Eksodusi 2:1-25

2  Phakathi naleso sikhathi, umuntu othile wendlu kaLevi wathatha indodakazi kaLevi.+  Lowo wesifazane wakhulelwa wazala indodana. Lapho ebona indlela eyayiyinhle ngayo, wayigcina ithukusiwe+ izinyanga ezintathu.+  Lapho engasakwazi ukuyithukusa,+ wayithathela ibhokisi lebungu walihuqa ngebitume nangekolitayi+ wamfaka kulo umntwana walibeka phakathi komhlanga+ ngasosebeni lomfula iNayile.  Ngaphezu kwalokho, udadewabo wema buqamama ukuze abone ukuthi kwakuzokwenzekani kuye.+  Ngemva kwesikhathi, indodakazi kaFaro yehla izogeza eMfuleni iNayile, futhi izikhonzi zayo zesifazane zazihamba ohlangothini loMfula iNayile. Yalibona ibhokisi emhlangeni. Ngokushesha yathumela isigqilakazi sayo ukuba sililande.+  Lapho ilivula yambona umntwana, futhi bheka umfana wayekhala. Kulokho yaba nobubele ngaye,+ nakuba yathi: “Lo ungomunye wabantwana bamaHebheru.”  Khona-ke udadewabo wathi endodakazini kaFaro: “Ngihambe yini ngiyokubizela ngokukhethekile owesifazane oncelisayo kwabesifazane bamaHebheru ukuze akuncelisele umntwana?”  Indodakazi kaFaro yathi kuye: “Hamba!” Intombazane yahamba ngaso leso sikhathi yabiza unina womntwana.+  Indodakazi kaFaro yabe seyithi kuye: “Thatha lo mntwana ungincelisele yena, mina ngizokunika inkokhelo yakho.”+ Owesifazane wamthatha umntwana wamncelisa. 10  Umntwana wakhula. Khona-ke wamletha endodakazini kaFaro, waba indodana yayo;+ futhi yamqamba ngokuthi uMose yathi: “Kungenxa yokuthi ngimkhiphé emanzini.”+ 11  Kwathi ngalezo zinsuku, njengoba uMose eba namandla, waphuma waya kubafowabo eyobona imithwalo esindayo ababeyithwala;+ wabona owaseGibhithe othile eshaya umHebheru othile kubafowabo.+ 12  Ngakho waqalaza ngapha nangapha wabona ukuthi akukho muntu. Khona-ke washaya owaseGibhithe wambulala wamfihla esihlabathini.+ 13  Nokho, waphuma ngosuku olulandelayo, bheka amadoda amabili angamaHebheru ayelwa. Ngakho wathi kweyayinephutha: “Umshayelani umhlobo wakho?”+ 14  Yathi: “Ubani okumise isikhulu nomahluleli phezu kwethu?+ Ingabe uhlose ukungibulala njengoba ubulale owaseGibhithe?”+ UMose manje wesaba wathi: “Ngokuqinisekile isiyaziwa le nto!”+ 15  Ngemva kwalokho uFaro wezwa ngale nto, ngakho wazama ukumbulala uMose;+ kodwa uMose wambalekela+ uFaro waya kohlala ezweni lakwaMidiyani;+ wahlala ngasemthonjeni. 16  Umpristi+ wakwaMidiyani wayenamadodakazi ayisikhombisa, futhi njengokujwayelekile eza akha amanzi agcwalisa imisele ukuze aphuzise umhlambi kayise.+ 17  Njengokujwayelekile abelusi bafika bawaxosha. Kulokhu uMose wasukuma wabasiza laba besifazane waphuzisa umhlambi wabo.+ 18  Ngakho lapho befika ekhaya kuRehuweli+ uyise, wababaza wathi: “Kwenzeke kanjani ukuba nibuye masinyane kangaka namuhla?” 19  Bathi: “OwaseGibhithe+ othile usikhululile esandleni sabelusi, futhi ngaphandle kwalokho, usikhelele namanzi waphuzisa umhlambi.” 20  Khona-ke wathi emadodakazini akhe: “Pho uphi? Nimshiyeleni emuva? Mbizeni, ukuze adle isinkwa.”+ 21  Ngemva kwalokho uMose wabonisa ukuthi uyakuthanda ukuhlala nalo muntu, futhi wanika uMose uZiphora+ indodakazi yakhe. 22  Kamuva wazala indodana wayiqamba ngokuthi uGereshomu,+ ngoba wathi: “Ngibé umfokazi kwelinye izwe.”+ 23  Ekugcineni, phakathi nalezo zinsuku eziningi, inkosi yaseGibhithe yafa,+ kodwa abantwana bakwa-Israyeli baqhubeka bebubula ngenxa yokugqilazeka, bekhala bekhononda,+ futhi ukukhalela kwabo usizo ngenxa yokugqilazeka kwaqhubeka kwenyukela kuNkulunkulu weqiniso.+ 24  Ngemva kwesikhathi uNkulunkulu wakuzwa+ ukububula+ kwabo futhi uNkulunkulu wasikhumbula isivumelwano sakhe asenza no-Abrahama, u-Isaka noJakobe.+ 25  Ngakho uNkulunkulu wababheka abantwana bakwa-Israyeli futhi uNkulunkulu waqaphela.

Imibhalo yaphansi