Joshuwa 15:1-63

15  Isabelo+ sesizwe sabantwana bakwaJuda ngemindeni yaso safinyelela emngceleni wakwa-Edomi,+ ihlane laseZini,+ eNegebhi+ emkhawulweni wayo oseningizimu.  Umngcele wabo oseningizimu wasukela emkhawulweni woLwandle LukaSawoti,+ kusukela ethekwini elibheke eningizimu.  Waphuma waya ngaseningizimu emmangweni wase-Akarabimi+ wawelela eZini+ wenyuka usuka eningizimu waya eKadeshi-barineya+ wawelela eHezironi wenyukela e-Adari wazungeza waya eKaraka.  Wadlulela e-Azimoni+ waphuma waya esigodini sesifufula saseGibhithe;+ umngcele waphelela olwandle. Lo kwaba umngcele wawo oseningizimu.  Umngcele osempumalanga kwakuwuLwandle LukaSawoti kuze kufike phezulu emkhawulweni weJordani, umngcele osegumbini elisenyakatho wawusethekwini lolwandle, emkhawulweni weJordani.+  Umngcele wenyukela eBheti-hogila+ wawela enyakatho yeBheti-araba,+ umngcele wenyukela etsheni likaBhohanu+ indodana kaRubeni.  Umngcele wakhuphukela eDebhiri ethafeni eliphansi lase-Akori+ waphendukela ngasenyakatho waya eGiligali,+ ephambi kommango wase-Adumimi, oseningizimu yesigodi sesifufula; futhi umngcele wawelela emanzini ase-Eni-shemeshi,+ waphelela e-Eni-rogeli.+  Umngcele wakhuphukela esigodini sendodana kaHinomu+ emthambekeni womJebusi+ eningizimu, okungukuthi, eJerusalema;+ umngcele wakhuphukela esiqongweni sentaba ebheke isigodi sikaHinomu entshonalanga, esisemkhawulweni wethafa eliphansi lamaRefa+ enyakatho.  Umngcele waphawulwa kusukela esiqongweni sentaba kwaze kwafika esiphethwini samanzi aseNefitowa,+ waphuma waya emizini yaseNtabeni i-Efroni; umngcele waphawulwa wafika eBhahala,+ okungukuthi, eKiriyati-jeyarimi.+ 10  Umngcele wazungeza usuka eBhahala waya ngasentshonalanga eNtabeni iSeyiri wawelela emthambekeni weNtaba iJeharimu enyakatho, okungukuthi, eKhesaloni; wehlela eBheti-shemeshi+ wawelela eThimna.+ 11  Umngcele waphuma waya emthambekeni wase-Ekroni+ enyakatho, umngcele waphawulwa wafika eShikeroni wawelela eNtabeni iBhahala waphuma waya eJabiniyeli; umngcele waphelela olwandle. 12  Umngcele osentshonalanga waba uLwandle Olukhulu+ nezwe lalo elingasogwini. Lona kwakuwumngcele nxazonke, wabantwana bakwaJuda ngemindeni yabo. 13  Wanika uKalebi+ indodana kaJefune isabelo phakathi kwabantwana bakwaJuda ngomyalo kaJehova kuJoshuwa, okungukuthi, iKiriyati-ariba (lo Ariba enguyise ka-Anaki), okungukuthi, iHebroni.+ 14  Ngakho uKalebi wawaxosha lapho amadodana amathathu ka-Anaki,+ okungukuthi, uSheshayi+ no-Ahimani noTalimayi,+ abazalwa u-Anaki.+ 15  Khona-ke wakhuphuka ukusuka lapho waya kwabakhileyo eDebhiri.+ (Igama leDebhiri ngaphambi kwalokho kwakuyiKiriyati-seferi.)+ 16  UKalebi wathi: “Noma ubani oshaya iKiriyati-seferi alithumbe, ngokuqinisekile ngizomganisela u-Akisa+ indodakazi yami.” 17  Kulokho u-Otheniyeli+ indodana kaKhenazi,+ umfowabo kaKalebi, walithumba. Ngakho wamganisela u-Akisa+ indodakazi yakhe. 18  Lapho u-Akisa esegoduka, wayelokhu emshoshozela ukuba acele insimu kuyise. Khona-ke u-Akisa washaya izandla ephezu kwembongolo. UKalebi wathi kuye: “Ufunani?”