Amose 4:1-13

4  “Yizwani leli zwi, nina zinkomazi zaseBhashani,+ enisentabeni yaseSamariya,+ eniphamba abantu abaphansi, enicindezela abampofu,+ enithi emakhosini enu, ‘Lethani, masiphuzeni!’  INkosi EnguMbusi uJehova ifungé ubungcwele bayo,+ ‘“Bhekani! Kuza izinsuku phezu kwenu, nakanjani eyoniphakamisa ngazo ngezingwegwe zasesilaheni futhi ingxenye yenu yokugcina iphakanyiswe ngezindobo.+  Niyophuma ngezindawo ezibhodlokile,+ yilowo nalowo aqonde phambili; futhi ngokuqinisekile niyophonswa ngaphandle eHarmoni,” kusho uJehova.’  “‘Wozani eBhethele, nina bantu, neqe umthetho.+ Yeqani umthetho kaningi eGiligali,+ nilethe imihlatshelo yenu ekuseni; ngosuku lwesithathu, okweshumi kwenu.+  Thunqisani umhlatshelo wokubonga kokufakwe imvubelo,+ nimemezele iminikelo yokuzithandela;+ kumemezeleni, ngoba yileyo ndlela enithande ngayo bantwana bakwa-Israyeli,’+ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.  “‘Futhi mina, nganinika ukuhlanzeka kwamazinyo+ kuyo yonke imizi yenu nokuswela isinkwa kuzo zonke izindawo zenu;+ kodwa anibuyelanga kimi,’+ kusho uJehova.  “‘Mina, ngabuye nganigodlela imvula kusasele izinyanga ezintathu kube ukuvuna;+ futhi ngenza ukuba line emzini owodwa, kodwa komunye umuzi ngenza ukuba lingani. Kwakuba khona isiqephu sezwe esisodwa elalina kuso, kodwa isiqephu sezwe engangenza ukuba lingani kuso sasoma.+  Futhi imizi emibili noma emithathu yayiyendayendela emzini owodwa iyophuza amanzi,+ kodwa yayinganeliseki; kodwa anibuyelanga kimi,’+ kusho uJehova.  “‘Nganishaya ngokuhanguka nangokukhunta.+ Kwaba khona ukwandiswa kwezingadi zenu nokwezivini zenu, kodwa imikhiwane yenu neminqumo yenu kwakushwabadelwa icimbi;+ nokho anibuyelanga kimi,’+ kusho uJehova. 10  “‘Ngathumela phakathi kwenu isifo esiwumshayabhuqe sohlobo lwesaseGibhithe.+ Ngabulala izinsizwa zenu ngenkemba,+ ngathumba namahhashi enu.+ Futhi ngangilokhu ngenza ukuba iphunga elibi lamakamu enu lenyukele ngisho nasemakhaleni enu;+ kodwa anibuyelanga kimi,’+ kusho uJehova. 11  “‘Ngabangela ukugumbuqela phakathi kwenu njengokugumbuqela kukaNkulunkulu iSodoma neGomora.+ Naba njengokhuni oluhlwithwe ekusheni;+ kodwa anibuyelanga kimi,’+ kusho uJehova. 12  “Ngakho-ke yilokho engizokwenza kuwe Israyeli. Ngenxa yokuthi yikho kanye lokhu engizokwenza kuwe, lungela ukuhlangabezana noNkulunkulu wakho,+ Israyeli. 13  Ngoba, bheka! uMbumbi wezintaba,+ noMdali womoya,+ naLowo otshela umuntu wasemhlabeni lokho okumkhathazayo engqondweni,+ Lowo owenza ukuntwela kokusa kube ngubumnyama,+ naLowo onyathela phezu kwezindawo eziphakeme zomhlaba,+ nguJehova uNkulunkulu wamabutho igama lakhe.”+

Imibhalo yaphansi