Amose 8:1-14

8  Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova eyenza ukuba ngikubone, bheka! kwakukhona ubhasikidi wezithelo zasehlobo.+  Khona-ke yathi: “Ubonani,+ Amose?” Ngathi: “Ubhasikidi wezithelo zasehlobo.”+ UJehova waqhubeka wathi kimi: “Ukuphela kufikile kubantu bami u-Israyeli.+ Ngeke ngisabaxolela.+  ‘Futhi izingoma zethempeli empeleni ziyoba ukuhewula ngalolo suku,’+ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. ‘Ziyoba ziningi izidumbu.+ Ngokuqinisekile umuntu uyoziphonsa kuyo yonke indawo—thulani!’  “Yizwani lokhu, nina eninqakula ompofu,+ ngenjongo yokubangela ukuba abamnene baphele emhlabeni,+  nithi, ‘Kuyoba isikhathi esingakanani ngaphambi kokuba ukwethwasa kwenyanga kudlule+ futhi sikwazi ukuthengisa okusanhlamvu?+ Nesabatha,+ ukuze sithengise okusanhlamvu; ukuze senze i-efa libe lincane+ futhi senze ishekeli libe likhulu, senze sibe amanga isikali senkohliso;+  ukuze sithenge abantu abaphansi ngesiliva nje nompofu ngentengo yebhangqa lezimbadada, ukuze sithengise amakhoba nje okusanhlamvu?’+  “UJehova ufungé ukuPhakama kukaJakobe,+ ‘Angisoze ngayikhohlwa yonke imisebenzi yabo.+  Ngeke yini izwe liyaluze ngenxa yalokhu,+ bonke abakhe kulo balile nakanjani;+ lona lonke ngokuqinisekile linyuke njengeNayile lijikijelwe futhi libohle njengeNayile yaseGibhithe?’+  “‘Kuyothi ngalolo suku,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, ‘ngenze ukuba ilanga lishone emini bebade,+ futhi ngibangele ubumnyama ezweni ngosuku olucwathile. 10  Ngiyophendula imikhosi yenu ibe ukulila+ nazo zonke izingoma zenu zibe ingoma yokulila, futhi ngiyobhincisa zonke izinkalo indwangu yesaka, ngilethe ubumpandla phezu kwawo wonke amakhanda;+ ngiyokwenza isimo sibe njengesokulilela indodana okuwukuphela kwayo,+ umphumela wokugcina wako ube njengosuku lomunyu.’ 11  “‘Bhekani! Kuza izinsuku,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, ‘lapho ngiyothumela indlala ezweni, indlala okungeyona eyesinkwa, nokoma okungekona okokomela amanzi, kodwa okokuzwa amazwi kaJehova.+ 12  Ngokuqinisekile bayoyendayenda ukusuka olwandle kuze kuyofika olwandle, nokusuka enyakatho kuze kube sempumalanga. Bayoqhubeka bezulazula befuna izwi likaJehova, kodwa ngeke balithole.+ 13  Ngalolo suku izintombi ezinhle ziyoba nesinxi, nezinsizwa futhi, ngenxa yalokho koma;+ 14  labo abafunga ukuba necala kweSamariya,+ empeleni abathi: “Kuphila kukankulunkulu wakho Dani!”+ bathi futhi, “Kuphila kwendlela yaseBheri-sheba!”+ Ngokuqinisekile bayowa, futhi abasayophinde bavuke.’”+

Imibhalo yaphansi