Amose 7:1-17

7  Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova eyenza ukuba ngikubone, futhi, bheka! yayakha uswebezane lwezinkumbi ekuqaleni kokuhluma kwenhlwanyelo yakamuva.+ Futhi, bheka! kwakuyinhlwanyelo yakamuva ngemva kotshani obugundiwe benkosi.  Kwathi lapho seluqedile ukudla izimila zezwe, ngathi: “O Nkosi EnguMbusi Jehova, siza uthethelele.+ Ubani kuJakobe oyokuma? Ngoba mncane!”+  UJehova wadabuka ngalokhu.+ UJehova wathi: “Ngeke kwenzeke.”  Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova eyenza ukuba ngikubone, futhi, bheka! iNkosi EnguMbusi uJehova yayibiza umbango ngokusebenzisa umlilo;+ wadla waqeda utwa lwamanzi olukhulu futhi wadla waqeda isiqephu sezwe.  Ngathi: “O Nkosi EnguMbusi Jehova, siza uyeke.+ Ubani kuJakobe oyokuma? Ngoba mncane!”+  UJehova wadabuka ngalokhu.+ INkosi EnguMbusi uJehova yathi: “Nalokho futhi, ngeke kwenzeke.”  Yilokhu enza ukuba ngikubone, futhi, bheka! uJehova wayemi phezu kodonga olwenziwe ngomthofu wokuqondisa,+ esandleni sakhe kukhona umthofu wokuqondisa.  Khona-ke uJehova wathi kimi: “Ubonani, Amose?” Ngathi: “Umthofu wokuqondisa.” UJehova waqhubeka wathi: “Bheka ngimisa umthofu wokuqondisa phakathi kwabantu bami u-Israyeli.+ Ngeke kusaba khona okunye ukuxolela futhi.+  Izindawo eziphakemeyo zika-Isaka+ ngokuqinisekile ziyokwenziwa incithakalo, futhi izindlu ezingcwele+ zika-Israyeli ziyobhuqwa;+ ngiyovukela indlu kaJerobowamu ngenkemba.”+ 10  U-Amaziya umpristi waseBhethele+ wayesethumela kuJerobowamu+ inkosi yakwa-Israyeli, ethi: “U-Amose ukwakhele uzungu khona kanye ngaphakathi kwendlu ka-Israyeli.+ Izwe alikwazi ukuwabekezelela wonke amazwi akhe.+ 11  Ngoba yilokhu u-Amose akushilo, ‘UJerobowamu uyofa ngenkemba; kanti u-Israyeli nakanjani uyoya ekudingisweni asuke ezweni lakhe.’”+ 12  Futhi u-Amaziya wathi ku-Amose: “O mboni wemibono,+ hamba, ubalekele ezweni lakwaJuda, udle isinkwa lapho, yilapho lapho ungaprofetha khona. 13  Kodwa eBhethele ungabe usaprofetha khona,+ ngoba liyindlu engcwele yenkosi+ futhi liyindlu yombuso.” 14  Khona-ke u-Amose waphendula wathi ku-Amaziya: “Ngangingeyena umprofethi, futhi ngingeyona nendodana yomprofethi;+ kodwa ngangingumalusi+ nomqhumbuzi wamakhiwane emisikhamori. 15  UJehova wangithatha ukuba ngingabe ngisalandela umhlambi, futhi uJehova wathi kimi, ‘Hamba uprofethe kubantu bami u-Israyeli.’+ 16  Manje yizwa izwi likaJehova, ‘Ingabe wena uthi: “Ungaprofethi ngokumelene no-Israyeli,+ futhi ungenzi nazwi liphume+ ngokumelene nendlu ka-Isaka”? 17  Ngakho-ke yilokhu uJehova akushilo: “Umkakho yena, uyoba isifebe emzini.+ Amadodana namadodakazi akho ayowa ngenkemba. Umhlabathi wakho uyohlukaniswa ngentambo yokulinganisa. Wena ngokwakho, uyofela emhlabathini ongahlanzekile;+ U-Israyeli yena, nakanjani uyoya ekudingisweni asuke kowakhe umhlabathi.”’”+

Imibhalo yaphansi