Levitikusi 23:1-44

23  UJehova waqhubeka wathi kuMose:  “Khuluma nabantwana bakwa-Israyeli, uthi kubo, ‘Imikhosi kaJehova yezinkathi ezithile zonyaka+ okufanele niyimemezele+ iyimibuthano engcwele. Nansi imikhosi yami yezinkathi ezithile zonyaka:  “‘Umsebenzi ungase wenziwe izinsuku eziyisithupha, kodwa ngosuku lwesikhombisa yisabatha lokuphumula okuphelele,+ yimibuthano engcwele. Akukho msebenzi wanoma yiluphi uhlobo eningawenza. Yisabatha kuJehova kuzo zonke izindawo enihlala kuzo.+  “‘Nansi imikhosi kaJehova yezinkathi ezithile zonyaka,+ imibuthano engcwele,+ okufanele niyimemezele ngezikhathi zayo ezimisiwe:+  Ngenyanga yokuqala, ngosuku lweshumi nane lwenyanga,+ phakathi kokuhlwa okubili kuyoba yiphasika+ kuJehova.  “‘Ngosuku lweshumi nanhlanu lwale nyanga kuyoba ngumkhosi wamaqebelengwane angenamvubelo kuJehova.+ Kufanele nidle amaqebelengwane angenamvubelo izinsuku eziyisikhombisa.+  Ngosuku lokuqala niyokuba nombuthano ongcwele.+ Akukho msebenzi okhandlayo wanoma yiluphi uhlobo eningawenza.  Kodwa izinsuku eziyisikhombisa kumelwe nilethe umnikelo oya kuJehova owenziwa ngomlilo. Ngosuku lwesikhombisa kuyokuba nombuthano ongcwele. Akukho msebenzi okhandlayo wanoma yiluphi uhlobo eningawenza.’”  UJehova waqhubeka wathi kuMose: 10  “Khuluma nabantwana bakwa-Israyeli, uthi kubo, ‘Lapho ekugcineni nifika ezweni engininika lona, futhi senivune isivuno salo, kumelwe nilethe isithungu solibo+ lwesivuno senu kumpristi. 11  Kumelwe azulise leso sithungu+ phambi kukaJehova ukuze anitholele ukwamukelwa. Ngalo kanye usuku olungemva kwesabatha umpristi kufanele asizulise. 12  Ngosuku lokuzulisa kwenu isithungu kumelwe ninikele iwundlu leduna eliphilile, elisonyakeni walo wokuqala, libe umnikelo wokushiswa kuJehova; 13  nezingxenye ezimbili eshumini ze-efa likafulawa ocolekile oswakanyiswe ngamafutha njengomnikelo walo wokusanhlamvu, kube umnikelo kuJehova oshiswe emlilweni, iphunga elizolisayo, nokwesine kwehini lewayini njengomnikelo walo wokuphuzwayo. 14  Akumelwe nidle isinkwa noma okusanhlamvu okugazingiwe noma okusanhlamvu okusha kuze kube yilolu suku,+ nize nilethe umnikelo kaNkulunkulu wenu. Kuyisimiso kuze kube nini nanini ezizukulwaneni zenu kuzo zonke izindawo enihlala kuzo. 15  “‘Kumelwe nizibalele amasabatha ayisikhombisa kusukela osukwini olungemva kwesabatha, kusukela osukwini eniletha ngalo isithungu somnikelo wokuzuliswa.+ Kufanele aphelele. 16  Kufanele nibale kuze kube sosukwini olungemva kwesabatha lesikhombisa, izinsuku ezingamashumi amahlanu,+ bese niletha kuJehova umnikelo omusha wokusanhlamvu.+ 17  Kufanele nilethe izinkwa ezimbili+ ezivela ezindaweni zenu zokuhlala njengomnikelo wokuzuliswa. Kufanele zibe izingxenye ezimbili eshumini ze-efa likafulawa ocolekile. Kufanele zibhakwe zifakwé imvubelo,+ njengolibo oluvuthiwe oluya kuJehova.+ 18  Kumelwe nilethe kanye nalezi zinkwa amawundlu angamaduna ayisikhombisa aphilile,+ ngalinye libe nonyaka ubudala, nethole eliyiduna elilodwa nezinqama ezimbili. Kufanele zibe umnikelo wokushiswa oya kuJehova kanye nomnikelo wazo wokusanhlamvu neminikelo yazo yokuphuzwayo njengomnikelo oshiswa emlilweni, oyiphunga elizolisayo kuJehova. 19  Kumelwe ninikele izinyane elilodwa lembuzi+ njengomnikelo wesono namawundlu amabili angamaduna, ngalinye libe nonyaka ubudala, njengomhlatshelo wenhlanganyelo.+ 20  Umpristi kumelwe akuzulise+ kanye nezinkwa zolibo oluvuthiwe, njengomnikelo wokuzuliswa phambi kukaJehova, kanye namawundlu amabili angamaduna. Kufanele kube yinto yompristi engcwele kuJehova.+ 21  Kumelwe nenze isimemezelo+ ngalo kanye lolu suku; niyokuba nombuthano ongcwele. Akukho msebenzi okhandlayo wanoma yiluphi uhlobo eningawenza. Kuyisimiso kuze kube nini nanini kuzo zonke izindawo zenu zokuhlala ezizukulwaneni zenu. 22  “‘Lapho nivuna isivuno sezwe lenu, ungavuni ngokuphelele ngasemngceleni wensimu yakho, futhi akumelwe ubuthe umkhothozo wesivuno sakho.