Jobe 10:1-22

10  “Ngokuqinisekile umphefumulo wami uyakwenyanya ukuphila kwami.+Ngizozwakalisa ukukhathazeka kwami ngami.Ngizokhuluma ngomunyu womphefumulo wami!   Ngizothi kuNkulunkulu, ‘Ungasho ukuthi ngimubi.Ngazise ukuthi kungani ulwa nami.   Kuhle yini ngawe ukuba wenze okubi,+Ukuba wale umkhiqizo womsebenzi onzima wezandla zakho,+Nokuba empeleni ukhanye phezu kwecebo lababi?   Unamehlo+ enyama yini,Noma ubona ngendlela umuntu ofayo abona ngayo?+   Izinsuku zakho ziyafana yini nezinsuku zomuntu ofayo,+Noma ingabe iminyaka yakho ifana nje nezinsuku zendoda enamandla,   Ukuba uzame ukuthola isiphambeko samiFuthi uqhubeke ufuna isono sami?+   Naphezu kokwazi kwakho ukuthi anginaphutha,+Futhi akekho okhululayo esandleni sakho?+   Izandla zakho siqu zingibumbile zangenza+Ngokuphelele nxazonke, kodwa nokho uzongigwinya.   Siza, ukhumbule ukuthi ungenzé ngobumba+Futhi uyongibuyisela othulini.+ 10  Awuzange yini ungithulule njengobisiFuthi ungijiyise njengoshizi?+ 11  Wangembathisa isikhumba nenyamaFuthi wangeluka wangihlanganisa ngamathambo nangemisipha.+ 12  Ungenzele ukuphila nomusa wothando;+Futhi ukunakekela+ kwakho kuwuqaphile umoya wami. 13  Lezi zinto uzithukusile enhliziyweni yakho.Ngazi kahle ukuthi lezi zinto zikuwe. 14  Uma ngonile futhi ubulokhu ungibhekile+Futhi ungangibheki njengomsulwa esiphambekweni sami;+ 15  Uma empeleni nginephutha, kubi ngami!+Kodwa uma empeleni ngingenaphutha, ngingeliphakamise ikhanda lami,+Ngisuthi ihlazo kwaze kweqa futhi ngigcingcekile ukuhlupheka.+ 16  Uma lenza ngokuzidla,+ njengebhongo lengonyama uyongizingela,+Futhi uyophinde uzibonise umangalisa ngokuqondene nami. 17  Uyoletha phambi kwami ofakazi bakho abasha,Futhi uyokwenza inkathazo yakho kimi ibe nkulu;Ubunzima obungapheli bunami. 18  Pho wangikhiphelani esibelethweni?+Ngabe ngaphangalala, ukuze kungabikho ngisho neso elilodwa ebeliyongibona, 19  Lapho ngabe ngiye ngaba njengongakaze abe khona;Ngabe ngasuka esiswini ngayiswa engcwabeni.’ 20  Azimbalwa yini izinsuku zami?+ Makayeke,Makaphendule amehlo akhe asuke kimi, ukuze ngincibilike+ kancane 21  Ngaphambi kokuba ngihambe—futhi ngeke ngibuye+Ngiye ezweni lobumnyama nethunzi elimnyama,+ 22  Ezweni lokusitheka okunjengesigayegaye, lethunzi elimnyamaNesiyaluyalu, lapho kumnyama khona njengesigayegaye.”

Imibhalo yaphansi