Levitikusi 25:1-55

25  UJehova wakhuluma noMose eNtabeni yaseSinayi, wathi:  “Khuluma nabantwana bakwa-Israyeli uthi kubo, ‘Lapho ekugcineni nifika ezweni engininika lona,+ izwe kumelwe ligcine isabatha kuJehova.+  Kufanele uhlwanyele insimu yakho ngembewu iminyaka eyisithupha, uthene isivini sakho iminyaka eyisithupha, bese ubutha umkhiqizo wezwe.+  Kodwa ngonyaka wesikhombisa izwe kufanele libe nesabatha lokuphumula okuphelele,+ isabatha kuJehova. Insimu yakho akumelwe uyihlwanyele ngembewu, nomvini wakho akumelwe uwuthene.  Okumilé ezinhlamvwini zakho ezichithekile akumelwe ukuvune, nezithelo zomvini wakho ongatheniwe akumelwe uzibuthe. Izwe kufanele libe nonyaka wokuphumula okuphelele.  Isabatha lezwe kumelwe likunike ukudla, okwakho nokwesigqila sakho nokwesigqilakazi sakho nokwesisebenzi sakho esiqashiwe nokwesifiki esikanye nawe, labo abagogobele kuwe,  nokwesilwane sakho osifuyile nokwesilwane sasendle esisezweni lakho. Yonke imikhiqizo yalo kufanele ibe ukudla.  “‘Kumelwe nizibalele amasabatha ayisikhombisa eminyaka, iminyaka eyisikhombisa ephindwé kasikhombisa, izinsuku zalawo masabatha ayisikhombisa eminyaka kumelwe zibe kini iminyaka engamashumi amane nesishiyagalolunye.  Kumelwe nibethe uphondo olukhala kakhulu+ ngenyanga yesikhombisa ngolweshumi lwenyanga;+ nenze ukuba uphondo luzwakale kulo lonke izwe lakini ngosuku lokuhlawulelwa.+ 10  Kumelwe ningcwelise unyaka wamashumi amahlanu futhi nimemezele inkululeko ezweni kubo bonke abakhileyo kulo.+ Uyoba yiJubili+ kini, futhi yilowo nalowo kumelwe abuyele efeni lakhe, yilowo nalowo kufanele abuyele emndenini wakubo.+ 11  Lowo nyaka wamashumi amahlanu uyoba yiJubili kini.+ Akumelwe nihlwanyele imbewu noma nivune okumilé ezweni ezinhlamvwini ezichithekile noma nibuthe izithelo zemivini yalo engatheniwe.+ 12  Ngoba uyiJubili. Kufanele ube ngcwele kini. Ningakudla okusensimini izwe elikukhiqizayo.+ 13  “‘Ngalo nyaka weJubili yilowo nalowo kufanele abuyele efeni lakhe.+ 14  Uma kwenzeka nithengisa impahla ethengiswayo, umuntu kumhlobo wakhe noma ayithenge esandleni somhlobo wakhe, ningonani.+ 15  Kufanele uthenge kumhlobo wakho ngesibalo seminyaka yangemva kweJubili; kufanele akuthengisele ngesibalo seminyaka yezivuno.+ 16  Kufanele andise inani ethengiswa ngalo ngokulingana nobuningi beminyaka,+ futhi kufanele anciphise inani ethengiswa ngalo ngokulingana nobumbalwa beminyaka, ngoba ukuthengisela isibalo sezivuno. 17  Akumelwe umuntu one umhlobo wakhe,+ futhi kumelwe wesabe uNkulunkulu wakho,+ ngoba nginguJehova uNkulunkulu wenu.+ 18  Ngakho kumelwe nifeze izimiso zami futhi kufanele nigcine izinqumo zami zokwahlulela nizifeze. Khona-ke niyohlala ezweni ngokulondeka.+ 19  Ngempela izwe liyoninika izithelo zalo,+ futhi ngokuqinisekile niyodla nize naneliseke futhi nihlale kulo ngokulondeka.