+ Kufanele ukushiyele ohluphekile+ nomfokazi.+ NginguJehova uNkulunkulu wenu.’” 23  UJehova wakhuluma noMose, wathi: 24  “Khuluma nabantwana bakwa-Israyeli, uthi, ‘Ngenyanga yesikhombisa,+ ngolokuqala lwenyanga, kufanele niphumule ngokuphelele, kube nesikhumbuzo ngokukhala kwecilongo,+ umbuthano ongcwele.+ 25  Akukho msebenzi okhandlayo wanoma yiluphi uhlobo eningawenza, futhi kumelwe nilethe umnikelo kuJehova oshiswa emlilweni.’” 26  UJehova wakhuluma noMose, wathi: 27  “Nokho, ngolweshumi lwale nyanga yesikhombisa kuwusuku lokuhlawulelwa.+ Kufanele nibe nombuthano ongcwele, futhi kumelwe nihluphe imiphefumulo yenu+ nilethe umnikelo+ kuJehova oshiswa emlilweni. 28  Akukho msebenzi wanoma yiluphi uhlobo okumelwe niwenze ngalolu suku, ngoba luwusuku lokuhlawulelwa lokunenzela isihlawulelo+ phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu; 29  ngoba wonke umphefumulo ongayikuhlushwa ngalolu suku kumelwe unqunywe kubantu bakubo.+ 30  Noma yimuphi umphefumulo oyokwenza umsebenzi wanoma yiluphi uhlobo ngalolu suku, ngiyowubhubhisa lowo mphefumulo phakathi kwabantu bakubo.+ 31  Akukho msebenzi wanoma yiluphi uhlobo okumelwe niwenze.+ Kuyisimiso kuze kube nini nanini ezizukulwaneni zenu kuzo zonke izindawo enihlala kuzo. 32  Yisabatha lokuphumula kwenu okuphelele,+ futhi kumelwe nihluphe+ imiphefumulo yenu kusihlwa ngolwesishiyagalolunye lwenyanga. Kusukela kokunye ukuhlwa kuya kokunye ukuhlwa kufanele nigcine isabatha lenu.” 33  UJehova wakhuluma noMose, wathi: 34  “Khuluma nabantwana bakwa-Israyeli, uthi, ‘Ngosuku lweshumi nanhlanu lwale nyanga yesikhombisa ngumkhosi wamadokodo izinsuku eziyisikhombisa kuJehova.+ 35  Ngosuku lokuqala ngumbuthano ongcwele. Akukho msebenzi okhandlayo wanoma yiluphi uhlobo eningawenza. 36  Kufanele nilethe umnikelo oya kuJehova oshiswa emlilweni izinsuku eziyisikhombisa. Ngosuku lwesishiyagalombili kufanele nibe nombuthano ongcwele,+ futhi kumelwe ninikele umnikelo kuJehova oshiswa emlilweni. Kuwumbuthano ongokomthetho. Akukho msebenzi okhandlayo wanoma yiluphi uhlobo eningawenza. 37  “‘Lena yimikhosi kaJehova yezinkathi ezithile zonyaka+ okufanele niyimemezele njengemibuthano engcwele,+ yokunikela iminikelo eya kuJehova eshiswa emlilweni:+ umnikelo wokushiswa+ nomnikelo wokusanhlamvu+ womhlatshelo neminikelo yokuphuzwayo+ ngokwesimiso sansuku zonke, 38  ngaphandle kwamasabatha kaJehova+ nangaphandle kwezipho zenu+ nangaphandle kwayo yonke iminikelo yenu+ ethenjiswe ngesifungo nangaphandle kwayo yonke iminikelo yenu yokuzithandela,+ okufanele niyinikele kuJehova. 39  Nokho, ngosuku lweshumi nanhlanu lwenyanga yesikhombisa, lapho senibuthe umkhiqizo wezwe, kufanele nigubhe umkhosi+ kaJehova izinsuku eziyisikhombisa.+ Usuku lokuqala luwukuphumula okuphelele nosuku lwesishiyagalombili luwukuphumula okuphelele.+ 40  Ngosuku lokuqala kumelwe nizithathele izithelo zemithi emihle, amaqabunga emithi yesundu+ namagatsha emithi enamagatsha amaningi nobhabhulini besigodi sesifufula, nijabule+ phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu izinsuku eziyisikhombisa. 41  Kumelwe niwugubhe njengomkhosi kaJehova izinsuku eziyisikhombisa ngonyaka.+ Kufanele niwugubhe ngenyanga yesikhombisa, njengesimiso kuze kube nini nanini phakathi nezizukulwane zenu. 42  Kufanele nihlale emadokodweni izinsuku eziyisikhombisa.+ Bonke abokuzalwa kwa-Israyeli kufanele bahlale emadokodweni,+ 43  ukuze izizukulwane zenu zazi+ ukuthi ngabahlalisa emadokodweni abantwana bakwa-Israyeli lapho ngibakhipha ezweni laseGibhithe.+ NginguJehova uNkulunkulu wenu.’” 44  Ngakho uMose wakhuluma nabantwana bakwa-Israyeli ngemikhosi kaJehova yezinkathi ezithile zonyaka.+

Imibhalo yaphansi