IzEnzo 16:1-40

16  Wafika eDerbe naseListra.+ Bheka! kwakukhona umfundi othile ogama lakhe linguThimothewu,+ indodana yowesifazane okholwayo ongumJuda kodwa uyise engumGreki,  futhi wayekhulunyelwa kahle abazalwane eListra nase-Ikoniyu.  UPawulu wazwakalisa isifiso sokuba lo muntu ahambe naye, futhi wamthatha wamsoka+ ngenxa yamaJuda ayekulezo zindawo, ngoba wonke ngothi lwawo ayazi ukuthi uyise ungumGreki.  Manje njengoba behamba bedabula imizi babenikeza labo abalapho izinqumo ezazinqunywe abaphostoli namadoda amadala eJerusalema ukuba bazigcine.+  Ngakho-ke, ngempela, amabandla aqhubeka eqiniswa okholweni+ futhi anda ngesibalo usuku nosuku.  Ngaphezu kwalokho, badabula iFrigiya nezwe laseGalathiya,+ ngoba umoya ongcwele wawubanqabele ukuba bakhulume izwi esifundeni sase-Asiya.  Ngaphezu kwalokho, lapho befika ezansi eMisiya benza imizamo yokungena eBhithiniya,+ kodwa umoya kaJesu awuzange ubavumele.  Ngakho badlula eMisiya behlela eTrowa.+  Phakathi nobusuku kwabonakala umbono+ kuPawulu: indoda ethile yaseMakedoniya yayimile imncenga ithi: “Welela eMakedoniya usisize.” 10  Manje ngokushesha lapho esebone lowo mbono, safuna ukuya eMakedoniya,+ sifinyelela isiphetho sokuthi uNkulunkulu wayesibizele ukumemezela izindaba ezinhle kubo. 11  Ngakho-ke sathatha uhambo lwasolwandle sisuka eTrowa safika ngendlela eqondile eSamotrake, kodwa ngosuku olulandelayo saya eNeyapholi, 12  ukusuka lapho saya eFilipi,+ ikoloni eliwumuzi oyinhloko wesifunda saseMakedoniya.+ Sahlala kulo muzi, sichitha izinsuku ezithile khona. 13  Ngosuku lwesabatha saphumela ngaphandle kwesango saya eceleni komfula, lapho sasicabanga ukuthi kukhona indawo yokuthandaza; futhi sahlala phansi sakhuluma nabesifazane ababehlangene. 14  Owesifazane othile ogama lakhe linguLidiya, umthengisi wokunsomi, wasemzini waseThiyathira+ nongumkhulekeli kaNkulunkulu, wayelalele, futhi uJehova wayivula kakhulu inhliziyo yakhe+ ukuba anake izinto ezazikhulunywa uPawulu. 15  Manje lapho yena nendlu yakhe bebhapathizwa,+ wancenga wathi: “Uma nina madoda niye nangahlulela njengothembekile kuJehova, ngenani endlini yami nihlale.”+ Wasicindezela ukuba sihambe naye.+ 16  Njengoba sasiya endaweni yokuthandaza, sahlangana nentombazane ethile eyinceku eyayinomoya,+ idemoni lokubhula.+ Yayivame ukunikeza amakhosi ayo inzuzo enkulu+ ngokusebenzisa ubuciko bokubikezela. 17  Le ntombazane yayilokhu ilandela uPawulu nathi futhi imemeza+ ithi: “Laba bantu bayizinceku zikaNkulunkulu oPhezukonke, ezimemezela kini indlela yensindiso.” 18  Lokhu yaqhubeka ikwenza izinsuku eziningi. Ekugcineni uPawulu wadinwa yikho+ waphenduka wathi kulo moya: “Ngikuyala egameni likaJesu Kristu ukuba uphume kuye.”+ Waphuma ngalo kanye lelo hora.