Jobe 24:1-25

24  “Kungani izikhathi zingazange zibekelelwe nguMninimandla onke ngokwakhe,+Nalabo abamaziyo bengazange bazibone izinsuku zakhe?+   Kukhona labo abahlehlisa izimpawu zemingcele;+Umhlambi bawuhlwithile, ukuze baweluse.   Baqhuba ngisho nembongolo yeduna yezintandane bamuke nayo;Bathatha inkomo yomfelokazi njengesibambiso.+   Bachiliza abampofu endleleni;+Ngesikhathi esifanayo abahluphekile bomhlaba bazigcine bezifihlile.   Bheka! Njengamadube+ ehlaneBaphumile baya emsebenzini wabo, befuna ukudla.Ithafa eliwugwadule linika yilowo nalowo isinkwa sabafana.   Ensimini bavuna ifolishi layo,Baphange isivini somubi ngokushesha.   Behamba-ze, bachitha ubusuku bengagqokile,+Bengambethe emakhazeni.+   Bamatiswa yisiphepho semvula yezintaba,Futhi ngenxa yokuthi asikho isikhoselo+ kumelwe bagone idwala.   Bahlwitha intandane ngisho nasebeleni,+Futhi okuphezu kohluphekileyo bayakuthatha njengesibambiso.+ 10  Behamba-ze, kumelwe bazulazule bengagqokile,Belambile, kumelwe bathwale izikhwebu ezivuniwe.+ 11  Bachitha imini bephakathi kwezindonga zethala;Kumelwe banyathele izikhamo zewayini, nokho bahlala bomile.+ 12  Ngaphandle komuzi abafayo balokhu bebubule njalo,Nomphefumulo wabanamanxeba amabi ukhalela usizo;+Futhi uNkulunkulu ngokwakhe akakubheki njengento engafanele.+ 13  Kepha bona, babé phakathi kwezidlubulundi ezimelene nokukhanya;+Abazange baziqaphele izindlela zako,Futhi abazange bahlale emendweni yako. 14  Umbulali uyavuka emini,Ubulala ohluphekile nompofu;+Futhi ebusuku uba yisela lemihla namalanga.+ 15  Kepha iso lesiphingi,+ lilinde ubumnyama bakusihlwa,+Sithi, ‘Alikho iso elizongibona!’+Futhi sibeka isembozo ebusweni baso. 16  Simbé ebumnyameni sangena ezindlini;Emini kumelwe bahlale besendlini ehluthulelwe.Abazange bakwazi ukukhanya.+ 17  Ngoba ukusa kuyafana nethunzi elimnyama+ kubo,Ngoba bayaqaphela ukuthi ziyini izinto ezesabisayo ezingazelelwe zethunzi elimnyama. 18  Unejubane phezu kobuso bamanzi.Isiqephu sezwe labo siyoqalekiswa emhlabeni.+Ngeke aphendukele ngasendleleni yezivini. 19  Isomiso, nokushisa futhi, kuhlwitha amanzi eqhwa;Libahlwitha kanjalo neShiyoli labo abonile!+ 20  Isibeletho siyomkhohlwa, impethu iyommunca kamnandi,+Ngeke aphinde akhunjulwe.+Futhi ukungalungi kuyophulwa njengomuthi.+ 21  Usebenzelana nowesifazane oyinyumba ongazali,Nomfelokazi,+ angamenzeli lutho oluhle. 22  Ngokuqinisekile, uyomonyula abantu abanamandla ngamandla akhe;Uyovuka futhi angaqiniseki ngokuphila kwakhe. 23  Uyomenza aqiniseke+ ukuthi angazisekela;Futhi amehlo akhe ayoba phezu kwezindlela zabo.+ 24  Baphakamile isikhashana, khona-ke abasekho,+Behlisiwe;+ njengawo wonke umuntu bayanquntulwa,Futhi bayanqunywa njengesihloko sesikhwebu sokusanhlamvu. 25  Ngakho ngempela, ubani oyongenza umqambimangaNoma enze izwi lami libe yize?”

Imibhalo yaphansi