IzEnzo 5:1-42

5  Nokho, indoda ethile, egama layo lingu-Ananiya, kanye noSafira umkayo, yathengisa impahla yabo  yase igodla ngasese enye yentengo, nomkayo azi ngakho, yaletha ingxenye kuphela yayibeka ezinyaweni zabaphostoli.+  Kodwa uPetru wathi: “Ananiya, kungani uSathane+ ekunike isibindi sokuba ukhohlise+ umoya ongcwele+ futhi ugodle ngasese enye yentengo yensimu?  Sonke isikhathi ikuwe ayihlalanga yini ingeyakho, nangemva kokuba ithengisiwe ayiqhubekanga yini ingaphansi kwegunya lakho? Kungani uye wahlela ukwenza isenzo esinjengalesi enhliziyweni yakho? Awukhohlisanga+ abantu, ukhohlisé uNkulunkulu.”+  Lapho ezwa la mazwi u-Ananiya wawela phansi wafa.+ Bonke abezwa ngakho bafikelwa ukwesaba okukhulu.+  Kodwa izinsizwa zasukuma, zamsonga ngezindwangu,+ zamkhiphela ngaphandle zamngcwaba.  Ngemva kwesikhawu samahora acishe abe mathathu kwangena umkakhe, engakwazi okwenzekile.  UPetru wathi kuye: “Ngitshele, ingabe nina nobabili nithengise insimu ngemali engaka?” Wathi: “Yebo, ngemali engaka.”  UPetru wathi kuye: “Kungani nivumelene phakathi kwenu nobabili ukuvivinya+ umoya kaJehova na? Bheka! Izinyawo zalabo abangcwabe umyeni wakho zisemnyango, futhi bazokhiphela wena ngaphandle.” 10  Ngaso leso sikhathi wawela phansi ezinyaweni zakhe wafa.+ Lapho izinsizwa zingena zamthola efile, zamkhiphela ngaphandle zamngcwaba eceleni komyeni wakhe. 11  Ngenxa yalokho lonke ibandla nabo bonke abezwa ngalezi zinto bafikelwa ukwesaba okukhulu. 12  Ngaphezu kwalokho, ngezandla zabaphostoli kwaqhubeka kwenzeka izibonakaliso eziningi nezimangaliso phakathi kwabantu;+ futhi bonke nganhliziyonye babesemphemeni kaSolomoni.+ 13  Yiqiniso, akekho noyedwa phakathi kwalaba abanye owaba nesibindi sokuzihlanganisa nabo;+ noma kunjalo, abantu babebadumisa.+ 14  Ngaphezu kwalokho, abakholwa yiNkosi baqhubeka benezelwa, uquqaba lwamadoda nabesifazane;+ 15  kangangokuthi abagulayo babakhiphela ngisho nasezindleleni ezibanzi futhi bababeka lapho emibhedeni emincane nasezinhlakeni, ukuze kuthi, lapho uPetru edlula, okungenani isithunzi sakhe siwele komunye wabo.+ 16  Futhi, uquqaba oluvela emizini ezungeze iJerusalema lwaqhubeka lubuthana, luthwele abantu abagulayo nalabo abakhathazwa imimoya engcolile, futhi bonke ngothi lwabo babelashwa. 17  Kodwa umpristi ophakeme nabo bonke ababenaye behlelo labaSadusi elalikhona ngaleso sikhathi, bagcwala umhawu,+ 18  bababamba abaphostoli babafaka etilongweni lomphakathi.+ 19  Kodwa ebusuku ingelosi kaJehova+ yavula iminyango yetilongo,+ yabakhiphela ngaphandle yathi: 20  “Hambani, futhi lapho senimile ethempelini, niqhubeke nikhuluma kubantu wonke amazwi aphathelene nalokhu kuphila.”+ 21  Ngemva kokuzwa lokhu, bangena ethempelini entathakusa bafundisa. Manje lapho umpristi omkhulu nalabo ababenaye befika, babizela ndawonye iSanhedrini nawo wonke umkhandlu wamadoda amadala wabantwana bakwa-Israyeli,+ bathumela ejele ukuba balethwe. 