+ 19  Nokho, lapho abaniniyo bebona ukuthi ithemba labo lenzuzo alisekho,+ babamba uPawulu noSila babahudulela esigcawini kubabusi,+ 20  futhi, babahola babayisa ezimantshini zomphakathi, bathi: “Laba bantu baphazamisa+ umuzi wakithi kakhulu, njengoba bona bengamaJuda, 21  futhi bamemezela amasiko+ okungekhona okungokomthetho ukuba siwamukele noma siwenze, njengoba thina singamaRoma.” 22  Isixuku sabavukela kanyekanye; futhi izimantshi zomphakathi, ngemva kokubahlubula izingubo zangaphandle, zanikeza umyalo wokuba bashaywe ngezinduku.+ 23  Ngemva kokuba sebebashaye imivimbo eminingi,+ babaphonsa etilongweni, bayala umgcini wejele ukuba abagcine ngokuphephile.+ 24  Ngenxa yokuthi wayethole umyalo onjalo, wabaphonsa etilongweni elingaphakathi+ futhi wabophela izinyawo zabo ezingongolweni+ waziqinisa. 25  Kodwa cishe phakathi kobusuku+ uPawulu noSila babethandaza futhi bedumisa uNkulunkulu ngengoma;+ yebo, iziboshwa zazibezwa. 26  Kungazelelwe kwaba khona ukuzamazama okukhulu komhlaba, kangangokuthi izisekelo zejele zazamazama. Ngaphezu kwalokho, yonke iminyango yavuleka ngaso leso sikhathi, izibopho zabo bonke zathukululeka.+ 27  Umgcini wejele, evuka ebuthongweni futhi ebona ukuthi iminyango yetilongo ivulekile, wahosha inkemba yakhe esethi uyazibulala,+ ecabanga ukuthi iziboshwa ziphunyukile.+ 28  Kodwa uPawulu wamemeza ngezwi elikhulu, ethi: “Ungazilimazi,+ ngoba sikhona sonke!” 29  Ngakho wathi makukhanyiswe wagxumela ngaphakathi, futhi ebanjwe ukuthuthumela, wawa phansi+ phambi kukaPawulu noSila. 30  Wabakhiphela ngaphandle wathi: “Banumzane, yini okumelwe ngiyenze+ ukuze ngisindiswe?” 31  Bathi: “Kholwa yiNkosi uJesu khona-ke uzosindiswa,+ wena nendlu yakho.”+ 32  Bakhuluma izwi likaJehova kuye kanye nabo bonke ababesendlini yakhe.+ 33  Wabathatha ngalelo hora lobusuku wageza imivimbo yabo; futhi, bonke ngothi lwabo, yena nabakwakhe babhapathizwa+ ngaphandle kokulibala. 34  Wabangenisa endlini yakhe walungisa itafula phambi kwabo, wajabula kakhulu nayo yonke indlu yakhe njengoba esekholelwa kuNkulunkulu. 35  Lapho sekusile, izimantshi zomphakathi+ zathumela onogada ukuba bathi: “Khulula labo bantu.” 36  Ngakho umgcini wejele wabika amazwi abo kuPawulu: “Izimantshi zomphakathi zithumele abantu ukuba nina nobabili nikhululwe. Ngakho-ke, phumani manje nihambe ngokuthula.” 37  Kodwa uPawulu wathi kubo: “Basibhambabule obala singalahlwanga yicala, sibe singamaRoma,+ basiphonsa etilongweni; manje sebesikhipha ngasese? Lutho, neze! mabeze bona bazosikhipha.” 38  Ngakho onogada babika la mazwi ezimantshini zomphakathi. Zona zesaba lapho zizwa ukuthi laba bantu babengamaRoma.+ 39  Ngenxa yalokho zeza zabancenga, futhi ngemva kokubakhipha, zabacela ukuba bamuke kulowo muzi. 40  Kodwa baphuma etilongweni baya emzini kaLidiya, futhi lapho bebona abazalwane babakhuthaza+ base bemuka.

Imibhalo yaphansi