Daniyeli 2:1-49

2  Ngonyaka wesibili wobukhosi bukaNebukhadinezari, uNebukhadinezari waphupha amaphupho;+ futhi umoya wakhe waqala ukuyaluza,+ waqwasha.  Ngakho inkosi yathi makubizwe abapristi abenza imilingo+ nabalumbi nabathakathi namaKhaledi ukuze batshele inkosi amaphupho ayo.+ Bangena futhi bama phambi kwenkosi.  Khona-ke inkosi yathi kubo: “Kunephupho engiliphuphile, futhi umoya wami uyayaluza ukuba ngazi leli phupho.”  Khona-ke amaKhaledi akhuluma nenkosi ngolimi lwesi-Aramu+ athi: “O nkosi, phila kuze kube nini nanini.+ Tshela izinceku zakho iphupho, thina sisho incazelo yalo.”+  Inkosi yaphendula yathi kumaKhaledi: “Ngikhipha izwi lokuthi: Uma ningangazisi iphupho, nencazelo yalo, nizohlahlelwa,+ futhi izindlu zenu zizophendulwa izindawo zangasese zomphakathi.+  Kodwa uma nizosho iphupho nencazelo yalo, ngizonamukelisa izipho nexosho nesithunzi esikhulu.+ Ngakho-ke ngitsheleni iphupho nencazelo yalo.”  Aphendula okwesibili athi: “Inkosi mayitshele izinceku zayo iphupho, thina sisho incazelo yalo.”  Inkosi yaphendula yathi: “Eqinisweni, ngiyaqaphela ukuthi nina madoda nizama ukuqhuba isikhathi, njengoba nje nibonile ukuthi ngikhiphé izwi.  Ngoba uma ningangazisi leli phupho, yilesi sigwebo+ kuphela esiphezu kwenu. Kodwa yizwi elingamanga nelingeyilo enivumelane ukulisho phambi kwami,+ kuze kube yilapho kushintshwa isikhathi ngokwaso. Ngakho-ke ngitsheleni iphupho, khona-ke ngizokwazi ukuthi ningangibonisa nencazelo yalo.” 10  AmaKhaledi aphendula phambi kwenkosi, athi: “Akukho muntu emhlabathini owomile okwaziyo ukubonisa indaba yenkosi, nanjengoba nje kungekho nkosi enkulu nambusi owake wabuza into enjengale kunoma yimuphi umpristi owenza imilingo noma umlumbi noma umKhaledi. 11  Kodwa le nto inkosi eyicelayo inzima, futhi akekho omunye umuntu ongayiveza enkosini ngaphandle konkulunkulu,+ abandawo yabo yokuhlala ingekho nhlobo kwabenyama.”+ 12  Ngenxa yalokhu inkosi yathukuthela futhi yafutheka kakhulu,+ yathi makubhujiswe bonke abantu abahlakaniphile baseBhabhiloni.+ 13  Waphuma umyalo, futhi abantu abahlakaniphile base bezobulawa; bamfuna uDaniyeli nabangane bakhe, ukuze babulawe. 14  Ngaleso sikhathi uDaniyeli yena, ngokuhlakanipha nangokuba nengqondo+ wakhuluma no-Ariyoki induna yemilindankosi, owayephumele ukubulala abantu abahlakaniphile baseBhabhiloni. 15  Wakhuluma no-Ariyoki isikhulu senkosi wathi: “Kungasizathu sini inkosi ikhiphé umyalo ononya kangaka?” Yingaleso sikhathi-ke lapho u-Ariyoki amazisa khona uDaniyeli le ndaba.+ 16  Ngakho uDaniyeli wangena futhi wacela enkosini ukuba imnike isikhathi ngokukhethekile ukuze azise inkosi incazelo.+ 17  Ngemva kwalokho uDaniyeli waya endlini yakhe; futhi le ndaba wayazisa uHananiya, uMishayeli no-Azariya abangane bakhe, 18  ukuze bacele isihe+ kuNkulunkulu wezulu+ ngokuphathelene nale mfihlo,+ ukuze bangambhubhisi uDaniyeli nabangane bakhe kanye nabo bonke abanye abantu abahlakaniphile baseBhabhiloni.