22  Kodwa lapho izikhulu zifika lapho azibatholanga etilongweni. Ngakho zabuya zabika, 23  zithi: “Ijele silithole lihluthulelwe liqinisiwe ngakho konke nabaqaphi bemi eminyango, kodwa lapho sivula asitholanga muntu ngaphakathi.” 24  Nokho lapho induna yethempeli nabapristi abakhulu bezwa la mazwi, baxakeka ngalezi zindaba ngokuqondene nokuthi lokhu kuyogcina ngokuthini.+ 25  Kodwa kwafika umuntu othile wababikela ethi: “Bhekani! Amadoda eniwafake etilongweni asethempelini, amile futhi afundisa abantu.”+ 26  Khona-ke induna yahamba nezikhonzi zayo yabalanda, kodwa ngaphandle kobudlova, njengoba babesaba+ ukukhandwa abantu ngamatshe. 27  Ngakho babaletha babamisa ehholo leSanhedrini. Umpristi ophakeme wababuza 28  wathi: “Siniyalé ngokucacile+ ukuba ningaqhubeki nifundisa ngaleli gama, kodwa, bhekani! senigcwalise iJerusalema ngemfundiso yenu,+ futhi nizimisele ukuletha igazi+ lalo muntu phezu kwethu.” 29  Bephendula, oPetru nabanye abaphostoli bathi: “Kumelwe silalele uNkulunkulu njengombusi kunabantu.+ 30  UNkulunkulu wokhokho bethu wamvusa+ uJesu, enambulala nina, nimlengisa esigxotsheni.+ 31  UNkulunkulu wamphakamisela kwesokunene+ sakhe njengoMmeli Oyinhloko+ noMsindisi,+ ukuze anike u-Israyeli ukuphenduka+ nokuthethelelwa kwezono.+ 32  Futhi thina singofakazi balezi zindaba,+ kanjalo futhi nomoya ongcwele,+ lowo uNkulunkulu awuniké labo abamlalelayo njengombusi.” 33  Lapho bezwa lokhu, bahlabeka kakhulu futhi bafuna ukubabulala.+ 34  Kodwa kwasukuma umuntu othile weSanhedrini, umFarisi ogama lakhe linguGamaliyeli,+ umfundisi woMthetho ohlonishwa kakhulu yibo bonke abantu, wayala ukuba laba bantu bakhishelwe ngaphandle isikhashana.+ 35  Wathi kubo: “Madoda akwa-Israyeli,+ ziqapheleni ngalokho enihlose ukukwenza ngokuqondene nalaba bantu. 36  Ngokwesibonelo, ngaphambi kwalezi zinsuku kuvele uThewuda, ethi yena ngokwakhe uwutho,+ futhi amadoda amaningi, cishe angamakhulu amane, azihlanganisa neqembu lakhe.+ Kodwa wabulawa, futhi bonke ababemlalela bahlakazeka baba yize. 37  Ngemva kwakhe kwavela uJuda waseGalile ezinsukwini zokubhalisa,+ wadonsa abantu ukuba bamlandele. Nokho lowo muntu wafa, bonke ababemlalela bahlakazekela kude. 38  Ngakho, ngaphansi kwezimo zamanje, ngithi kini, Ningabaphazamisi laba bantu, kodwa bayekeni; (ngoba, uma leli qhinga noma lo msebenzi uvela kubantu, uyogumbuqelwa;+ 39  kodwa uma uvela kuNkulunkulu,+ ngeke nikwazi ukubagumbuqela;)+ ngaphandle kwalokho, mhlawumbe ningatholakala empeleni ningabantu abalwa noNkulunkulu.”+ 40  Khona-ke bamlalela, bababiza abaphostoli, bababhambabula,+ futhi babayala ukuba bayeke ukukhuluma ngesisekelo segama likaJesu,+ base bebadedela. 41  Ngakho-ke, laba basuka phambi kweSanhedrini bejabula,+ ngoba bebalwe njengabakufanelekele ukuhlaziswa ngenxa yegama lakhe.+ 42  Nsuku zonke ethempelini nasendlini ngendlu+ baqhubeka ngaphandle kokuyekethisa, befundisa+ futhi bememezela izindaba ezinhle ngoKristu, uJesu.+

Imibhalo yaphansi