Amose 6:1-14

6  “Maye kulabo abakhululekileyo+ eZiyoni nakulabo abathembela entabeni yaseSamariya! Yibo abangabavelele engxenyeni eyinhloko yezizwe, futhi indlu ka-Israyeli iye yeza kubo.  Hambani niwelele eKhaline, futhi nibone; ukusuka lapho niye eHamati+ elinabantu abaningi, futhi nehlele eGati+ lamaFilisti. Ingcono yini kunale mibuso, noma ingabe indawo yayo inkulu yini kunendawo yenu?+  Ingabe niyalukhipha engqondweni yenu usuku oluyinhlekelele,+ futhi ingabe nisondeza indawo yokuhlala yobudlova?+  Nina madoda alala emibhedeni yezinyo lendlovu+ nanabalele ezinkukhweni zawo, futhi adla izinqama emhlambini namaduna phakathi kwamathole akhuluphalisiwe;+  aqamba umculo ngokomsindo wezinsimbi zomculo ezinezintambo;+ lawo aziklamele izinsimbi zokucula njengoDavide;+  aphuza ezitsheni zewayini,+ nagcoba ngamafutha ekhethelo isibili,+ nangazange enziwe agule ngenxa yesigemegeme sikaJosefa.+  “Ngakho-ke manje, azoya ekudingisweni ephambili kulabo abaya ekudingisweni,+ futhi umbuthano oxokozelayo wabanabalele uzomuka.  “‘INkosi EnguMbusi uJehova ifungé umphefumulo wayo siqu,’+ kusho uJehova uNkulunkulu wamabutho, ‘“Kuyanginenga ukuziqhenya kukaJakobe,+ nemibhoshongo yakhe yokuhlala ngiyayizonda,+ futhi ngiyowunikela umuzi nalokho okuwugcwalisileyo.+  Kuyothi uma kwenzeka kusala amadoda ayishumi endlini eyodwa, nawo ayokufa.+ 10  Futhi umfowabo kayise kuyomelwe awathwale awakhiphe ngayinye ngayinye, futhi uyobe ewashisa ngayinye ngayinye, ukuze akhiphe amathambo endlini.+ Futhi uyothi kunoma ubani osengxenyeni engaphakathi impela yendlu, ‘Basekhona yini abanye abakanye nawe?’ Yena ngokuqinisekile uyothi, ‘Akusekho muntu!’ Futhi kuyomelwe athi, ‘Thula! Ngoba akusona isikhathi sokukhuluma ngegama likaJehova.’”+ 11  “‘Ngoba bhekani, uJehova uyayala,+ futhi ngokuqinisekile uyoshaya indlu enkulu iwe ibe umbhidlika nendlu encane ibe izimvithi.+ 12  “‘Amahhashi ayogijima yini edwaleni, noma umuntu uyolima yini khona ngezinkomo? Ngoba niphendulé ubulungisa+ baba isitshalo esinoshevu, nezithelo zokulunga zaba umhlonyane, 13  nina enijabula ngento engekho;+ enithi: “Asizange yini sizithathele izimpondo ngezikhwepha zethu?”+ 14  Bheka! Ngikuvusela isizwe wena ndlu ka-Israyeli,’+ kusho uJehova uNkulunkulu wamabutho, ‘futhi siyokucindezela kusukela ekungeneni kweHamati+ kwehle kuze kube sesigodini sesifufula sase-Araba.’”

Imibhalo yaphansi