Marku 11:1-33

11  Manje lapho sebesondela eJerusalema, eBhetfage naseBhethaniya+ eNtabeni Yeminqumo, wathuma ababili kubafundi bakhe+  wathi kubo: “Ngenani emzaneni obhekene nani, lapho nje seningene ngaphakathi kuwo nizothola ithole lembongolo likhulekiwe, okungekho muntu osewake wahlala phezu kwalo; nilithukulule nililethe.+  Uma kuba khona othi kini, ‘Nikwenzelani lokhu?’ nithi, ‘INkosi iyalidinga, izolibuyisa ngokushesha.’”+  Ngakho bahamba futhi balithola ithole lembongolo likhulekiwe emnyango, ngaphandle emgwaqweni oseceleni, balithukulula.+  Kodwa abanye kulabo ababemi lapho bathi kubo: “Nenzani nithukulula ithole lembongolo?”+  Babaphendula njengoba nje uJesu ayeshilo; babayeka.+  Baliletha kuJesu lelo thole lembongolo,+ bendlala izingubo zabo zangaphandle kulo, wahlala phezu kwalo.+  Futhi, abaningi bendlala izingubo zabo zangaphandle+ endleleni, kodwa abanye bagawula amahlamvu+ esigangeni.+  Ababehamba phambili nalabo ababeza ngemuva babelokhu bememeza bethi: “Siyanxusa, sindisa!+ Ubusisiwe oza egameni likaJehova!+ 10  Ubusisiwe umbuso ozayo kababa uDavide!+ Siyanxusa, sindisa, ezindaweni eziphakeme phezulu!” 11  Wangena eJerusalema, ethempelini; waqalaza zonke izinto, futhi, njengoba isikhathi sase sihambile kakade, waphuma waya eBhethaniya kanye nabayishumi nambili.+ 12  Ngosuku olulandelayo, sebephumile eBhethaniya, walamba.+ 13  Ekude wabona umkhiwane owawunamaqabunga, wahamba eyobona ukuthi wayengethole yini okuthile kuwo. Kodwa, lapho efika kuwo, akatholanga lutho ngaphandle kwamaqabunga, ngoba kwakungeyona inkathi yamakhiwane.+ 14  Ngakho, ngenxa yalokhu, wathi kuwo: “Makungabe kusadla muntu kuwe isithelo kuze kube phakade.”+ Abafundi bakhe babelalele. 15  Manje bafika eJerusalema. Lapho, wangena ethempelini waqala ukuxosha abathengisayo nabathengayo ethempelini, futhi wagumbuqela amatafula abashintshi bemali namabhentshi alabo abathengisa amajuba;+ 16  engavumeli muntu ukuba athwale isitsha anqamule naso ethempelini, 17  kodwa waqhubeka efundisa ethi: “Akulotshiwe yini ukuthi, ‘Indlu yami iyobizwa ngokuthi yindlu yomthandazo+ yazo zonke izizwe’?+ Kodwa nina niyenzé umhume wabaphangi.”+ 18  Abapristi abakhulu nababhali bakuzwa, bafuna indlela yokumbulala;+ phela babemesaba, ngoba sonke isixuku sasikhexa njalo ngokufundisa kwakhe.+ 19  Kwathi lapho ilanga selishonile, baphuma emzini. 20  Kodwa lapho bedlula ekuseni kakhulu, babona umkhiwane usubunile kakade kusukela ezimpandeni.+ 21  Ngakho uPetru, ewukhumbula, wathi kuye: “Rabi, bheka! umkhiwane owuqalekisile ubunile.”+ 22  Ephendula uJesu wathi kubo: “Yibani nokholo kuNkulunkulu. 23  Ngiqinisile ngithi kini noma ubani othi kule ntaba, ‘Qukuleka uphonseke olwandle,’ futhi engangabazi enhliziyweni yakhe kodwa enokholo lokuthi lokho akushoyo kuzokwenzeka, kuyokwenzeka kanjalo kuye.+ 24  Kungakho ngithi kini, Zonke izinto enizithandazelayo nenizicelayo yibani nokholo lokuthi senizamukele ngokoqobo, niyozithola.+ 25  Futhi lapho nima nithandaza, thethelelani+ noma yini eninayo nganoma ubani; ukuze uYihlo osemazulwini anithethelele nani iziphambeko zenu.”+ 26  —— 27  Baphinde bafika eJerusalema. Njengoba ehamba ethempelini, abapristi abakhulu nababhali namadoda amadala beza kuye+ 28  bathi kuye: “Uzenza ngagunya lini lezi zinto? noma, ngubani okuniké leli gunya lokwenza lezi zinto?”+ 29  UJesu wathi kubo: “Ngizonibuza umbuzo owodwa. Uma ningiphendula, nami ngizonitshela ukuthi ngizenza ngagunya lini lezi zinto.+ 30  Ingabe ubhapathizo+ lukaJohane lwaluvela ezulwini noma lwaluvela kubantu? Ngiphenduleni.”+ 31  Ngakho babonisana bodwa, bethi: “Uma sithi, ‘Ezulwini,’ uzothi, ‘Ngakho-ke, kungani ningamkholwanga?’+ 32  Kodwa singalokotha yini sithi, ‘Kubantu’?”—Babesaba isixuku, ngoba sonke sasikholwa ukuthi uJohane ngempela wayengumprofethi.+ 33  Bephendula uJesu bathi: “Asazi.” NoJesu wathi kubo: “Nami ngeke nginitshele ukuthi ngizenza ngagunya lini lezi zinto.”+

Imibhalo yaphansi