Hoseya 10:1-15

10  “U-Israyeli ungumvini wezinga eliphansi.+ Uqhubeka ezithelela izithelo.+ Wandisé ama-altare akhe ngokulingana nobuningi bezithelo zakhe.+ Umisa izinsika ezinhle ngokulingana nobuhle bezwe lakhe.+  Inhliziyo yakhe isibe nobuzenzisi;+ manje uzotholakala enecala. “Ukhona oyowaphula ama-altare akhe; uyoziphanga izinsika zakhe.+  Ngoba manje uzothi, ‘Asinayo inkosi,+ ngoba asizange simesabe uJehova. Inkosi yona, izosenzelani?’  “Bakhuluma amazwi, benza izifungo zamanga,+ benza isivumelwano;+ futhi isahlulelo sihlumé njengesitshalo esinoshevu emiseleni yensimu engabiyelwe.+  Abahlala eSamariya bayothuswa yisithombe sethole saseBheti-aveni;+ ngoba ngokuqinisekile abantu balo bayosililela, ngisho nabapristi balo babanye onkulunkulu ababejabula ngaso, ngenxa yenkazimulo yaso, ngoba iyobe isukile kuso yaya ekudingisweni.+  Yebo othile uyosiletha e-Asiriya njengesipho enkosini enkulu.+ U-Efrayimi uyothola ihlazo,+ no-Israyeli uyoba namahloni ngeseluleko saso.+  Ngokuqinisekile iSamariya nenkosi yalo bayothuliswa,+ njengehlumela elinqamukile elisebusweni bamanzi.  Izindawo eziphakeme zaseBheti-aveni,+ isono sika-Israyeli,+ empeleni ziyobhuqwa. Kuyovela ameva namakhakhasi+ ema-altare azo.+ Eqinisweni abantu bayothi ezintabeni, ‘Simbozeni!’ futhi emagqumeni bayothi, ‘Welani phezu kwethu!’+  “O Israyeli, kusukela ezinsukwini zaseGibheya+ wonile.+ Wema lapho. EGibheya impi elwa namadodana okungalungi ayikwazanga ukuwafica.+ 10  Lapho ngikunxanela ngiyowayala futhi.+ Ngokuqinisekile izizwe ziyobuthana zimelane nawo lapho eboshelwa eziphambekweni zawo ezimbili.+ 11  “U-Efrayimi wayeyisithole esiqeqeshiwe esithanda ukubhula;+ mina, ngadlula phezu kwentamo yaso ebukekayo. Ngenza ukuba othile amgibele u-Efrayimi.+ UJuda uyalima;+ uJakobe uyamhlelembela.+ 12  Zihlwanyeleleni imbewu ngokulunga;+ vunani ngokomusa wothando.+ Zilimeleni umhlabathi olimekayo,+ lapho kusenesikhathi sokufuna uJehova aze afike+ anifundise ngokulunga.+ 13  “Nina nilimé ububi.+ Nivuné ukungalungi.+ Nidlé izithelo zenkohliso,+ ngoba nithembele endleleni yenu,+ ebuningini babanamandla benu.+ 14  Kuvuké isiyaluyalu phakathi kwabantu bakho,+ nemizi yakho enezivikelo eziqinile iyophangwa yonke,+ njengasekuphangweni kwendlu ka-Aribeli nguShalimani, ngosuku lwempi lapho ongumama aphahlazwa khona eceleni kwabantwana bakhe.+ 15  O Bhethele, ngokuqinisekile umuntu uyokwenza kuwe ngale ndlela, ngenxa yobubi bakho obedlulele.+ Nakanjani inkosi yakwa-Israyeli kuyodingeka ithuliswe ekuntweleni kokusa.”+

Imibhalo yaphansi