+ 19  Ngakho wathi: “Nginike isibusiso, ngoba unginike isiqephu sezwe esiseningizimu, futhi kumelwe unginike iGulothi-mayimi.” Ngakho wamnika iGulothi Elingenhla neGulothi Elingezansi.+ 20  Leli kwakuyifa+ lesizwe sabantwana bakwaJuda+ ngemindeni yabo. 21  Imizi eyayisemkhawulweni wesizwe sabantwana bakwaJuda ukuya ngasemngceleni wakwa-Edomi+ eningizimu kwaba yiKabiziyeli+ ne-Edere neJaguri, 22  neKhina neDimona ne-Adada, 23  neKedeshi neHazori ne-Itinani, 24  iZifi neThelemi+ neBheyaloti, 25  neHazori-hadatha neKheriyoti-hezironi, okungukuthi, iHazori, 26  i-Amamu neShema neMolada,+ 27  neHazari-gada neHeshimoni neBheti-pheleti,+ 28  neHazari-shuwali+ neBheri-sheba+ neBhiziyothiya, 29  iBhahala+ ne-Imi ne-Ezemi,+ 30  ne-Elitoladi neKhesili neHorma,+ 31  neZikilagi+ neMadimana neSanisana, 32  neLebhawoti neShilihimi ne-Ayini+ neRimoni;+ isiyonke imizi ingamashumi amabili nesishiyagalolunye, kanye nemizana yayo. 33  EShefela+ kwakukhona i-Eshitawoli+ neZora+ ne-Ashina, 34  neZanowa+ ne-Eni-ganimi, iTaphuwa ne-Enamu, 35  iJarimuthi+ ne-Adulamu,+ iSoko+ ne-Azeka,+ 36  neShaharayimi+ ne-Aditayimi neGedera neGederotayimi; imizi eyishumi nane nemizana yayo. 37  IZenani neHadasha neMigidali-gadi, 38  neDileyani neMispe neJokiteyeli, 39  iLakishi+ neBhozikati+ ne-Egiloni,+ 40  neKhabhoni neLahimamu neKhitilishi, 41  neGederoti, iBheti-dagoni neNahama neMakheda;+ imizi eyishumi nesithupha kanye nemizana yayo. 42  ILibhina+ ne-Etere+ ne-Ashani, 43  ne-Ifita ne-Ashina neNezibi, 44  neKheyila+ ne-Akizibi+ neMareshahi;+ imizi eyisishiyagalolunye nemizana yayo. 45  I-Ekroni+ nemizana engaphansi kwalo kanye nemizana yalo. 46  Kusukela e-Ekroni ngasentshonalanga konke okuseceleni kwe-Ashidodi nemizana yako. 47  I-Ashidodi,+ imizana engaphansi kwalo nemizana yalo; iGaza,+ imizana engaphansi kwalo nemizana yalo, kwehle kuze kufike esigodini sesifufula saseGibhithe, nasoLwandle Olukhulu nasesifundeni esincikene nalo.+ 48  Esifundeni sezintaba iShamiri neJatiri+ neSoko, 49  neDana neKiriyati-sana, okungukuthi, iDebhiri, 50  ne-Anabi ne-Eshitemo+ ne-Animi, 51  neGosheni+ neHoloni neGilo;+ imizi eyishumi nanye nemizana yayo. 52  I-Arabhu neDuma ne-Eshani, 53  neJanimi neBheti-taphuwa ne-Afeka, 54  neHumitha neKiriyati-ariba, okungukuthi, iHebroni,+ neZiyori; imizi eyisishiyagalolunye nemizana yayo. 55  IMawoni,+ iKarmeli neZifi+ neJutha, 56  neJizreyeli neJokideyamu neZanowa, 57  iKhayine, iGibheya neThimna;+ imizi eyishumi nemizana yayo. 58  IHalihuli, iBheti-zuri neGedori, 59  neMaharati neBheti-anoti ne-Elitekoni; imizi eyisithupha nemizana yayo. 60  IKiriyati-bhali,+ okungukuthi, iKiriyati-jeyarimi,+ neRaba; imizi emibili nemizana yayo. 61  Ehlane iBheti-araba,+ iMidini neSekaka, 62  neNibishani noMuzi KaSawoti ne-Eni-gedi;+ imizi eyisithupha nemizana yayo. 63  Kepha amaJebusi+ ayehlala eJerusalema,+ abantwana bakwaJuda abakwazanga ukuwaxosha;+ futhi amaJebusi asahlala kanye nabantwana bakwaJuda eJerusalema kuze kube namuhla.

Imibhalo yaphansi