Hoseya 1:1-11

1  Leli yizwi likaJehova+ elafika kuHoseya+ indodana kaBheyeri ezinsukwini+ zika-Uziya,+ uJothamu,+ u-Ahazi+ noHezekiya,+ amakhosi akwaJuda, nasezinsukwini zikaJerobowamu+ indodana kaJowashi,+ inkosi yakwa-Israyeli.  Kwafika izwi likaJehova ngoHoseya, futhi uJehova wathi kuHoseya: “Hamba+ uzithathele umfazi ofebayo nabantwana bobufebe, ngoba izwe ngobufebe lifulathela uJehova.”+  Wahamba wathatha uGomere indodakazi kaDibilayimi, wakhulelwa futhi ngemva kwesikhathi wamzalela indodana.+  UJehova waqhubeka wathi kuye: “Yiqambe ngokuthi uJizreyeli,+ ngoba kusele isikhashana bese ngenza indlu kaJehu+ ilandise ngenxa yezenzo zokuchitha igazi zaseJizreyeli, futhi ngiphelise ubukhosi bendlu ka-Israyeli.+  Kuyothi ngalolo suku ngiphule umnsalo+ ka-Israyeli ethafeni eliphansi laseJizreyeli.”  Waphinde futhi wakhulelwa wabeletha indodakazi. Wathi kuye: “Yiqambe ngokuthi uLo-ruhama,+ ngoba ngeke ngisaphinde ngiyibonise isihe+ indlu yakwa-Israyeli, ngoba ngizoyisusa nokuyisusa.+  Kodwa indlu yakwaJuda ngizoyibonisa isihe,+ futhi ngizoyisindisa ngoJehova uNkulunkulu wayo;+ kodwa ngeke ngiyisindise ngomnsalo noma ngenkemba noma ngempi, ngamahhashi noma ngezinkweli zamahhashi.”+  Kancane kancane wamlumula uLo-ruhama, wakhulelwa wabeletha indodana.  Khona-ke wathi: “Yiqambe ngokuthi uLo-ami, ngoba nina anibona abantu bami futhi nami ngeke ngibe ngowenu. 10  “Isibalo sabantwana bakwa-Israyeli siyoba njengesihlabathi solwandle esingenakulinganiswa noma sibalwe.+ Kuyothi endaweni lapho kwakuvame ukuba kuthiwe kubo, ‘Nina anibona abantu bami,’+ kuthiwe kubo, ‘Abantwana bakaNkulunkulu ophilayo.’+ 11  Amadodana kaJuda namadodana ka-Israyeli ngokuqinisekile ayoqoqana abe yindikimba ehlangene+ futhi empeleni azimisele inhloko eyodwa akhuphuke aphume ezweni,+ ngoba luyoba lukhulu usuku lukaJizreyeli.+

Imibhalo yaphansi