Luka 18:1-43

18  Khona-ke wabatshela umfanekiso ngokuqondene nesidingo sokuba bathandaze ngaso sonke isikhathi bangayeki,+  ethi: “Emzini othile kwakukhona umahluleli othile owayengamesabi uNkulunkulu futhi engahloniphi muntu.  Kodwa kwakukhona umfelokazi kulowo muzi futhi wayelokhu eya+ kuye, ethi, ‘Bona ukuthi ngithola ubulungisa kumuntu ongimangalele.’  Nokho, isikhathi esithile wayengathandi, kodwa kamuva wathi ngaphakathi kuye, ‘Nakuba ngingamesabi uNkulunkulu futhi ngingahloniphi muntu,  ngenxa yokuqhubeka kwakhe lo mfelokazi engikhathaza,+ ngizobona ukuthi uyabuthola ubulungisa, ukuze angalokhu eza futhi angikhathaze+ ngize ngiphele.’”  Khona-ke iNkosi yathi: “Yizwani lokho umahluleli akusho, nakuba engalungile!  Khona-ke, ngokuqinisekile ngeke yini uNkulunkulu abangele ukuba benzelwe ubulungisa+ abantu bakhe abakhethiweyo abakhamuluka kuye imini nobusuku, ngisho noma ebabekezelela?+  Ngiyanitshela, Uyobangela ukuba benzelwe ubulungisa ngokushesha.+ Noma kunjalo, lapho iNdodana yomuntu ifika, ingabe ngempela iyoluthola ukholo emhlabeni?”  Kodwa yalandisa lo mfanekiso futhi kwabanye ababezithemba ukuthi balungile,+ bebheka bonke abanye njengabangelutho:+ 10  “Abantu ababili bakhuphukela ethempelini beyothandaza, omunye engumFarisi omunye engumthelisi. 11  UmFarisi wema+ futhi wathandaza+ ethi ngaphakathi kuye ‘O Nkulunkulu, ngiyakubonga ngokuthi anginjengabo bonke abanye abantu, abaphangi, abangalungile, iziphingi, ngisho nanjengalo mthelisi.+ 12  Ngizila ukudla kabili ngesonto, nginikela okweshumi kwakho konke engikuzuzayo.’+ 13  Kodwa umthelisi emi kude, engathandi ngisho nokuphakamisela amehlo akhe ezulwini, wayelokhu eshaya isifuba+ sakhe, ethi, ‘O Nkulunkulu, yiba nomusa kimi mina soni.’+ 14  Ngiyanitshela, Lo muntu wehlela kwakhe ebonakaliswe engolungile+ kunalowo muntu; ngoba wonke umuntu oziphakamisayo uyothotshiswa, kodwa lowo ozithobayo uyophakanyiswa.”+ 15  Manje abantu bayilethela abantwana babo ukuze babathinte; kodwa lapho bekubona abafundi babakhuza.+ 16  Nokho, uJesu wabizela abantwana kuye, ethi: “Bayekeni abantwana beze kimi, ningazami ukubavimba. Ngoba umbuso kaNkulunkulu ungowabanjalo.+ 17  Ngiqinisile ngithi kini, Noma ubani ongawamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana akasoze angena kuwo.”+ 18  Umbusi othile wambuza, ethi: “Mfundisi Omuhle, kufanele ngenzeni ukuze ngizuze ifa lokuphila okuphakade?”+ 19  UJesu wathi kuye: “Kungani ungibiza ngokuthi ngimuhle? Akekho omuhle, ngaphandle koyedwa, uNkulunkulu.+ 20  Uyayazi imiyalo+ ethi, ‘Ungaphingi,+ Ungabulali,+ Ungebi,+ Ungafakazi amanga,+ Hlonipha uyihlo nonyoko.’”+ 21  Khona-ke wathi: “Yonke lena ngiyigcinile kwasebusheni kuqhubeke.”+ 22  Ngemva kokuzwa lokho, uJesu wathi kuye: “Kusekhona into eyodwa entulekayo kuwe: Thengisa zonke izinto onazo wabele abantu abampofu, khona-ke uyoba nengcebo emazulwini; bese uza ube ngumlandeli wami.”+ 23  Lapho ezwa lokhu, waba lusizi kakhulu, ngoba wayecebe kakhulu.+ 24  UJesu wambheka wathi: “Yeka ukuthi kuyoba nzima kangakanani ngalabo abanemali ukuba bangene embusweni kaNkulunkulu!+ 25  Eqinisweni, kulula ukuba ikamela lichushe entunjeni yenaliti yokuthunga kunokuba isicebi singene embusweni kaNkulunkulu.”+ 26  Labo abezwa lokhu bathi: “Ubani okungenzeka asindiswe?” 27  Wathi: “Izinto ezingenakwenzeka kubantu zingenzeka kuNkulunkulu.”+ 28  Kodwa uPetru wathi: “Bheka! Sizishiyile izinto zethu sakulandela.”+ 29  Wathi kubo: “Ngiqinisile ngithi kini, Akekho oshiyé indlu noma umkakhe noma abafowabo noma abazali noma abantwana ngenxa yombuso kaNkulunkulu+ 30  ongeke nangayiphi indlela athole okuphindwe kaningi kule nkathi yesikhathi, futhi esimisweni sezinto esizayo ukuphila okuphakade.”+ 31  Khona-ke wagudlukela eceleni nabayishumi nambili wathi kubo: “Bhekani! Sikhuphukela eJerusalema, futhi zonke izinto ezalotshwa ngokuqondene neNdodana yomuntu kusetshenziswa abaprofethi+ zizopheleliswa.+ 32  Ngokwesibonelo, izonikelwa kubantu bezizwe futhi kuhlekiswe+ ngayo, yeyiswe+ futhi ikhafulelwe;+ 33  ngemva kokuyibhaxabula+ bazoyibulala,+ kodwa izovuka ngosuku lwesithathu.”+ 34  Nokho abayitholanga incazelo yanoma iyiphi yalezi zinto; kodwa la mazwi ayefihlekile kubo, futhi babengazazi izinto ezazishiwo.+ 35  Njengoba esondela eJeriko impumputhe ethile yayihlezi eceleni kwendlela inxiba.+ 36  Ngoba yayizwe isixuku sidlula yaqala ukubuza ukuthi lokhu kungase kube kusho ukuthini. 37  Bayibikela bathi: “Kudlula uJesu umNazaretha!”+ 38  Khona-ke yamemeza, yathi: “Jesu, Ndodana kaDavide, yiba nesihe kimi!”+ 39  Labo ababehamba phambili bayithethisa bethi mayithule, kodwa yaqhubeka imemeza nakakhulu, ithi: “Ndodana kaDavide, yiba nesihe kimi.”+ 40  Khona-ke uJesu wema, wayala ukuba lo muntu aholelwe kuye.+ Ngemva kokuba esesondele, uJesu wambuza: 41  “Ufuna ngikwenzeleni?”+ Wathi: “Nkosi, mangiphinde ngibone.”+ 42  Ngakho uJesu wathi kuye: “Phinda ubone; ukholo lwakho lukuphilisile.”+ 43  Ngaso leso sikhathi waphinde wabona,+ waqala ukumlandela, ekhazimulisa uNkulunkulu.+ Futhi, bonke abantu, lapho bekubona, badumisa uNkulunkulu.

Imibhalo yaphansi