Amose 1:1-15

1  Lawa ngamazwi ka-Amose, owayephakathi kwabafuyi bezimvu baseThekhowa,+ awabona embonweni ngokuphathelene no-Israyeli+ ezinsukwini zika-Uziya+ inkosi yakwaJuda nasezinsukwini zikaJerobowamu+ indodana kaJowashi,+ inkosi yakwa-Israyeli, eminyakeni emibili ngaphambi kokuzamazama komhlaba.+  Wathi: “UJehova—uyobhonga eseZiyoni,+ azwakalise izwi lakhe eseJerusalema;+ amadlelo abelusi ayolila, nesiqongo seKarmeli some.’’+  “Yilokhu uJehova akushilo, ‘“Ngenxa yokuvukela okuthathu kweDamaseku,+ nangenxa yokune, ngeke ngikubuyise engikunqumile, ngenxa yokubhula kwabo iGileyadi+ ngisho nangezibhulo zensimbi.  Ngiyothumela umlilo+ phezu kwendlu kaHazayeli,+ futhi uyoshwabadela imibhoshongo yokuhlala kaBheni-hadadi.+  Ngiyophula umgoqo waseDamaseku+ nginqume owakhileyo eBhikati-aveni, nophatha intonga waseBheti-edene; abantu baseSiriya kuyomelwe baye eKhiri njengabadingisiwe,”+ kusho uJehova.’  “Yilokhu uJehova akushilo, ‘“Ngenxa yokuvukela okuthathu kweGaza,+ nangenxa yokune, ngeke ngikubuyise engikunqumile, ngenxa yokuyisa kwabo ekudingisweni indikimba ephelele yabadingisiwe+ ukuze bayinikele ku-Edomi.+  Ngiyothumela umlilo phezu kodonga lwaseGaza,+ futhi uyoshwabadela imibhoshongo yalo yokuhlala.  Ngiyomnquma owakhileyo e-Ashidodi,+ nophatha intonga e-Ashikeloni;+ ngiyobuyisela isandla sami+ phezu kwe-Ekroni,+ futhi abaseleyo kumaFilisti kumelwe bashabalale,”+ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.’  “Yilokhu uJehova akushilo, ‘Ngenxa yokuvukela okuthathu kweThire,+ nangenxa yokune, ngeke ngibuye kwengikunqumile, ngenxa yokunikela kwabo indikimba ephelele yabadingisiwe ku-Edomi, nangenxa yokuba bengazange bakhumbule isivumelwano sabantu abangabafowabo.+ 10  Ngiyothumela umlilo phezu kodonga lwaseThire, futhi uyoshwabadela imibhoshongo yalo yokuhlala.’+ 11  “Yilokhu uJehova akushilo, ‘Ngenxa yokuvukela okuthathu kuka-Edomi,+ nangenxa yokune, ngeke ngibuye kwengikunqumile, ngenxa yokuxosha kwakhe umfowabo ngenkemba,+ nangenxa yokuthi wonakalise izimfanelo zakhe siqu zesihe,+ futhi intukuthelo yakhe iqhubeka idwengula kuze kube phakade; nokufutheka kwakhe—uye wakugcina ngokungapheliyo.+ 12  Ngiyothumela umlilo ungene eThemani,+ futhi uyoshwabadela imibhoshongo yokuhlala yaseBhozira.’+ 13  “Yilokhu uJehova akushilo, ‘“Ngenxa yokuvukela okuthathu kwamadodana ka-Amoni,+ nangenxa yokune, ngeke ngibuye kwengikunqumile,+ ngenxa yokuqhaqha kwawo abesifazane abakhulelwe bakwaGileyadi, ngenjongo yokwenza indawo yawo siqu ibe banzi.+ 14  Ngiyokokhela umlilo odongeni lwaseRaba,+ futhi uyoshwabadela imibhoshongo yalo yokuhlala, ngenhlabamkhosi ngosuku lwempi, ngesiphepho ngosuku lwesivunguvungu.+ 15  Inkosi yawo kumelwe iye ekudingisweni, yona kanye nezikhulu zayo,”+ kusho uJehova.’

Imibhalo yaphansi