+ 20  “‘Kodwa uma kungenzeka nithi: “Sizodlani ngonyaka wesikhombisa njengoba singenakuyihlwanyela imbewu noma sibuthe izivuno zethu?”+ 21  kulokho ngokuqinisekile ngiyoyala isibusiso sami ngenxa yenu ngonyaka wesithupha, futhi liyothela isivuno salo seminyaka emithathu.+ 22  Kumelwe nihlwanyele imbewu ngonyaka wesishiyagalombili nidle esivunweni esidala kuze kube unyaka wesishiyagalolunye. Uyokudla esidala kuze kufike isivuno sawo. 23  “‘Ngakho izwe akufanele lithengiswe phakade,+ ngoba izwe lingelami.+ Ngoba ngokombono wami ningabafokazi nezihambi.+ 24  Kulo lonke izwe lefa lenu kufanele ninike izwe ilungelo lokubuyiswa ngokuthengwa futhi.+ 25  “‘Uma kwenzeka umfowenu eba mpofu futhi kudingeke athengise elinye lefa lakhe, ohlobene naye eduze, onelungelo lokulihlenga kumelwe futhi eze akubuyise ngokukuhlenga lokho umfowabo akuthengisa.+ 26  Uma kwenzeka ukuba umuntu angabi namuntu wokumhlenga futhi isandla sakhe senza inzuzo futhi ethola okwanele ukuba alihlenge, 27  kumelwe futhi abale iminyaka kusukela lapho elithengisa abuyisele imali esalayo kumuntu amthengisela lona, abuyele efeni lakhe.+ 28  “‘Kodwa uma isandla sakhe singakutholi okwanele kokukubuyisela kuye, akuthengisile kumelwe futhi kuqhubeke kusesandleni somthengi wako kuze kube unyaka weJubili;+ kumelwe kuphume ngeJubili, abuyele efeni lakhe.+ 29  “Uma kungenzeka umuntu athengise indlu yokuhlala emzini obiyelwe ngodonga, ilungelo lakhe lokuyihlenga kumelwe liqhubeke kuze kuphele unyaka osukela esikhathini sokuthengisa kwakhe; ilungelo lakhe lokuyihlenga+ kufanele liqhubeke unyaka wonke. 30  Kodwa uma kungenzeki ukuba ibuyiswe ngokuthengwa futhi ungakampheleli unyaka ogcwele, indlu esemzini onodonga kumelwe ihlale iyimpahla yomthengi wayo umlibe phakathi nezizukulwane zakhe. Akufanele iphume ngeJubili. 31  Nokho, izindlu zasemizaneni engazungeziwe udonga kufanele zibalwe njengengxenye yensimu yezwe. Kufanele ziqhubeke zinelungelo lokuhlengwa,+ futhi kufanele ziphume ngeJubili.+ 32  “‘Ngokuqondene nemizi yamaLevi kanye nezindlu ezisemizini yefa lawo,+ ilungelo lamaLevi lokuzihlenga kufanele liqhubeke nini nanini.+ 33  Lapho impahla yamaLevi ingazange ibuyiswe ngokuthengwa futhi, indlu ethengiswe emzini wefa lakhe kumelwe iphume ngeJubili;+ ngoba izindlu zemizi yamaLevi ziyifa lawo phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli.+ 34  Ngaphezu kwalokho, insimu eyidlelo+ lemizi yabo ayinakuthengiswa, ngoba iyifa labo nini nanini. 35  “‘Uma kwenzeka umfowenu eba mpofu, kanjalo entengantenga ngokwezimali eceleni kwakho,+ kumelwe umsekele.+ Kumelwe aqhubeke ephila kanye nawe, njengoba kwenza umfokazi nesifiki.+ 36  Ungathathi nzalo noma inzuzo eyeqile kuye,+ kodwa kumelwe wesabe uNkulunkulu+ wakho; futhi umfowenu kumelwe aqhubeke ephila kanye nawe. 37  Ungamniki imali yakho ngenzalo,+ futhi ungamniki ukudla kwakho ngenzuzo eyeqile. 