IzEnzo 28:1-31

28  Lapho sifika endaweni ephephile, sezwa ukuthi lesi siqhingi sasibizwa ngokuthi iMelitha.+  Abantu bakhona abakhuluma olunye ulimi basibonisa umusa+ wobuntu ongaphezu kovamile, ngoba babasa umlilo futhi basamukela sonke basisiza ngenxa yemvula eyayina nangenxa yamakhaza.+  Kodwa lapho uPawulu eqoqa isixha sezinsaba esibeka emlilweni, kwaphuma inyoka enesihlungu ngenxa yokushisa yanamathela esandleni sakhe.  Lapho laba bantu abakhuluma olunye ulimi bebona lesi sidalwa esinesihlungu silenga esandleni sakhe, bathi omunye komunye: “Ngokuqinisekile lo muntu ungumbulali, nakuba esindile olwandle, ubulungisa bokuphindisela abumvumelanga ukuba aqhubeke ephila.”  Nokho, wasithuntuthela emlilweni lesi sidalwa esinesihlungu wangalimala.+  Kodwa babelindele ukuba avuvukaliswe yisihlungu noma awe ngokushesha afe. Ngemva kokuba belinde isikhathi eside futhi bengaboni lutho olubi lwenzeka kuye, bashintsha umqondo bathi wayewunkulunkulu.+  Kuleyo ndawo indoda evelele yalesi siqhingi, egama layo linguPhubhiliyu, yayinezindawo; futhi yasamukela ngokufudumele, yasibungaza ngomusa izinsuku ezintathu.  Kodwa uyise kaPhubhiliyu wayelele ecindezelwe umkhuhlane nesihudo, uPawulu wangena kuye wathandaza, wambeka izandla+ wamphulukisa.+  Ngemva kokuba kwenzeke lokhu, bonke abanye abantu ababegula esiqhingini nabo beza kuye belashwa.+ 10  Basidumisa ngezipho eziningi, futhi lapho sesihamba ngomkhumbi, basigidlabeza ngezinto esasizidinga. 11  Ezinyangeni ezintathu kamuva saqala uhambo ngomkhumbi owawunesithombe “samaDodana KaZeyusi” owawuvela e-Aleksandriya+ ukade uhlezi ubusika kulesi siqhingi. 12  Sama esikhumulweni saseSirakhuse sahlala izinsuku ezintathu, 13  sisuka kuleyo ndawo sajikeleza safika eRegiyu. Osukwini olulodwa kamuva kwavuka iningizimu futhi safika ePhutheyoli ngosuku lwesibili. 14  Lapha sathola abazalwane futhi sancengwa ukuba sihlale nabo izinsuku eziyisikhombisa; kanjalo safika eRoma. 15  Kusuka lapho, lapho bezwa izindaba ngathi, abazalwane baze bafika eSigcawini sika-Aphiyo naseTresi Thaberne besihlangabezile, futhi lapho ebabona, uPawulu wabonga uNkulunkulu, wama isibindi.+ 16  Ekugcineni, lapho singena eRoma, uPawulu wavunyelwa+ ukuba ahlale yedwa nesosha elalimqaphile. 17  Nokho, ezinsukwini ezintathu kamuva wabizela ndawonye labo ababengamadoda avelele kumaJuda. Lapho sebehlangene, wathi kubo: “Madoda, bafowethu, nakuba ngingenzanga lutho oluphambene nabantu noma amasiko okhokho bethu,+ eJerusalema nganikelwa ezandleni zamaRoma njengesiboshwa.+ 18  Wona, ngemva kokuphenya,+ ayefisa ukungikhulula,+ ngoba sasingekho isizathu sokuba ngibulawe.+ 19  Kodwa lapho amaJuda eqhubeka ephikisana nakho, ngaphoqeleka ukuba ngidlulisele icala+ kuKhesari, kodwa kungenjengokungathi nginokuthile engimangalela ngakho isizwe sakithi. 20  Ngempela ngenxa yalokhu ngacela ukuba nginibone futhi ngikhulume nani, ngoba ngenxa yethemba+ lika-Israyeli nginaleli ketanga engiboshwe ngalo.”+ 21  Bathi kuye: “Asamukelanga zincwadi ngawe ezivela eJudiya, futhi akekho kubafowethu abafikile obike noma okhulume into embi ngawe. 22  Kodwa sikucabangela njengokufanelekile ukuzwa kuwe ukuthi iyini imibono yakho, ngoba ngempela ngokuqondene naleli hlelo+ siyazi ukuthi kukhulunywa kabi ngalo+ kuyo yonke indawo.” 23  Manje bahlela ukuba nosuku naye, futhi bafika ngamanani amakhulu endaweni ayehlala kuyo. Wabachazela le ndaba ngokunikeza ubufakazi obuphelele ngombuso kaNkulunkulu+ nangokusebenzisa ikhono lokukholisa kubo ngoJesu esusela emthethweni kaMose+ nakubaProfethi,+ kusukela ekuseni kwaze kwahlwa. 24  Abanye baqala ukuzikholwa+ izinto ezazishiwo; abanye babengakholwa.+ 25  Ngakho, ngenxa yokuthi babengavumelani, bamuka, kuyilapho uPawulu ebeka le nkulumo: “Umoya ongcwele wakhuluma ngokufanele ngo-Isaya umprofethi kokhokho benu, 26  uthi, ‘Yana kulaba bantu uthi: “Ukuzwa, niyokuzwa kodwa anisoze naqonda; futhi, ukubheka, niyobheka kodwa anisoze nabona.+ 27  Ngoba inhliziyo yalaba bantu isilukhuni, futhi ngezindlebe zabo bezwile bangasabela, futhi bacimezile; ukuze bangalokothi babone ngamehlo abo futhi bezwe ngezindlebe zabo baqonde ngezinhliziyo zabo babuye, ngibaphulukise.”’+ 28  Ngakho-ke makwazeke kini ukuthi, lokhu, indlela uNkulunkulu asindisa ngayo, kuthunyelwé ezizweni;+ zizokulalela ngokuqinisekile.”+ 29  —— 30  Ngakho wahlala iminyaka emibili ephelele endlini yakhe eqashiwe,+ futhi wayebamukela ngomusa bonke ababengena beze kuye, 31  eshumayela kubo umbuso kaNkulunkulu futhi efundisa izinto ngeNkosi uJesu Kristu ngenkululeko yokukhuluma+ enkulu kakhulu, ngaphandle kwesithiyo.

Imibhalo yaphansi