IsiLilo 1:1-22

א [ʼAʹleph] 1  O yeka ukuthi usuhlala wodwa kanjani,+ umuzi owawuchichima abantu!+Yeka ukuthi usubé njengomfelokazi kanjani,+ wona owawunabantu abaningi phakathi kwezizwe!+Yeka indlela osube ngayo owokwenza umsebenzi ophoqelelwe wona owawuyinkosazana phakathi kwezifunda zombuso!+ ב [Behth]   Ukhala ungathuli ubusuku bonke,+ izinyembezi zawo zisezihlathini zawo.+Awunaye umuntu wokuwududuza phakathi kwabo bonke abantu obathandayo.+Bonke abangane bawo basebenzelané nawo ngokukhohlisa.+ Babé yizitha kuwo.+ ג [Giʹmel]   UJuda uye ekudingisweni ngenxa yokuhlupheka+ nangenxa yokuvama kobugqila.+Yena luqobo kuye kwadingeka ahlale phakathi kwezizwe.+ Akayitholanga indawo yokuphumula.Bonke ababemshushisa bamficé ezimweni ezicindezelayo.+ ד [Daʹleth]   Izindlela zaseZiyoni ziyalila, ngoba akukho muntu oza emkhosini.+Wonke amasango alo enziwe incithakalo;+ abapristi balo bayabubula.+Izintombi zalo zikhungethwe usizi, lona ngokwalo linomunyu.+ ה [Heʼ]   Abaphikisana nalo babé yinhloko.+ Labo abayizitha zalo abanandaba.+Ngoba uJehova ngokwakhe ulilethele usizi ngenxa yobuningi bezeqo zalo,+Abantwana balo bahambé bethunjiwe phambi kophikisana nalo.+ ו [Waw]   Buyaphuma bonke ubukhazikhazi+ bendodakazi yaseZiyoni.Izikhulu zalo zibé njengezindluzele ezingalitholanga idlelo;+Futhi ziqhubeka zihamba zingenamandla phambi kozixoshayo.+ ז [Zaʹyin]   Ngezinsuku zokuhlupheka kwalo nezabantu balo abangenamakhaya iJerusalema lizikhumbulileZonke izinto zalo ezifiselekayo ezazikhona kusukela ezinsukwini zakudala.+Lapho abantu balo bewela esandleni sophikisana nabo futhi lingenamsizi,+Abaphikisana nalo balibona. Bakuhleka ukuwa kwalo.+ ח [Chehth]   IJerusalema lenzé isono esisobala.+ Yingakho liye laba yinto nje enyanyekayo.+Bonke ababelidumisa baliphathé njengento edelelekile,+ ngoba baboné ubuze balo.+Nalo liyabubula lifulathele.+ ט [Tehth]   Ukungahlanzeki kwalo kusemiphethweni yezingubo+ zalo. Alizange lilikhumbule ikusasa lalo,+Lehlela phansi ngendlela emangalisayo. Alinaye umduduzi.+O Jehova, bona ukuhlupheka+ kwami, ngoba isitha siziphakamisile.+ י [Yohdh] 10  Ophikisana nalo welulele isandla sakhe kuzo zonke izinto zalo ezifiselekayo.+Ngoba libone izizwe eziye zangena endlini yalo engcwele,+Owayala ukuthi akufanele zingene ebandleni lakho. כ [Kaph] 11  Bonke abantu balo bayabubula; bafuna isinkwa.+Banikelé ngezinto zabo ezifiselekayo ukuze bathole okudliwayo, ukuze baqabule umphefumulo.+O Jehova, bheka futhi ubone, ngoba ngibé njengowesifazane ongasizi ngalutho.+ ל [Laʹmedh] 12  Akulutho yini kini nonke enidlula ngendlela? Bhekani nibone.+Bukhona yini ubuhlungu obunjengobuhlungu bami engizwiswe bona kanzima,+UJehova abangele ngabo usizi ngosuku lwentukuthelo yakhe evuthayo?+ מ [Mem] 13  Uthumelé umlilo emathanjeni ami esendaweni ephakeme,+ futhi uthobisa lelo nalelo kuwo.Welulele izinyawo zami inetha.+ Ungibuyisele emuva.Ungenzé ngaba ngowesifazane owenziwe incithakalo. Usuku lonke ngiyagula.+ נ [Nun] 14  Uzigcina eqaphe izeqo zami.+ Ziyathandelana esandleni sakhe.Zikhuphukele entanyeni yami.+ Amandla ami akhubekile.UJehova unginikele esandleni salabo engingakwazi ukuvuka ngimelane nabo.+ ס [Saʹmekh] 15  Bonke abami abanamandla uJehova ubasusile phakathi kwami wabajikijela eceleni.+Ubize umhlangano ngokumelene nami, ukuze aphihlize izinsizwa zami zibe yizicucu.+UJehova unyathele isikhamo sewayini+ sendodakazi eseyintombi yakwaJuda.+ ע [ʽAʹyin] 16  Ngiyakhala njengowesifazane ngenxa yalezi zinto.+ Iso lami, iso lami ligeleza amanzi.+Ngoba umduduzi ube kude nami, umuntu wokuqabula umphefumulo wami.Amadodana ami enziwe incithakalo,+ ngoba isitha siziphakamisile.+ פ [Peʼ] 17  IZiyoni lelulé izandla zalo.+ Alinaye umduduzi.+UJehova unikeze umyalo ngokuphathelene noJakobe kubo bonke abamzungezile bephikisana naye.+IJerusalema selibe yinto enyanyekayo phakathi kwabo.+ צ [Tsa·dhehʹ] 18  UJehova ulungile,+ ngoba ngidlubulundé emlonyeni wakhe.+Manje, lalelani, nonke nina zizwe, nibubone ubuhlungu bami.Izintombi zami nezinsizwa zami ziyé ekuthunjweni.+ ק [Qohph] 19  Ngibabizile labo abangithanda kakhulu.+ Bona bangikhohlisile.Abapristi bami namadoda amadala baphangalele emzini,+Kuyilapho kwakudingeka bazifunele okudliwayo ukuze baqabule umphefumulo wabo.+ ר [Rehsh] 20  O Jehova, bona, ngoba ngisebunzimeni obukhulu. Amathumbu ami uqobo ayabila.+Inhliziyo yami iphenduliwe ngaphakathi kimi,+ ngoba bengidlubulunda ngokuphelele.+Ngaphandle inkemba ibangele ukwephucwa abantwana.+ Ngaphakathi endlini kuyefana nokufa.+ ש [Shin] 21  Abantu bazwile ukuthi ngibubula kanjani njengowesifazane.+ Anginaye umduduzi.+Zonke izitha zami zizwile ngenhlekelele yami.+ Ziye zethaba, ngoba kunguwe oyenzile.+Ngokuqinisekile uyoluletha usuku olumemezele,+ ukuze nazo zibe njengami.+ ת [Taw] 22  Kwangathi bonke ububi bazo bungafika phambi kwakho, usebenzelane nazo kanzima,+Njengoba nje uye wasebenzelana nami kanzima ngenxa yazo zonke izeqo zami.+Ngoba ukububula kwami kuningi,+ futhi inhliziyo yami iyagula.+

Imibhalo yaphansi