Hoseya 4:1-19

4  O bantwana bakwa-Israyeli, yizwani izwi likaJehova, ngoba kunecala uJehova azoliqulisa abakhileyo ezweni,+ ngoba akukho qiniso+ namusa wothando nalwazi ngoNkulunkulu ezweni.+  Kuqubuke ukuqalekisa+ nokuqhuba inkohliso+ nokubulala+ nokweba+ nokuphinga,+ futhi izenzo zokuchitha igazi ziye zelakanyana nezinye izenzo zokuchitha igazi.+  Yingakho izwe lizolila+ futhi bonke abakhileyo kulo bezobuna kanye nesilo sasendle nesidalwa esindizayo sasemazulwini, ngisho nezinhlanzi zolwandle zizobuthelwa ekufeni.+  “Nokho, ungavumeli muntu ukuba alwe,+ futhi ungavumeli muntu ukuba asole, njengoba abantu bakini befana nalabo abalwa nompristi.+  Ngokuqinisekile uyokhubeka ngesikhathi sasemini,+ ngisho nomprofethi uyokhubeka kanye nawe, njengasebusuku.+ Ngiyomthulisa unyoko.+  Abantu bami bayothuliswa nakanjani, ngoba akukho lwazi.+ Ngenxa yokuthi wena uye wenqaba lona kanye ulwazi,+ nami ngizokwenqaba ukuba ungabe usakhonza njengompristi kimi;+ ngenxa yokuthi futhi uqhubeka ukhohlwa umthetho kaNkulunkulu wakho,+ nami ngiyowakhohlwa amadodana akho, yebo mina.+  Boné kimi ngangobuningi babo.+ Inkazimulo yami bayenané ngehlazo nje.+  Baqhubeka beshwabadela isono sabantu bami, futhi baqhubeka bephakamisela umphefumulo wabo esiphambekweni sabo.+  “Kuyomelwe kwenzeke kubantu okufana nalokho okuyokwenzeka kumpristi;+ futhi ngokuqinisekile ngiyobenza balandise ngezindlela zabo;+ futhi izenzo zabo ngiyozibuyisela phezu kwabo.+ 10  Impela bayokudla, kodwa ngeke basuthe.+ Bayobaphatha njengezifebe abesifazane; kodwa ngeke bande,+ ngoba bakuyekile ukunaka uJehova.+ 11  Ngubufebe newayini kanye newayini elimnandi okususa isisusa esihle.+ 12  Abantu bami baqhubeka bebuza+ isithombe sabo sokhuni,+ futhi udondolo lwesandla sabo luyaqhubeka lubatshela; ngoba umoya wobufebe uqobo lwawo ubadukisile,+ futhi bayaphuma ngobufebe ngaphansi kukaNkulunkulu wabo.+ 13  Benza imihlatshelo eziqongweni zezintaba,+ nasemagqumeni bashunqisa umusi womhlatshelo,+ ngaphansi kwesihlekehleke somuthi nangaphansi komuthi wesitorakisi nomuthi omkhulu, ngoba umthunzi wawo muhle.+ Yingakho amadodakazi enu efeba nomalokazana benu bephinga. 14  “Ngeke ngiwenze alandise amadodakazi enu ngenxa yokuthi ayafeba, nomalokazana benu ngenxa yokuthi bayaphinga. Ngoba, ngokuqondene namadoda, ayasuka ukuze abe wodwa nezifebe,+ enza imihlatshelo nezifebe zesifazane zasethempelini;+ futhi isizwe esingaqondi+ siyonyathelwa. 15  Nakuba ufeba, Israyeli,+ uJuda makangabi necala,+ futhi nina maningezi eGiligali,+ futhi ningakhuphukeli eBheti-Aveni+ noma nifunge nithi ‘Kuphila kukaJehova!’+ 16  Ngoba, njengenkomo enenkani, u-Israyeli uye waba nenkani.+ Kumanje yini lapho uJehova ezobelusa khona njengeduna lemvu endaweni evulekile? 17  U-Efrayimi uhlangene nezithombe.+ Makayekwe enjalo!+ 18  Njengoba utshwala babo bukakolweni buphelile,+ ngokuqinisekile bamphathise okwesifebe owesifazane.+ Abavikeli bakhe+ ngokuqinisekile bathandé ihlazo.+ 19  Umoya umsongé ngamaphiko awo.+ Futhi bayoba namahloni ngemihlatshelo yabo.”+

Imibhalo yaphansi