38  NginguJehova uNkulunkulu wenu, owanikhipha ezweni laseGibhithe ukuze ngininike izwe laseKhanani,+ ukuze ngibe uNkulunkulu wenu.+ 39  “‘Uma kwenzeka umfowenu eba mpofu eceleni kwakho futhi kudingeke azithengise kuwe,+ akumelwe umsebenzise njengesigqila.+ 40  Kufanele abe kanye nawe njengesisebenzi esiqashiwe,+ njengesifiki. Kufanele akukhonze kuze kube unyaka weJubili. 41  Kumelwe aphume kuwe, yena nabantwana bakhe, futhi kumelwe abuyele emndenini wakubo, abuyele efeni lokhokho bakhe.+ 42  Ngoba bayizinceku zami engazikhipha ezweni laseGibhithe.+ Akumelwe bazithengise ngendlela isigqila esithengiswa ngayo. 43  Akumelwe umnyathele ngobushiqela,+ kumelwe wesabe uNkulunkulu wakho.+ 44  Kepha isigqila sakho nesigqilakazi sakho eziba ngezakho zivela ezizweni ezinizungezile, ningathenga kuzo isigqila nesigqilakazi. 45  Nasemadodaneni ezifiki, agogobele kini,+ ningathenga kuwo, nasemikhayeni yawo ekanye nani azalelwe yona ezweni lenu; kumelwe zibe yimpahla yenu. 46  Kumelwe nizidlulisele emadodaneni enu anilandelayo njengefa ukuba azidle njengefa kuze kube nini nanini.+ Zona ningazisebenzisa njengezisebenzi, kodwa abafowenu, abantwana bakwa-Israyeli, akumelwe nibanyathele, omunye anyathele omunye, ngobushiqela.+ 47  “‘Kodwa uma kwenzeka isandla somfokazi noma sesifiki esikanye nawe siceba, futhi umfowenu eba mpofu eceleni kwakhe futhi kudingeke azithengise kumfokazi noma esifikini esikanye nawe, noma elungwini lomkhaya womfokazi, 48  ngemva kokuba esezithengisile,+ uyoqhubeka enelungelo lokuhlengwa.+ Omunye wabafowabo angambuyisa ngokumhlenga.+ 49  Noma umfowabo kayise noma indodana yomfowabo kayise ingase imbuyise ngokumthenga futhi, nanoma isiphi isihlobo sakhe segazi senyama yakhe,+ omunye womndeni wakubo, angase ambuyise ngokumthenga futhi. “‘Noma uma isandla sakhe sicebile, kumelwe azibuyise ngokuzithenga futhi.+ 50  Kumelwe yena nomthengi wakhe babale kusukela ngonyaka azithengisa ngawo kuye kuze kube unyaka weJubili,+ futhi imali yokuzithengisa kwakhe kumelwe ilingane nesibalo seminyaka.+ Kufanele aqhubeke ekanye naye ngendlela izinsuku zokusebenza zesisebenzi esiqashiwe ezibalwa ngayo.+ 51  Uma kusasele iminyaka eminingi, kufanele akhokhe inani lakhe lokuzihlenga ngokulingana nayo alikhiphe emalini yokuthengwa kwakhe. 52  Kodwa uma kusele iminyaka embalwa kuphela ngaphambi konyaka weJubili,+ khona-ke kumelwe azibalele. Kufanele akhokhe imali yakhe yokuzihlenga ngokulingana neminyaka yakhe. 53  Kufanele aqhubeke ekanye naye njengesisebenzi esiqashiwe+ unyaka nonyaka. Akanakumnyathela ngobushiqela+ phambi kwamehlo akho. 54  Nokho, uma engakwazi ukuzibuyisa ngokuzithenga futhi ngale mibandela, khona-ke kumelwe aphume ngonyaka weJubili,+ yena namadodana akhe kanye naye. 55  “‘Ngoba abantwana bakwa-Israyeli bayinceku kimi. Bayizinceku zami+ engazikhipha ezweni laseGibhithe.+ NginguJehova uNkulunkulu wenu.+

Imibhalo yaphansi