Filipi 4:1-23

4  Ngenxa yalokho, bazalwane abathandekayo nabalangazelelekayo, njabulo yami nomqhele wami,+ yimani niqine+ ngale ndlela eNkosini, bathandekayo.  U-Evodiya noSintike ngiyabakhuthaza ukuba babe nomqondo ofanayo+ eNkosini.  Yebo, nawe futhi ngiyakucela, mngane woqobo ejokeni,+ qhubeka usiza laba besifazane abaye bazabalaza kanye nami+ ezindabeni ezinhle kanye noKlemente, nazo zonke ezinye izisebenzi+ engikanye nazo, ezimagama+ azo asencwadini yokuphila.+  Jabulani eNkosini+ ngaso sonke isikhathi. Ngizophinda futhi ngithi, Jabulani!+  Ukucabangela+ kwenu makwaziwe yibo bonke abantu. INkosi iseduze.+  Ningakhathazeki ngalutho,+ kodwa kukho konke izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu ngomthandazo nangokunxusa+ kanye nokubonga;+  ukuthula+ kukaNkulunkulu okudlula konke ukucabanga kuyolinda izinhliziyo+ zenu namandla enu engqondo ngoKristu Jesu.  Okokugcina, bazalwane, noma yiziphi izinto eziyiqiniso, noma yiziphi izinto ezibaluleke ngempela, noma yiziphi izinto ezilungileyo, noma yiziphi izinto ezihlanzekile,+ noma yiziphi izinto ezithandekayo, noma yiziphi izinto okukhulunywa kahle ngazo, noma yibuphi ubuhle obukhona nanoma yini ekhona ekufanelekelayo ukudunyiswa, qhubekani nicabanga ngalezi zinto.+  Izinto enazifunda futhi nazamukela, nazizwa, nazibona mayelana nami, qhubekani nizenza;+ khona-ke uNkulunkulu wokuthula+ uyoba nani. 10  Ngijabula kakhulu eNkosini ngokuthi manje ekugcineni niye nakuvuselela ukungicabangela kwenu,+ ebeninakho ngempela engqondweni, kodwa nantula ithuba. 11  Akukhona ukuthi ngikhuluma ngokuswela, ngoba ngiye ngafunda ukwaneliseka+ kungakhathaliseki ukuthi ngikuziphi izimo. 12  Ngempela ngiyakwazi ukuphelelwa ukudla,+ ngiyakwazi ukuba nensada. Kuzo zonke izinto nakuzo zonke izimo ngiye ngayifunda imfihlo yakho kokubili ukuthi kunjani ukusutha nokuthi kunjani ukulamba, kokubili ukuba nensada nokuswela.+ 13  Nginamandla azo zonke izinto ngenxa yalowo ongipha amandla.+ 14  Noma kunjalo, nenze kahle ngokuhlanganyela+ nami osizini lwami.+ 15  Eqinisweni, nina baseFilipi, niyazi futhi ukuthi ekuqaleni kokumenyezelwa kwezindaba ezinhle, lapho ngimuka eMakedoniya, akukho bandla elahlanganyela nami endabeni yokupha nokwamukela ngaphandle kwenu nodwa;+ 16  ngoba, ngisho naseThesalonika, nangithumelela okuthile kokubili ngokokuqala nangokwesibili ngenxa yesidingo sami. 17  Akukhona ukuthi ngishisekela ukuthola isipho,+ kodwa ngishisekela ukuthola izithelo+ eziyinzuzo kakhulu kini. 18  Nokho, nginazo zonke izinto ngokugcwele futhi nginensada. Ngigculisekile, njengoba sengamukele ku-Ephafrodithu+ izinto ezivela kini, iphunga elimnandi,+ umhlatshelo owamukelekayo,+ ojabulisa kakhulu kuNkulunkulu. 19  UNkulunkulu wami,+ yena, uzokwanelisa ngokugcwele konke ukuswela+ kwenu ngezinga lengcebo+ yakhe enkazimulweni ngoKristu Jesu. 20  Ngakho inkazimulo mayibe kuNkulunkulu noBaba wethu kuze kube phakade naphakade.+ Amen. 21  Ngikhonzeleni+ kubo bonke abangcwele abamunye+ noKristu Jesu. Abazalwane abanami bayakhonza. 22  Bayakhonza bonke abangcwele, kodwa ikakhulukazi abendlu kaKhesari.+ 23  Umusa ongafanelwe weNkosi uJesu Kristu mawube nomoya eniwubonisayo.+

Imibhalo yaphansi