+ 19  Khona-ke le mfihlo yembulwa kuDaniyeli embonweni wasebusuku.+ Ngenxa yalokho uDaniyeli wamtusa+ uNkulunkulu wezulu. 20  UDaniyeli waphendula wathi: “Igama likaNkulunkulu malituswe+ kusukela nini nanini kuze kube nini nanini, ngenxa yokuhlakanipha namandla—ngoba kungokwakhe.+ 21  Ushintsha izikhathi nezinkathi,+ asuse amakhosi abeke amakhosi,+ anike abahlakaniphileyo ukuhlakanipha nolwazi kulabo abazi ukwahlukanisa.+ 22  Wambula izinto ezijulile nezinto ezifihlakele,+ azi lokho okusebumnyameni;+ futhi ukukhanya+ kuhlala kuye. 23  O Nkulunkulu wokhokho bami, ngiyakudumisa futhi ngiyakutusa,+ ngoba unginiké ukuhlakanipha+ namandla. Manje ungazisile lokho esikucele kuwe, ngoba usazisile yona kanye indaba yenkosi.”+ 24  Ngenxa yalokhu uDaniyeli waya ku-Ariyoki,+ inkosi eyayimmisile ukuba abhubhise abantu abahlakaniphile baseBhabhiloni.+ Waya, washo lokhu kuye: “Ungabhubhisi muntu kwabahlakaniphile baseBhabhiloni. Ngingenise phambi kwenkosi,+ ukuba ngazise inkosi incazelo. 25  Khona-ke ngokushesha, u-Ariyoki wamngenisa uDaniyeli phambi kwenkosi, wayesethi kuyo: “Ngitholé indoda enamandla kubadingiswa+ bakwaJuda engayazisa inkosi incazelo.” 26  Inkosi yaphendula uDaniyeli ogama lakhe lalinguBheliteshazari+ yathi: “Ingabe ngempela uzokwazi ukungazisa iphupho engilibonile, nencazelo yalo?”+ 27  UDaniyeli waphendula ephambi kwenkosi wathi: “Imfihlo inkosi eyibuzayo, abantu abahlakaniphile, abalumbi, abapristi abenza imilingo nababhula ngezinkanyezi abakwazi ukuyibonisa inkosi.+ 28  Nokho, kukhona uNkulunkulu emazulwini onguMambuli wezimfihlo,+ futhi uyazisile iNkosi uNebukhadinezari okuyokwenzeka engxenyeni yokugcina yezinsuku.+ Iphupho lakho nemibono yekhanda lakho embhedeni wakho—yilokhu: 29  “O nkosi, ufikelwe yimicabango usembhedeni wakho+ ngokuqondene nalokho okuyokwenzeka ngemva kwalokhu, futhi Lowo onguMambuli wezimfihlo ukwazisile okuyokwenzeka.+ 30  Kepha mina, akungenxa yanoma yikuphi ukuhlakanipha okukhona kimi okungaphezu kwanoma yikuphi okukhona kwabanye abaphilayo ukuthi le mfihlo yambulwe kimi,+ ngaphandle kwenhloso yokuba le ncazelo yaziswe inkosi nokuba wazi imicabango yenhliziyo yakho.+ 31  “Wena nkosi, ububhekile, futhi, bheka! nanku umfanekiso othile omkhulu. Lowo mfanekiso, obumkhulu futhi okukhanya kwawo bekungaphezu kokuvamile, ubumi phambi kwakho, futhi ukubonakala kwawo kwesabisa. 32  Ngokuqondene nalowo mfanekiso, ikhanda lawo bekungelegolide elihle,+ isifuba sawo nezingalo zawo kungokwesiliva,+ isisu sawo namathanga awo kungokwethusi,+ 33  imilenze yawo kungeyensimbi,+ izinyawo zawo ingxenye kuyinsimbi nengxenye kuwubumba olubunjiwe.+ 34  Uqhubekile ubuka kwaze kwaqheshulwa itshe kungengazandla,+ lawushaya umfanekiso ezinyaweni zawo zensimbi nobumba olubunjiwe lazichoboza.