Nahume 2:1-13

2  Umuntu ohlakazayo ukhuphukele phambi kobuso bakho.+ Makulondwe indawo enezivikelo eziqinile. Linda indlela. Qinisa izinkalo. Qinisa kakhulu amandla.+  Ngoba uJehova ngokuqinisekile uyobuyisela inkazimulo kaJakobe,+ njengenkazimulo ka-Israyeli, ngoba abathululayo babathululile;+ futhi amahlumela abo bawachithile.+  Isihlangu samadoda akhe anamandla sidaywe saba bomvu; amadoda akhe anamandla agqoke okubomvu klébhu.+ Inqola yempi ngosuku lokuzilungiselela kwakhe inomlilo wezinto zensimbi, futhi imikhonto yomjunipha+ iye yavevezeliswa.  Izinqola zempi ziqhubeka zihamba ngendlela yobuhlanya emigwaqweni.+ Zilokhu zehla zenyuka ngesivinini ezigcawini. Ukubonakala kwazo kunjengezimbaqa. Zilokhu zigijima njengemibani.+  Uyobakhumbula abakhe abakhulu ngokubabazekayo.+ Bayokhubeka ekuhambeni kwabo.+ Bayoshesha ukuya odongeni lwakhe, futhi umgoqo kuyodingeka ume uqine.  Wona kanye amasango emifula ngokuqinisekile ayovuleka, nesigodlo ngokwaso empeleni siyoncibilika.  Futhi kumisiwe; wembuliwe; ngokuqinisekile uyothwalwa,+ futhi izincekukazi zakhe ziyobe zigquma, njengomsindo wamajuba,+ zishaya izinhliziyo zawo ngokuphindaphindiwe.+  INineve, kusukela ezinsukwini zokuba khona kwalo,+ lalinjengechibi lamanzi;+ kodwa bayabaleka. “Yimani! Yimani!” Kodwa akekho ophendukayo.+  Phangani isiliva; phangani igolide;+ njengoba kungekho mkhawulo wezinto ezihleliwe. Kukhona inani elikhulu lezinto ezifiselekayo zazo zonke izinhlobo.+ 10  Ubuze nobubha, nomuzi owenziwe incithakalo!+ Inhliziyo igcwala amanzi,+ kuxege amadolo,+ wonke amanyonga anezinhlungu ezinzima;+ kanti ubuso babo bonke, bunevuso.+ 11  Siphi isikhundla sezingonyama, nomhume wamabhongo ezingonyama anomhlwenga, lapho ingonyama ihambe yangena khona,+ lapho kwakukhona khona iwundlu lengonyama, kungekho muntu ozenza zithuthumele?+ 12  Ingonyama yayidwengulela amabhongo ayo okwanele, futhi iklinyela izingonyamakazi zayo. Yagcina imigodi yayo igcwele izinyamazane nezindawo zayo zokucasha zinezilwane ezidwenguliwe.+ 13  “Bheka! Ngimelene nawe,” kusho uJehova wamabutho,+ “futhi ngiyozishisa emsini izinqola zakhe zempi.+ Inkemba iyoshwabadela amabhongo akho ezingonyama anomhlwenga.+ Ngiyoyiqeda emhlabeni inyamazane yakho, futhi izwi lezithunywa zakho ngeke liphinde lizwakale.”+

Imibhalo yaphansi