Jobe 27:1-23

27  UJobe waphinda futhi waphakamisa inkulumo yakhe eyisaga+ waqhubeka wathi:   “Kuphila kukaNkulunkulu,+ osuse ukwahlulelwa kwami,+Kuphila koMninimandla onke, owenze umphefumulo wami waba munyu,+   Lapho umoya engiwuphefumulayo usaphelele ngaphakathi kimi,Nomoya kaNkulunkulu usemakhaleni ami,+   Izindebe zami ngeke zikhulume ukungalungiNolimi lwami ngeke luvungazele inkohliso!   Kuyinto engacabangeki ukuba ngithi nilungile nina madoda!+Ngeke ngiziphuce ubuqotho bami+ ngize ngiphangalale!   Ngibambelelé ekungabini nacala kwami, futhi ngeke ngikudedele;+Inhliziyo yami ngeke ingisole nganoma yiluphi lwezinsuku zami.+   Isitha sami masibe umuntu omubi ngazo zonke izindlela,+Nongivukelayo makabe umenzi wobubi ngempela.   Ngoba liyini ithemba lesihlubuki uma kwenzeka esinquma,+Uma kwenzeka uNkulunkulu ethatha umphefumulo waso kuso?+   Uyokuzwa yini uNkulunkulu ukukhala kwasoUma kwenzeka sehlelwa ukucindezeleka?+ 10  Noma siyoyithola yini injabulo enkulu kuMninimandla onke?Siyombiza yini uNkulunkulu ngazo zonke izikhathi? 11  Ngizonifundisa nina madoda ngesandla sikaNkulunkulu;Ngeke ngikufihle lokho okukuMninimandla onke.+ 12  Bheka! Nina nonke ngokwenu nibone imibono;Pho kungani nizibonisa niyize ngokuphelele?+ 13  Lesi yisabelo somuntu omubi esivela kuNkulunkulu;+Futhi ifa lomashiqela bayolamukela kuMninimandla onke ngokwakhe. 14  Uma amadodana akhe anda, andela inkemba;+Nenzalo yakhe ngokwayo ngeke ibe nakho ukudla okwanele. 15  Abaseleyo bakhe bayongcwatshwa ngesikhathi sesifo esibulalayo,Nabafelokazi babo ngeke bakhale.+ 16  Uma enganqwabelanisa isiliva njengothuli uqobo,Futhi engalungiselela isembatho njengokungathi ubumba, 17  Ubengalungiselela, kodwa olungile nguye obeyozembathisa,+Futhi omsulwa nguye obeyoba nesabelo esiliveni. 18  Wakhile indlu yakhe njengenundu nje,Nanjengedokodo+ elenziwe umlindi. 19  Uyolala ecebile, kodwa akukho lutho oluyobuthwa;Uwavulile amehlo akhe, kodwa ngeke kube nalutho.+ 20  Izinto ezesabisayo ezingazelelwe ziyomfica njengamanzi;+Ngokuqinisekile isivunguvungu siyomeba ebusuku. 21  Umoya wasempumalanga uyomthwala+ uhambe naye amuke,Futhi uyombhengula umsuse endaweni yakhe.+ 22  Uyozijikijela kuye ungabi nabubele;+Nakanjani uyozama ukubalekela amandla awo.+ 23  Othile uyomshayela izandla+Futhi uyomshayela ikhwelo+ esendaweni yakhe.

Imibhalo yaphansi