+ 35  Ngaleso sikhathi insimbi, ubumba olubunjiwe, ithusi negolide, konke kuhlangene, kuchotshoziwe kwaba njengamakhoba avela esibuyeni sasehlobo,+ futhi umoya wakuphephula kangangokuba akutholakalanga ngisho nomncane umkhondo wako.+ Kepha itshe elishaye umfanekiso, libé yintaba enkulu futhi lagcwala umhlaba wonke.+ 36  “Yilo leli iphupho, futhi incazelo yalo sizoyisho phambi kwenkosi.+ 37  Wena nkosi, nkosi yamakhosi, wena uNkulunkulu wamazulu akuniké umbuso,+ amandla, nezikhwepha nesithunzi, 38  futhi anikelé esandleni sakho+ izilwane zasendle nezidalwa ezinamaphiko zamazulu nomaphi lapho abantwana babantu behlala khona, nakwenzé umbusi phezu kwakho konke, wena ngokwakho uyikhanda legolide.+ 39  “Ngemva kwakho kuyovela omunye umbuso+ ongaphansi kunawe;+ nomunye umbuso, wesithathu, wethusi, oyobusa phezu komhlaba wonke.+ 40  “Ngokuqondene nombuso wesine,+ uyoba namandla njengensimbi.+ Njengoba nje insimbi ichoboza futhi igaya yonke into, kanjalo, njengensimbi ephihlizayo, uyoyichoboza futhi uyiphihlize yonke lena.+ 41  “Njengoba ubonile ukuthi izinyawo nezinzwane ingxenye beziwubumba olubunjiwe lombumbi futhi ingxenye ziyinsimbi,+ lowo mbuso uyoba ohlukene,+ kodwa okuthile kokuqina kwensimbi kuyoba kuwo, njengoba nje uboné insimbi ixubene nobumba olumanzi.+ 42  Njengoba izinzwane zezinyawo ingxenye ziyinsimbi nengxenye ziwubumba olubunjiwe, ngokwengxenye umbuso uyoba namandla futhi ngokwengxenye ube ophuka kalula. 43  Njengoba ubone insimbi ixubene nobumba olumanzi, bayoxubana nenzalo yabantu; kodwa ngeke banamathelane, lona kulowaya, njengoba nje insimbi ingaxubani nobumba olubunjiwe. 44  “Ezinsukwini zalawo makhosi+ uNkulunkulu wezulu+ uyomisa umbuso+ ongeke neze uchithwe.+ Futhi lowo mbuso ngeke udluliselwe kwabanye abantu.+ Uyochoboza uqede yonke le mibuso,+ wona uqobo ume kuze kube nini nanini;+ 45  njengoba nje ubonile ukuthi kuqheshulwe itshe entabeni kungengazandla,+ nokuthi lichobozé insimbi, ithusi, ubumba olubunjiwe, isiliva negolide.+ UNkulunkulu Omkhulu+ uyazisile inkosi okuyokwenzeka ngemva kwalokhu.+ Leli phupho linokwethenjelwa, nencazelo yalo ithembekile.”+ 46  Ngaleso sikhathi iNkosi uNebukhadinezari yawa ngobuso bayo, yakhulekela uDaniyeli, futhi yathi makunikelwe isipho nempepho kuye.+ 47  Inkosi yaphendula uDaniyeli yathi: “Ngempela uNkulunkulu wenu nina madoda unguNkulunkulu wonkulunkulu+ neNkosi yamakhosi+ noMambuli wezimfihlo, ngoba wena ukwazile ukwambula le mfihlo.”+ 48  Ngenxa yalokho inkosi yenza uDaniyeli waba umuntu omkhulu,+ yamupha izipho eziningi ezinkulu, futhi yamenza umbusi phezu kwaso sonke isifunda sombuso saseBhabhiloni+ nenduna eyinhloko phezu kwabo bonke abantu abahlakaniphile baseBhabhiloni. 49  UDaniyeli yena, wenza isicelo enkosini, futhi yamisa uShadiraki, uMeshaki no-Abhedinego+ ukuba baqondise isifunda sombuso saseBhabhiloni, kodwa uDaniyeli wayesegcekeni+ lenkosi.

Imibhalo yaphansi