Amose 3:1-15

3  “O bantwana bakwa-Israyeli, yizwani leli zwi uJehova alikhulumile ngokuphathelene nani,+ ngokuphathelene nawo wonke umndeni engawukhuphula ngawukhipha ezweni laseGibhithe,+ ethi,  ‘Ngazé nina kuphela+ kuyo yonke imindeni esemhlabeni.+ Yingakho ngiyokwenza ukuba nilandise ngazo zonke iziphambeko zenu.+  “‘Ababili bayahambisana yini ngaphandle kokuba behlangene ngesivumelwano?+  Ingonyama iyabhonga yini ehlathini lapho ingenayo inyamazane?+ Ibhongo lengonyama elinomhlwenga liyalizwakalisa yini izwi lalo lisendaweni yalo yokucasha uma lingabambanga lutho?  Inyoni iyawela yini esicuphweni phansi uma lungekho ugibe?+ Isicupho siyenyuka yini emhlabathini lapho singabambanga lutho?  Uma kushaywa uphondo emzini, abathuthumeli yini nabantu?+ Uma kwenzeka inhlekelele emzini, kusuke kungeyena yini futhi uJehova othathe isinyathelo?  Ngoba iNkosi EnguMbusi uJehova ngeke yenze utho ngaphandle kokuba iyambulile imfihlo yayo ezincekwini zayo, abaprofethi.+  Kukhona ingonyama ebhongile!+ Ubani ongeke esabe? INkosi EnguMbusi uJehova ngokwayo ikhulumile! Ubani ongeke aprofethe?’+  “‘Kumemezeleni phezu kwemibhoshongo yokuhlala yase-Ashidodi naphezu kwemibhoshongo yokuhlala yasezweni laseGibhithe,+ nithi: “Buthanani nimelane nezintaba zaseSamariya,+ futhi nibone iziyaluyalu eziningi ezikulo nokuphamba okungaphakathi kwalo.+ 10  Abazi ukuthi bangakwenza kanjani okuqondile,”+ kusho uJehova, “labo ababekelela ubudlova+ nokuphanga emibhoshongweni yabo yokuhlala.”’ 11  “Ngakho-ke yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Kukhona ophikisana nawe nxazonke zezwe,+ ngokuqinisekile uyokwehlisa izikhwepha zakho kuwe, nemibhoshongo yakho yokuhlala empeleni iyophangwa.’+ 12  “Yilokhu uJehova akushilo, ‘Njengoba nje umalusi ehlwitha emlonyeni wengonyama amanqina amabili noma isicucu sendlebe,+ bayohlwithwa kanjalo nabantwana bakwa-Israyeli, labo abahlezi eSamariya esihlalweni esiwubukhazikhazi+ naphezu kombhede waseDamaseku.’+ 13  “‘Yizwani futhi ninike ubufakazi+ endlini kaJakobe,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, uNkulunkulu wamabutho. 14  ‘Ngoba, ngosuku lokwenza kwami ukuba u-Israyeli alandise+ ngenxa yokuvukela kwakhe, ngiyokwenza ukuba ama-altare aseBhethele+ alandise; ngokuqinisekile izimpondo ze-altare ziyonqunywa futhi kumelwe ziwele emhlabathini.+ 15  Ngiyoshaya indlu yasebusika+ iwele phansi nginezela phezu kwendlu yasehlobo.’+ “‘Futhi izindlu zezinyo lendlovu kuyomelwe zishabalale+ nezindlu eziningi zifinyelele esiphelweni sazo,’+ kusho uJehova.”

Imibhalo yaphansi