Johane 9:1-41

9  Manje njengoba ayedlula wabona umuntu oyimpumputhe kusukela azalwa.  Abafundi bakhe bambuza: “Rabi,+ ubani owona,+ yilo muntu noma ngabazali bakhe,+ aze azalwe eyimpumputhe na?”  UJesu waphendula: “Akonanga lo muntu noma abazali bakhe, kodwa kwenzeka ukuze imisebenzi kaNkulunkulu ibonakaliswe ngaye.+  Kumelwe senze imisebenzi yalowo ongithumileyo kusesemini;+ buyeza ubusuku+ lapho kungekho muntu ongasebenza khona.  Uma nje ngisesezweni, ngiwukukhanya kwezwe.”+  Ngemva kokuba esho lezi zinto, wakhafulela emhlabathini wenza udaka ngamathe, wanameka lolu daka lwakhe emehlweni alo muntu+  wathi kuye: “Hamba uyogeza+ echibini laseSilowama”+ (elihunyushwa ngokuthi ‘oThunyiweyo’). Wahamba wayogeza,+ wabuya esebona.+  Ngakho-ke omakhelwane nalabo ngaphambili ababevame ukumbona eyisinxibi bathi: “Yilo muntu obevame ukuhlala anxibe, akunjalo?”+  Abanye bathi “Nguye.” Abanye bathi: “Lutho neze, ufana naye.” Lo muntu yena wathi: “Nginguye.” 10  Ngenxa yalokho bathi kuye: “Pho-ke, amehlo akho avuleke kanjani?”+ 11  Waphendula: “Lo muntu okuthiwa nguJesu wenze udaka walugcoba emehlweni ami wathi kimi, ‘Hamba uye eSilowama+ ugeze.’ Ngakho-ke ngihambile, ngageza, ngabona.” 12  Khona-ke bathi kuye: “Uphi lowo muntu?” Wathi: “Angazi.” 13  Bamhola lo muntu obekade eyimpumputhe bamyisa kubaFarisi. 14  Phela kwakuyiSabatha+ mhla uJesu enza udaka futhi evula amehlo akhe.+ 15  Ngakho-ke, kulokhu nabaFarisi babe sebembuza ukuthi kwenzeke kanjani ukuba abone.+ Wathi kubo: “Unameké udaka emehlweni ami, ngageza, ngakho ngiyabona.” 16  Ngakho-ke abanye kubaFarisi bathi: “Lo akayena umuntu ovela kuNkulunkulu, ngoba akaligcini iSabatha.”+ Abanye baqala ukuthi: “Umuntu oyisoni angazenza kanjani izibonakaliso+ zalolu hlobo?” Ngakho bahlukana+ phakathi. 17  Babe sebethi kule mpumputhe futhi: “Wena-ke uthini ngaye, njengoba evule amehlo akho?” Lo muntu wathi: “Ungumprofethi.”+ 18  Nokho amaJuda awazange akholwe ukuthi ubeyimpumputhe nokuthi wayesebona, aze abiza abazali balo muntu owayesebona. 19  Ababuza: “Ingabe lona uyindodana yenu enithi yazalwa iyimpumputhe? Khona-ke, kwenzeka kanjani ukuba abone manje?” 20  Abazali bakhe baphendula bathi: “Siyazi ukuthi lo uyindodana yethu nokuthi wazalwa eyimpumputhe. 21  Kodwa ukuthi kwenzeke kanjani ukuba abone manje, asazi, noma ukuthi ubani ovule amehlo akhe, asazi. Buzani yena. Usekhulile. Kumelwe azikhulumele.” 22  Abazali bakhe basho lezi zinto ngoba besaba+ amaJuda, ngoba kakade amaJuda ayesevumelene ngokuthi, uma noma ubani evuma ukuthi unguKristu, kufanele axoshwe esinagogeni.+ 23  Kungakho abazali bakhe bathi: “Usekhulile. Buzani yena.” 24  Ngakho-ke ambiza okwesibili lo muntu obekade eyimpumputhe athi kuye: “Khazimulisa uNkulunkulu;+ thina siyazi ukuthi lo muntu uyisoni.” 25  Yena waphendula: “Ukuthi uyisoni yini, mina angazi. Yinye into engiyaziyo, ukuthi, nakuba bengiyimpumputhe, manje sengiyabona.” 26  Ngakho-ke athi kuye: “Wenzeni kuwe? Uwavule kanjani amehlo akho?” 27  Wawaphendula: “Senginitshelile kakade, kodwa anilalelanga. Kungani nifuna ukuphinde nizwe futhi? Anifuni ukuba ngabafundi bakhe nani, akunjalo?” 28  Khona-ke amthuka athi: “Nguwe umfundi walowo muntu, thina singabafundi bakaMose. 29  Siyazi ukuthi uNkulunkulu ukhulumile noMose;+ kodwa lo muntu, asazi ukuthi yena uvelaphi.”+ 30  Ephendula lo muntu wathi kuwo: “Ngempela kuyisimanga+ lokhu, ukuthi anazi ukuthi uvelaphi, kodwa ebe evulé amehlo ami. 31  Siyazi ukuthi uNkulunkulu akazilaleli izoni,+ kodwa uma umuntu emesaba uNkulunkulu futhi enza intando yakhe, uyamlalela lowo.+ 32  Kusukela kudala akukaze kuzwakale ukuthi ukhona owavula amehlo omuntu owazalwa eyimpumputhe. 33  Ukube lo muntu ubengaveli kuNkulunkulu,+ ubengeke enze lutho nhlobo.” 34  Ephendula athi kuye: “Wazalelwa ezonweni+ ngokuphelele, kodwa uzofundisa thina?” Amxosha!+ 35  UJesu wezwa ukuthi amxoshile, futhi lapho emthola, wathi: “Ingabe unalo ukholo eNdodaneni+ yomuntu?” 36  Lo muntu waphendula: “Ingubani, mnumzane, ukuze ngibe nokholo kuyo?” 37  UJesu wathi kuye: “Uyibonile, futhi ngaphandle kwalokho, lo okhuluma nawe uyiyo.”+ 38  Wayesethi: “Nginalo ukholo kuyo, Nkosi.” Wamkhothamela.+ 39  UJesu wathi: “Ngeza kuleli zwe ngenxa yalesi sahlulelo:+ ukuze labo abangaboni babone+ futhi labo ababonayo babe yizimpumputhe.”+ 40  Labo kubaFarisi ababenaye bazizwa lezi zinto, bathi kuye: “Usho ukuthi nathi siyizimpumputhe?” + 41  UJesu wathi kubo: “Ukube beniyizimpumputhe, beningeke nibe nasono. Kodwa manje nithi, ‘Siyabona.’+ Isono+ senu sihlezi.”

Imibhalo yaphansi