Hoseya 14:1-9

14  “O Israyeli, buyela kuJehova uNkulunkulu wakho,+ ngoba isiphambeko sakho sikukhubekisile.+  Thathani amazwi nibuyele kuJehova.+ Yishoni kuye, nonke nina bantu nithi, ‘Kwangathi ungaxolela isiphambeko;+ wamukele okuhle, futhi njengembuyiselo sizonikela kuwe ngamaduna ezinkomo ezindebe zethu.+  I-Asiriya ngeke lisisindise.+ Ngeke sigibele amahhashi.+ Ngeke siphinde sisho emsebenzini wezandla zethu sithi, “Nkulunkulu wethu!” ngoba nguwe obonisa intandane isihe.’+  “Ngizokuphulukisa ukungathembeki kwabo.+ Ngizobathanda ngokuzithandela,+ ngoba intukuthelo yami isukile kuye.+  Ngizoba njengamazolo ku-Israyeli.+ Uyoqhakaza njengomnduze, futhi uyofaka izimpande zakhe njengeLebhanoni.  Amahlumela akhe ayophuma, futhi isithunzi sakhe siyoba njengesomnqumo,+ amakha akhe ayoba njengaweLebhanoni.  Bayophinda futhi babe ngabahlala emthunzini wakhe.+ Bayotshala okusanhlamvu, futhi bayoveza imiqumbe njengomvini.+ Isikhumbuzo sakhe siyoba njengewayini laseLebhanoni.  “U-Efrayimi uyothi, ‘Ngisahlangene ngani nezithombe?’+ “Mina ngokuqinisekile ngiyonika impendulo futhi ngiyoqhubeka ngimbhekile.+ Nginjengomjunipha okhephuzelayo.+ Izithelo zenu ziyotholakala kimi.”  Ngubani ohlakaniphile, ukuba aqonde lezi zinto?+ Oqondayo, ukuba azazi?+ Ngoba izindlela zikaJehova ziqondile,+ futhi ngabalungileyo abayohamba kuzo;+ kodwa izeqamthetho zona, yizo eziyokhubeka kuzo.+

Imibhalo yaphansi