Eksodusi 36:1-38

36  UBhezaleli kumelwe asebenze, kanjalo no-Oholiyabe,+ kanye nawo wonke amadoda anenhliziyo ehlakaniphile uJehova awaphe ukuhlakanipha+ nokuqonda+ kulezi zinto ukuze akwazi ukwenza wonke umsebenzi wenkonzo engcwele ngokuvumelana nakho konke uJehova akuyalile.”+  UMose wabiza uBhezaleli no-Oholiyabe nawo wonke amadoda anenhliziyo ehlakaniphile uJehova ayefaké enhliziyweni yawo ukuhlakanipha,+ wonke umuntu onhliziyo yakhe yayimqhuba ukuba asebenze.+  Khona-ke bathatha phambi kukaMose wonke umnikelo+ abantwana bakwa-Israyeli ababewulethele ukwenza umsebenzi wenkonzo engcwele ngenjongo yokuba bawenze, laba abashiwo kamuva baqhubeka beletha kuye umnikelo wokuzithandela njalo ekuseni.  Bonke abahlakaniphile ababenza wonke umsebenzi ongcwele baqala ukufika, omunye ngemva komunye, bevela emsebenzini wabo ababewenza,  bathi kuMose: “Abantu baletha okuningi kakhulu kunalokho okudingwa inkonzo ukuze kwenziwe umsebenzi uJehova ayale ukuba wenziwe.”  Ngakho uMose wayala ukuba badlulise isaziso ekamu, bathi: “Madoda nabesifazane, ningabe nisaletha okwengeziwe komnikelo ongcwele.” Ngalokho abantu bavinjwa ukuba bawulethe.  Izinto zazanele ukuba kwenziwe wonke umsebenzi, futhi zingaphezu kokwaneleyo.  Bonke abanenhliziyo ehlakaniphile+ phakathi kwalabo ababenza umsebenzi balenza itabernakele,+ izindwangu zetende eziyishumi zelineni elicolekile elisontiwe nentambo eluhlaza okwesibhakabhaka noboya obudaywe baba nsomi ngokubomvu nendwangu ebomvu ngokunsomi; wazenza zaba namakherubi, umsebenzi womfekethisi.  Ubude bendwangu yamatende ngayinye babuyizingalo ezingamashumi amabili nesishiyagalombili, ububanzi bendwangu yamatende ngayinye buyizingalo ezine. Zonke izindwangu zamatende zazinesilinganiso esisodwa. 10  Khona-ke wahlanganisa izindwangu zamatende ezinhlanu enye nenye,+ nezinye izindwangu zamatende ezinhlanu wazihlanganisa enye nenye. 11  Ngemva kwalokho wenza izihibe ngentambo eluhlaza okwesibhakabhaka ephethelweni lendwangu yetende eyodwa lapho kuhlangana khona. Wenza okufanayo echosheni lendwangu yetende engaphandle kwenye indawo okuhlangana kuyo.+ 12  Wenza izihibe ezingamashumi amahlanu endwangwini yetende eyodwa, wenza izihibe ezingamashumi amahlanu emkhawulweni wendwangu yetende eyayikwenye indawo okuhlangana kuyo, izihibe zibhekene.+ 13  Ekugcineni wenza izinkintsho zegolide ezingamashumi amahlanu wahlanganisa izindwangu zamatende ngezinkintsho, kwaba itabernakele elilodwa.+ 14  Waqhubeka wenza izindwangu zamatende zoboya bembuzi zetende elizoba ngaphezu kwetabernakele. Wenza izindwangu zamatende eziyishumi nanye.+ 15  Ubude bendwangu yetende ngayinye babuyizingalo ezingamashumi amathathu, ububanzi bendwangu yetende ngayinye buyizingalo ezine. Zonke lezi zindwangu zamatende eziyishumi nanye zazinesilinganiso esisodwa.+ 16  Khona-ke wazihlanganisa zodwa izindwangu zamatende ezinhlanu wazihlanganisa zodwa nezindwangu zamatende eziyisithupha.+ 17  Ngokulandelayo wenza izihibe ezingamashumi amahlanu echosheni lendwangu yetende engaphandle endaweni okuhlangana kuyo, wenza izihibe ezingamashumi amahlanu echosheni lale enye indwangu yetende eyayihlanganiswa nayo.+ 18  Ngemva kwalokho wenza izinkintsho zethusi ezingamashumi amahlanu zokuhlanganisa itende libe yinto eyodwa.