Marku 16:1-20

16  Ngakho lapho isabatha+ selidlulile, uMariya Magdalena,+ noMariya unina kaJakobe, noSalome bathenga iziqholo ukuze beze bazomgcoba.+  Ekuseni kakhulu ngosuku lokuqala+ lwesonto bafika ethuneni, lapho ilanga seliphumile.+  Bathi omunye komunye: “Ubani ozosigingqela itshe alisuse emnyango wethuna?”  Kodwa lapho bephakamisa amehlo, babona ukuthi itshe ligingqiwe lasuswa, nakuba lalilikhulu kakhulu.+  Lapho bengena ethuneni, babona insizwa ihlezi ngakwesokunene igqoke isembatho esimhlophe, bashaqeka.+  Yathi kubo: “Musani ukushaqeka. Nifuna uJesu umNazaretha, obebethelwe.+ Uvusiwe,+ akekho lapha. Bhekani! Indawo abebembeke kuyo.+  Kodwa hambani, nitshele abafundi bakhe noPetru ukuthi, ‘Uyanandulela uya eGalile;+ nizombona khona, njengoba nje enitshelile.’”+  Ngakho lapho bephuma, babaleka ethuneni, ngoba babegajwe ukuthuthumela nomzwelo onamandla. Futhi abatshelanga muntu, ngoba babesaba.+ ISIPHETHO ESIFUSHANE Eminye imibhalo yesandla nezinguqulo zakamuva ziqukethe isiphetho esifushane ngemva kukaMarku 16:8, esithi: Kodwa zonke izinto ezaziyaliwe bazilandisa kafushane kulabo ababeseduze kukaPetru. Ngaphezu kwalokho, ngemva kwalezi zinto, uJesu ngokwakhe wathumela ngabo kusukela empumalanga kwaze kwaba sentshonalanga isimemezelo esingcwele nesingenakonakala sensindiso engunaphakade. ISIPHETHO ESIDE Eminye imibhalo yesandla yasendulo (iCodex Alexandrinus, iCodex Ephraemi, iCodex Bezae) nezinye izinguqulo (iLatin Vulgate, iCuretonian Syriac, iSyriac Peshitta) zinezela lesi siphetho eside kodwa iCodex Sinaiticus, iCodex Vaticanus, i-codex Sinitic Syriac, ne-American Version esishiyayo:  Ngemva kokuba esevukile ekuseni ngosuku lokuqala lwesonto wabonakala kuqala kuMariya Magdalena, ayexoshe kuye amademoni ayisikhombisa. 10  Wahamba wayobika kulabo ababekade benaye, njengoba belila bekhala. 11  Kodwa lapho bezwa ukuthi uyaphila nokuthi uboniwe nguye, abakholwanga. 12  Ngaphezu kwalokho, ngemva kwalezi zinto wabonakala ekwesinye isimo kwababili babo ababehambisana, beya emaphandleni; 13  babuya babika kubo bonke abanye. Nalaba ababakholwanga. 14  Kodwa kamuva wabonakala kubo kanye abayishumi nanye behlezi etafuleni, wakusola ukuntula kwabo ukholo nokuba lukhuni kwezinhliziyo zabo, ngoba bengabakholwanga ababembone esevusiwe manje kwabafileyo. 15  Wathi kubo: “Yanini ezweni lonke nishumayele izindaba ezinhle kuyo yonke indalo. 16  Lowo okholwayo futhi abhapathizwe uyosindiswa, kodwa ongakholwa uyolahlwa. 17  Ngaphezu kwalokho, lezi zibonakaliso ziyohambisana nabakholwayo: Ngokusebenzisa igama lami bayoxosha amademoni, bayokhuluma ngezilimi, 18  futhi bayocosha izinyoka ngezandla, uma bephuza noma yini ebulalayo ngeke neze ibalimaze. Bayobeka izandla kwabagulayo, basinde.” 19  Ngakho-ke, iNkosi uJesu, ngemva kokuba isikhulumile nabo, yanyuselwa ezulwini yahlala phansi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. 20  Ngakho, baphuma bashumayela yonke indawo, kuyilapho iNkosi isebenza nabo futhi isekela isigijimi ngezibonakaliso ezihambisana naso.

Imibhalo yaphansi