Hoseya 9:1-17

9  “O Israyeli, ungathokozi.+ Ungenzi ngenjabulo njengezizwe.+ Ngoba usukile eceleni kukaNkulunkulu wakho ngobufebe.+ Uye wathanda izipho zokuqashwa kuzo zonke izibuya zokusanhlamvu.+  Isibuya nesikhamo sewayini akubondli,+ futhi iwayini elimnandi liyamdumaza.+  Ngeke baqhubeke behlala ezweni likaJehova,+ u-Efrayimi uyobuyela eGibhithe,+ futhi e-Asiriya bayodla okungcolile.+  Ngeke baqhubeke bethululela uJehova iwayini.+ Futhi imihlatshelo yabo ngeke imanelise;+ injengesinkwa sezikhathi zokulila+ kubo; bonke abasidlayo bayozingcolisa. Ngoba isinkwa sabo singesomphefumulo wabo; ngeke singene endlini kaJehova.+  Niyokwenzenjani ngosuku lomhlangano nangosuku lomkhosi kaJehova?+  Ngoba, bheka! kuyodingeka ukuba bahambe ngenxa yokuphangwa.+ IGibhithe ngokwalo liyobaqoqela ndawonye;+ iMemfisi+ lona, liyobangcwaba. Ngokuqondene nezinto zabo ezifiselekayo zesiliva, ziyothathwa yizimbabazane;+ ematendeni abo kuyoba nezihlahla ezinameva.+  “Zizofika izinsuku zokuhanjelwa;+ zizofika izinsuku zenkokhiso efanele.+ Abakwa-Israyeli bazokwazi.+ Umprofethi uzoba yisiwula,+ umuntu wenkulumo ephefumulelwe uzohlanyiswa ubuningi besiphambeko sakho,+ ngisho nawukuvama kwenzondo.”  Umlindi+ ka-Efrayimi wayekanye noNkulunkulu wami.+ Ngokuqondene nomprofethi,+ kukhona isicupho somcuphi wezinyoni kuzo zonke izindlela zakhe;+ kukhona inzondo endlini kaNkulunkulu wakhe.  Bangené shi ekuletheni incithakalo,+ njengasezinsukwini zaseGibheya.+ Uyosikhumbula isiphambeko sabo;+ uyozinaka izono zabo. 10  “U-Israyeli ngamthola njengamagilebhisi ehlane.+ Okhokho benu ngababona njengekhiwane elivele kuqala emkhiwaneni usaqala.+ Bona bangena kuBhali wasePheyori,+ bazinikezela entweni eyihlazo,+ futhi baba ngabanengekayo njengayo le nto abayithandayo.+ 11  Ngokuqondene no-Efrayimi, inkazimulo yakhe indiza imuke njengesidalwa esindizayo,+ kangangokuba akukho kubeletha, akukho kukhulelwa, akukho nakubamba.+ 12  Ngoba nakuba bewakhulisa amadodana abo, ngiyobaphuca futhi abantwana kangangokuba ngeke kube nandoda;+ ngoba—maye futhi kubo lapho ngisuka kubo!+ 13  U-Efrayimi, engimbone enjengeThire litshalwe edlelweni,+ yebo u-Efrayimi umiselwe ukuba abakhiphele umbulali abantwana bakhe.”+ 14  O Jehova, banike lokho okufanele ubanike kona.+ Banike isibeletho esiphuphumayo+ namabele ashwabanayo. 15  “Bonke ububi babo babuseGiligali,+ ngoba kwadingeka ukuba ngibazonde lapho.+ Ngenxa yobubi bezenzo zabo ngizobaxosha endlini yami.+ Ngeke ngiqhubeke ngibathanda.+ Zonke izikhulu zabo zenza ngenkani.+ 16  U-Efrayimi kumelwe awiswe.+ Impande yakhe kumelwe yome.+ Ngeke sibe khona isithelo asikhiqizayo.+ Futhi, uma kwenzeka ezala, mina ngiyozibulala izinto ezifiselekayo zesisu sakhe.”+ 17  UNkulunkulu wami+ uyobala, ngoba abazange bamlalele,+ futhi bayoba ngababaleki phakathi kwezizwe.+

Imibhalo yaphansi