+ 19  Wabe esenza isembozo setende ngezikhumba zezinqama ezidaywe zaba bomvu nesembozo sezikhumba zezimvu zamanzi+ ngaphezulu.+ 20  Khona-ke wenza izinhlaka zamapulangwe zetabernakele ngokhuni lomtholo,+ zimile. 21  Uhlaka lwamapulangwe lwaluyizingalo eziyishumi ubude, ububanzi balolo nalolo hlaka lwamapulangwe buyingalo nengxenye.+ 22  Yilolo nalolo hlaka lwamapulangwe lwaluneminwe emibili ixhunyiwe omunye komunye. Wenza kanjalo kuzo zonke izinhlaka zamapulangwe zetabernakele.+ 23  Ngakho wenza izinhlaka zamapulangwe zetabernakele, izinhlaka zamapulangwe ezingamashumi amabili ohlangothini olubheke iNegebhi, eningizimu.+ 24  Wenza izisekelo ezinezikhoxe zesiliva ezingamashumi amane zokufakwa ngaphansi kwezinhlaka zamapulangwe ezingamashumi amabili, izisekelo ezimbili ezinezikhoxe ngaphansi kohlaka olulodwa lwamapulangwe oluneminwe emibili nezisekelo ezimbili ezinezikhoxe ngaphansi kolunye uhlaka lwamapulangwe oluneminwe emibili.+ 25  Olunye uhlangothi lwetabernakele, uhlangothi olungasenyakatho, walwenzela izinhlaka zamapulangwe ezingamashumi amabili+ 26  nezisekelo zazo ezinezikhoxe ezingamashumi amane zesiliva, izisekelo ezimbili ezinezikhoxe ngaphansi kohlaka olulodwa lwamapulangwe nezisekelo ezimbili ezinezikhoxe ngaphansi kolunye uhlaka lwamapulangwe.+ 27  Izingxenye ezingemuva zetabernakele ezibheke entshonalanga wazenzela izinhlaka zamapulangwe eziyisithupha.+ 28  Futhi wenza izinhlaka zamapulangwe ezimbili zaba izigxobo ezisezingosini zetabernakele ezingxenyeni zalo ezimbili ezingemuva.+ 29  Phansi zazifana futhi zombili zazifana ncimishí kuze kube sesihlokweni salelo nalelo esongweni lokuqala. Yilokho akwenza kuzo zombili, izigxobo ezimbili ezisengosini.+ 30  Ngakho kwaba izinhlaka zamapulangwe eziyisishiyagalombili nezisekelo zazo ezinezikhoxe zesiliva zaba ishumi nesithupha, izisekelo ezimbili ezinezikhoxe eceleni kwezisekelo ezimbili ezinezikhoxe ngaphansi kwalolo nalolo hlaka lwamapulangwe.+ 31  Waqhubeka wenza imishayo yokhuni lomtholo, emihlanu yezinhlaka zamapulangwe yohlangothi olulodwa lwetabernakele+ 32  nemishayo emihlanu yezinhlaka zamapulangwe zolunye uhlangothi lwetabernakele nemishayo emihlanu yezinhlaka zamapulangwe zetabernakele zezingxenye ezimbili ezingemuva ezibheke entshonalanga.+ 33  Khona-ke wenza umshayo ophakathi nendawo ukuba unqamule maphakathi nezinhlaka zamapulangwe ukusuka komunye umkhawulo kuya komunye.+ 34  Wanameka izinhlaka zamapulangwe ngegolide, futhi wenza amasongo azo egolide aba yizinto zokuphasa imishayo, waqhubeka wanameka imishayo ngegolide.+ 35  Wabe esenza isihenqo+ sentambo eluhlaza okwesibhakabhaka noboya obudaywe baba nsomi ngokubomvu nendwangu ebomvu ngokunsomi nelineni elicolekile elisontiwe. Wasenza saba namakherubi ngomsebenzi womfekethisi.+ 36  Wabe esesenzela izinsika ezine zomtholo wazinameka ngegolide, izikhonkwane zazo zingezegolide, wazibumbela izisekelo ezine ezinezikhoxe zesiliva.+ 37  Waqhubeka wenza isihenqo somnyango wetende ngentambo eluhlaza okwesibhakabhaka noboya obudaywe baba nsomi ngokubomvu nendwangu ebomvu ngokunsomi nelineni elicolekile elisontiwe, umsebenzi womeluki,+ 38  nezinsika zaso ezinhlanu nezikhonkwane zazo. Wanameka izihloko zazo nezinhlangano zazo ngegolide, kodwa izisekelo zazo ezinhlanu ezinezikhoxe zazingezethusi.+

Imibhalo yaphansi