Hoseya 5:1-15

5  “O bapristi,+ yizwani lokhu, ninake nina bendlu ka-Israyeli, bekani indlebe nani bendlu yenkosi,+ ngoba isahlulelo siphathelene nani; ngoba nibe yisicupho+ kulo iMizpa naba njengenetha elilulelwe phezu kweThabori.+  Ngoba abahlubukayo bangené shí emsebenzini wokuceka,+ futhi ngangiyisikhuthazo kubo bonke.+  Mina siqu ngimazile u-Efrayimi,+ no-Israyeli ngokwakhe ubengafihlekile kimi.+ Ngoba manje, wena Efrayimi, ubaphathisé okwezifebe abesifazane;+ u-Israyeli uzingcolisile.+  Izenzo zabo azibavumeli ukuba babuyele kuNkulunkulu wabo,+ ngoba kukhona umoya wobufebe+ phakathi kwabo; abazange bamqaphele uJehova.+  Ukuziqhenya kuka-Israyeli kufakazé kwamlahla;+ u-Israyeli no-Efrayimi benziwa bakhubeke esiphambekweni sabo.+ UJuda naye ukhubeké kanye nabo.+  Bahamba nomhlambi wabo wezimvu nezimbuzi nomhlambi wabo wezinkomo beyofuna uJehova, kodwa abamtholanga.+ Wayesukile kubo.  Basebenzelané ngokukhohlisa noJehova ngokwakhe,+ ngoba bazale abantwana abangaziwa.+ Manje inyanga eyodwa iyobashwabadela kanye nezabelo zabo.+  “Shayani uphondo+ eGibheya,+ icilongo eRama! Khamulukani ngokukhamuluka kwempi eBheti-aveni+—ngemva kwakho Bhenjamini!+  O Efrayimi, uyoba yinto nje eshaqisayo ngosuku lokukhuzwa.+ Ngenzé amazwi athembekile aziwa phakathi kwezizwe zakwa-Israyeli.+ 10  Izikhulu zakwaJuda sezifana ncamashí nalabo abahlehlisa umngcele.+ Ngizothululela phezu kwazo ukufutheka kwami njengamanzi. 11  U-Efrayimi ucindezelwe, uchotshoziwe ngobulungisa,+ ngoba wayekwenze kwaba ngokwakhe ukulandela ophikisana naye.+ 12  Mina nganginjengenundu+ ku-Efrayimi nanjengokubola endlini kaJuda. 13  “U-Efrayimi wakubona ukugula kwakhe, noJuda isilonda sakhe.+ U-Efrayimi waya e-Asiriya+ wathumela enkosini enkulu.+ Kodwa yona ayikwazanga ukuniphulukisa,+ futhi ayikwazanga ukususa isilonda kini nganoma yiliphi ikhambi.+ 14  Ngoba ngizoba njengebhongo lengonyama ku-Efrayimi+ nanjengebhongo lengonyama elinomhlwenga endlini kaJuda. Mina, mina ngokwami ngizodwengula futhi ngizohamba ngifike ngithathe ngimuke nakho, ngeke abe khona umkhululi.+ 15  Ngizohamba, ngizobuyela endaweni yami baze balithwale icala labo;+ ngokuqinisekile bayobufuna ubuso bami.+ Lapho sebesebunzimeni obukhulu,+ bayongifuna.”+

Imibhalo yaphansi