Nahume 3:1-19

3  Maye kuwo umuzi wokuchithwa kwegazi!+ Ugcwele inkohliso nokuphanga. Ayisuki inyamazane ebanjiwe!  Kukhona umsindo wesiswebhu+ nomsindo wokugedlezela kwesondo, nehhashi eligadulayo nenqola egxumayo.+  Inkweli yehhashi egibele, nelangabi lenkemba, nombani womkhonto,+ nababuleweyo abaningi, noquqaba olukhulu lwezidumbu; izidumbu zakhona azipheli. Baqhubeka bekhubeka phakathi kwezidumbu zakubo;  ngenxa yobuningi bezenzo zobufebe zesifebe,+ esikhangayo ngokubukeka, ukhukhuva kwezobuthakathi, sona esibamba izizwe ngezenzo zaso zobufebe nemindeni ngobuthakathi baso.+  “Bheka! Ngimelene nawe,”+ kusho uJehova wamabutho, “futhi ngiyobeka isembozo semiphetho yezingubo zakho phezu kobuso bakho, ngenze izizwe zibone ubunqunu bakho,+ nemibuso ibone ihlazo lakho.  Ngiyophonsa izinengiso phezu kwakho,+ ngikwenze wenyanyeke; ngiyokumisa ube ngumbukwane.+  Kuyothi wonke umuntu okubonayo akubalekele+ futhi ngokuqinisekile athi, ‘INineve liphangiwe! Ubani ozozwelana nalo?’ Ngizokufunela kuphi abaduduzi?  Ungcono yini kuneNo-Amoni,+ elalingasemiselekazini yeNayile?+ Lalizungezwe amanzi nxazonke, lona elimcebo walo kwakuwulwandle, eliludonga lwalo lwalusukela olwandle.  ITopiya lalingamandla alo aphelele, neGibhithe futhi;+ kunjalo nje kube kungenamkhawulo. UPhuthi nabaseLibhiya baba usizo kuwe.+ 10  Nalo futhi, lalihloselwe ukudingiswa; laya ekuthunjweni.+ Abantwana balo nabo baphahlazwa ekuqaleni kwazo zonke izitaladi;+ futhi kwenziwa inkatho ngamadoda alo akhazinyulisiwe,+ nabakhulu balo baboshwe bonke ngamaketanga.+ 11  “Nawe futhi uzodakwa;+ uzoba yinto efihliwe.+ Nawe uzofuna isiphephelo esitheni.+ 12  Zonke izindawo zakho ezinezivikelo eziqinile zinjengemikhiwane enezithelo zokuqala ezivuthiwe, okungathi lapho zinyakaziswa, ngokuqinisekile ziwele emlonyeni wodlayo.+ 13  “Bheka! Abantu bakho bangabesifazane phakathi kwakho.+ Amasango ezwe lakho nakanjani ayovulekela izitha zakho. Ngokuqinisekile umlilo uyoshwabadela imigoqo yakho.+ 14  Zikhelele amanzi okuvinjezelwa.+ Qinisa izindawo zakho ezinezivikelo eziqinile.+ Ngena odakeni, unyathele ubumba; bamba imfolomu yezitini. 15  Ngisho nalapho umlilo uyokushwabadela. Inkemba iyokunquma.+ Iyokushwabadela njengenkasa.+ Zenze ube yisibalo esikhulu kakhulu njengenkasa; zenze ube yisibalo esikhulu kakhulu njengezinkumbi. 16  Wandisé amadoda akho angabahwebi ngaphezu kwezinkanyezi zamazulu.+ “Ngokuqondene nenkasa, impela ihlubula isikhumba sayo; bese indiza imuke. 17  Abalindi bakho bayafana nenkumbi, nezikhulu zakho zezokubuthwa zifana noswebezane lwezinkumbi. Lukanisa ezibayeni zamatshe ngosuku olubandayo. Ake likhanye nje ilanga, ngokuqinisekile luyabaleka; indawo yalo empeleni ayaziwa ukuthi ikuphi.+ 18  “Abelusi bakho bayozela+ nkosi yase-Asiriya; abakhulu ngokubabazekayo abangabakho bahlala ezindaweni zabo zokuhlala.+ Abantu bakho bahlakazekile phezu kwezintaba, futhi akekho obaqoqayo.+ 19  Alukho usizo oyoluthola esigemegemeni sakho. Umvimbo wakho usube ngongenakuphulukiswa.+ Bonke abezwa umbiko ngawe ngokuqinisekile bayoshaya ihlombe;+ ngoba ngubani ububi bakho obungazange budlule njalo phezu kwakhe?”+

Imibhalo yaphansi