  Futhi, ngaphezu kwalokho, ngaba nesandla emsebenzini walolu donga,+ futhi asizitholelanga nsimu;+ futhi zonke izikhonzi zami zaziqoqene lapho ukuze zisebenze. 17  AmaJuda nababusi abangamaphini, amadoda ayikhulu namashumi amahlanu, nalabo ababeza kithi bevela ezizweni ezazisizungezile babesetafuleni lami.+ 18  Ngokuqondene nalokho okwakulungiswa nsuku zonke, inkunzi eyodwa, izimvu eziyisithupha ezikhethiwe nezinyoni ngangilungiselwa kona, futhi njalo ngemva kwezinsuku eziyishumi ngangilungiselwa zonke izinhlobo zewayini+ ngokuchichima. Kanye nalokhu angizange ngisifune isinkwa okufanele sitholwe umbusi, ngoba yayinzima inkonzo eyayiphezu kwalesi sizwe. 19  O Nkulunkulu wami, ngikhumbule,+ ngobuhle,+ ngakho konke engikwenzele lesi sizwe.+

Imibhalo yaphansi