Johane 13:1-38

13  Njengoba ayazi ngaphambi komkhosi wephasika ukuthi ihora lakhe lase lifikile+ ukuba ahambe kuleli zwe aye kuYise,+ uJesu ebathandile abakhe abasezweni,+ wabathanda kwaze kwaba sekupheleni.  Ngakho, lapho isidlo sakusihlwa siqhubeka, uDeveli esekufakile kakade enhliziyweni kaJuda Iskariyothe,+ indodana kaSimoni, ukuba amkhaphele,+  yena azi ukuthi uYise wayenikele zonke izinto ezandleni zakhe+ nokuthi waphuma kuNkulunkulu futhi wayeya kuNkulunkulu,+  wasukuma esidlweni sakusihlwa wabeka eceleni izingubo zakhe zangaphandle. Wathatha ithawula, wabhinca.+  Ngemva kwalokho wafaka amanzi esitsheni sokugezela waqala ukugeza izinyawo+ zabafundi wazesula ngethawula ayelibhincile.  Wafika kuSimoni Petru. Yena wathi kuye: “Nkosi, wena ungigeza izinyawo na?”+  Ephendula uJesu wathi kuye: “Lokho engikwenzayo awukuqondi manje, kodwa uzokuqonda ngemva kwalezi zinto.”+  UPetru wathi kuye: “Ngokuqinisekile awusoze wangigeza izinyawo.” UJesu wamphendula wathi: “Ngaphandle kokuba ngikugeze,+ awunasabelo nami.”  USimoni Petru wathi kuye: “Nkosi, makungabi izinyawo kuphela, kodwa nezandla nekhanda.” 10  UJesu wathi kuye: “Ogezile+ akadingi okungaphezu kokuba agezwe izinyawo, kodwa uhlanzeke wonke. Futhi nina nihlanzekile, kodwa hhayi nonke.” 11  Ngempela, wayemazi umuntu omkhaphelayo.+ Kungakho athi: “Anihlanzekile nonke.” 12  Lapho esezigezile izinyawo zabo futhi esegqoke izingubo zakhe zangaphandle, futhi esephinde wahlala etafuleni, wathi kubo: “Niyakwazi yini lokhu engikwenzé kini? 13  Ningibiza ngokuthi ‘Mfundisi,’+ nangokuthi ‘Nkosi,’+ futhi nikhuluma kahle, ngoba ngiyikho.+ 14  Ngakho-ke, uma mina, nakuba ngiyiNkosi noMfundisi, nginigezé izinyawo,+ nani kufanele nigezane izinyawo.+ 15  Ngoba nginibekela isibonelo, sokuthi njengoba nje ngenzile kini, nani nenze kanjalo.+ 16  Ngiqinisile impela ngithi kini, Inceku ayinkulu kunenkosi yayo, nalowo othunyiwe akamkhulu kunalowo omthumile.+ 17  Uma nizazi lezi zinto, niyajabula uma nizenza.+ 18  Angikhulumi ngani nonke; ngiyabazi engibakhethile.+ Kodwa kungenjongo yokuba lo mBhalo ugcwaliseke,+ ‘Lowo obevame ukudla isinkwa sami ungiphakamisele isithende.’+ 19  Kusukela kulo mzuzwana kuqhubeke nginitshela ngaphambi kokuba kwenzeke,+ ukuze kuthi lapho kwenzeka, nikholwe ukuthi nginguye. 20  Ngiqinisile impela ngithi kini, Lowo owamukela noma ubani engimthumayo uyangamukela nami.+ Naye lowo ongamukelayo, wamukela nalowo ongithumileyo.”+ 21  Ngemva kokusho lezi zinto, uJesu wakhathazeka emoyeni, futhi wafakaza wathi: “Ngiqinisile impela ngithi kini, Omunye kini uzongikhaphela.”+ 22  Abafundi babhekana bodwa, bedidekile ukuthi ukhuluma ngobani.+ 23  Omunye wabafundi bakhe wayehlezi esifubeni sikaJesu, futhi uJesu wayemthanda.+ 24  Ngakho-ke uSimoni Petru wakhomba lona ngekhanda wathi kuye: “Yisho ukuthi usho bani.” 25  Ngakho yena wancika esifubeni sikaJesu wathi kuye: “Nkosi, ngubani?”+ 26  Ngakho-ke uJesu waphendula: “Yilowo engizomnika lolu cezwana engilugcobhozayo.”+ Ngakho, ngemva kokulugcobhoza ucezwana, waluthatha walunika uJuda, indodana kaSimoni Iskariyothe. 27  Ngemva kwalolu cezwana uSathane wabe esengena kuye.+ Ngakho-ke, uJesu wathi kuye: “Lokho okwenzayo, kwenze masinyane.” 28  Nokho, akekho noyedwa kulabo ababehlezi etafuleni owazi ukuthi wayekusho nganjongoni lokhu kuye. 29  Eqinisweni, abanye babecabanga ukuthi, njengoba uJuda ayephatha ibhokisi lemali,+ uJesu umtshela ukuthi: “Thenga noma yiziphi izinto esizidingela umkhosi,” noma ukuthi kwakufanele anike abampofu okuthile.+ 30  Ngakho-ke, ngemva kokwamukela ucezwana, waphuma masinyane. Kwakusebusuku.+ 31  Lapho esephumile, uJesu wathi: “Manje iNdodana yomuntu iyakhazinyuliswa,+ noNkulunkulu uyakhazinyuliswa ngayo. 32  UNkulunkulu uzoyikhazimulisa ngokwakhe,+ futhi uzoyikhazimulisa masinyane. 33  Bantwanyana,+ ngisenani okwesikhashana. Nizongifuna; futhi njengoba nje ngasho kumaJuda ngithi, ‘Lapho ngiya khona anikwazi ukuza,’+ ngiyakusho nakini manje. 34  Ngininika umyalo omusha, wokuba nithandane; njengoba nje nami nginithandile,+ ukuba nani nithandane.+ 35  Bonke bayokwazi ngalokho ukuthi ningabafundi bami, uma ninothando phakathi kwenu.”+ 36  USimoni Petru wathi kuye: “Nkosi, uyaphi?” UJesu waphendula: “Lapho ngiya khona awukwazi ukungilandela manje, kodwa uyolandela kamuva.”+ 37  UPetru wathi kuye: “Nkosi, kungani ngingenakukwazi ukukulandela manje? Ngizonikela umphefumulo wami ngenxa yakho.”+ 38  UJesu waphendula: “Uzonikela umphefumulo wakho ngenxa yami na? Ngiqinisile impela ngithi kuwe, Iqhude ngeke neze likhale kuze kube yilapho usungiphike kathathu.”+

Imibhalo yaphansi