Jobe 22:1-30

22  U-Elifazi umThemani waphendula wathi:   “Ingabe indoda enamandla ingaba lusizo kuNkulunkulu,+Ukuba onokuqondisisa abe lusizo kuye?   Ingabe uMninimandla onke uyajabula ngokuthi ulungile,+Noma ikhona yini inzuzo ayitholayo ngoba wenza indlela yakho ingasoleki?+   Uyokusola yini ngokumhlonipha kwakho,Uyongena yini kanye nawe ekwahlulelweni?+   Abedlulele yini kakade ububi bakho,+Futhi ngeke yini iziphambeko zakho ziphele?   Ngoba uthatha isibambiso kubafowenu ngaphandle kwesizathu,+Futhi uhlubula ngisho nezingubo zabantu abahlubule.   Awumphuzisi okhatheleyo amanzi,Futhi ugodlela olambile isinkwa.+   Kepha umuntu onamandla, izwe lingelakhe,+Futhi obandlululwayo uhlala kulo.   Abafelokazi ubamukisé belambatha,Nezingalo zezintandane ziyachotshozwa.+ 10  Yingakho izicupho zezinyoni zikuzungezile,+Nengebhe engazelelwe ikuphazamisa; 11  Noma ubumnyama, ukuze ungakwazi ukubona,Nesikhukhula samanzi ngokwaso sikumboza. 12  UNkulunkulu akakona yini ukuphakama kwezulu?+Bona ingqikithi yezinkanyezi,+ ukuthi ziphakeme. 13  Nokho wena uthé: ‘Yini ngempela uNkulunkulu ayaziyo?Angahlulela yini phakathi kwesigayegaye? 14  Amafu ayindawo yakhe yokucasha kangangokuba akaboni,Futhi uhambahamba phezu kwengungu yamazulu.’ 15  Uyoqhubeka yini uhamba ngendlela yakudalaAbantu abalimazayo abahambe ngayo, 16  Abantu abahlwithwé ngaphambi kwesikhathi,+Abasisekelo+ sabo sithululwa njengomfula, 17  Abathi kuNkulunkulu weqiniso: ‘Suka kithi!+UMninimandla onke angenzani kithi?’ 18  Nokho yena ugcwalisé izindlu zabo ngezinto ezinhle;+Futhi iseluleko sababi sidedile kimi.+ 19  Abalungile bayobona bajabule,+Nomsulwa imbala uyobahleka usulu athi: 20  ‘Ngempela abamelene nathi basiziliwe;Futhi okusele kwabo ngokuqinisekile kuyodliwa umlilo.’ 21  Siza, uzijwayelanise naye, futhi ugcine ukuthula;Ngaleyo ndlela izinto ezinhle ziyoza kuwe. 22  Siza, uthathe umthetho ovela emlonyeni wakhe,Ufake amazwi akhe enhliziyweni yakho.+ 23  Uma ubuyela kuMninimandla onke,+ uzokwakhiwa;Uma uzogcina ukungalungi kukude netende lakho, 24  Futhi uma umkhando oyigugu ubekwa othuliniNegolide lase-Ofiri+ edwaleni lezigodi zezifufula, 25  UMninimandla onke naye impela uyoba imikhando yakho eyigugu,Nesiliva lekhethelo isibili kuwe.+ 26  Khona-ke ngoMninimandla onke uyothola injabulo yakho enkulu,+Futhi uyophakamisela ubuso bakho kuNkulunkulu ngokwakhe.+ 27  Uyomncenga, akuzwe;+Futhi ugcwalise izithembiso zakho ezifungelwe.+ 28  Uyonquma okuthile, kume;Ngokuqinisekile ukukhanya kuyokhanya ezindleleni zakho.+ 29  Ngoba uyothotshiswa lapho ukhuluma ngokuzikhukhumeza;+Kodwa onamehlo adanileyo uyomsindisa.+ 30  Uyomophula umuntu omsulwa,+Ngokuqinisekile wena uyokophulwa ngenxa yokuhlanzeka kwezandla zakho.”+

Imibhalo yaphansi