Amose 2:1-16

2  “Yilokhu uJehova akushilo, ‘“Ngenxa yokuvukela okuthathu kukaMowabi,+ nangenxa yokune, ngeke ngikubuyise engikunqumile, ngenxa yokushisa kwakhe amathambo enkosi yakwa-Edomi ukuze enze umcako.+  Ngiyothumela umlilo ungene kwaMowabi, futhi uyoshwabadela imibhoshongo yokuhlala yaseKheriyoti;+ uMowabi kumelwe afe ebanga umsindo, ngenhlabamkhosi, ngomsindo wophondo.+  Ngiyonquma umahluleli phakathi kwakhe, ngibulale zonke izikhulu zakhe kanye naye,”+ kusho uJehova.’  “Yilokhu uJehova akushilo, ‘Ngenxa yokuvukela okuthathu kukaJuda,+ nangenxa yokune, ngeke ngikubuyise engikunqumile, ngenxa yokwala kwakhe umthetho kaJehova,+ nangenxa yokuthi akazange azigcine iziqondiso zakhe; kodwa amanga akhe+ ababewalandele okhokho bakhe, aqhubeka emnhlanhlathisa.+  Ngiyothumela umlilo ungene kwaJuda, futhi uyoshwabadela imibhoshongo yokuhlala yaseJerusalema.’+  “Yilokhu uJehova akushilo, ‘Ngenxa yokuvukela okuthathu kuka-Israyeli,+ nangenxa yokune, ngeke ngikubuyise engikunqumile, ngenxa yokuthengisa kwakhe olungile ngesiliva nje, nompofu ngentengo yebhangqa lezimbadada.+  Ubitoza elangazelela uthuli lomhlaba emakhanda abantu abaphansi;+ indlela yabantu abamnene uyayiphambukisa;+ umuntu noyise bayé entombazaneni efanayo,+ ngenjongo yokungcolisa igama lami elingcwele.+  Uzelula phezu kwezingubo ezithathwe njengesibambiso+ eceleni kwawo wonke ama-altare;+ futhi uphuza iwayini lalabo abahlawulisiwe endlini yonkulunkulu bakhe.’+  “‘Kepha mina, ngangibhuqe umAmori+ ngenxa yakhe, okuphakama kwakhe kwakunjengokuphakama kwemisedari, nowayeyingqabavu njengemithi emikhulu kakhulu;+ ngabhuqa izithelo zakhe ngaphezulu, nezimpande zakhe ngaphansi.+ 10  Mina ngokwami nganikhuphula nina ezweni laseGibhithe,+ ngaqhubeka nginenza ukuba nihambe ehlane iminyaka engamashumi amane,+ ukuze nithathe izwe lomAmori.+ 11  Futhi ngaqhubeka ngivusa amanye emadodaneni enu njengabaprofethi+ nezinye zezinsizwa zenu njengamaNaziri.+ Empeleni akufanele yini kube njalo bantwana bakwa-Israyeli?’ kusho uJehova. 12  “‘Kodwa naqhubeka ninika amaNaziri iwayini ukuba aphuze,+ futhi nabekela abaprofethi umyalo, nithi: “Akumelwe niprofethe.”+ 13  Bhekani ngenza okungaphansi kwenu kuntengezele njengoba nje kuntengezela inqola egcwele uhlu lonke lokusanhlamvu okusanda kusikwa. 14  Indawo yokubalekela kumelwe ishabalale konejubane,+ futhi akekho onamandla oyoqinisa amandla akhe, futhi ayikho indoda enamandla eyokwenzela umphefumulo wayo indlela yokuphunyuka.+ 15  Akekho ophatha umnsalo oyokuma, futhi akekho onejubane ezinyaweni oyophunyuka, akekho nomgibeli wehhashi oyokwenzela umphefumulo wakhe indlela yokuphunyuka.+ 16  Kanti oqinile enhliziyweni yakhe phakathi kwamadoda anamandla, uyobaleka ehamba-ze ngalolo suku,’+ kusho uJehova.”

Imibhalo yaphansi