IHubo 89:1-52

Imaskili. Elika-Ethani umEzra.+ 89  Ngizohlabelela kuze kube nini nanini ngezenzo zikaJehova zomusa wothando.+Isizukulwane ngesizukulwane ngizokwazisa ngokuthembeka kwakho ngomlomo wami.+   Ngoba ngithé: “Umusa wothando uyohlala wakhiwe kuze kube nini nanini;+Ngokuqondene namazulu, ugcina ukuthembeka kwakho kumiswe kwaqina kuwo.”+   “Ngenzé isivumelwano kokhethiweyo wami;+Ngifungile kuDavide inceku yami,+   ‘Inzalo yakho ngiyoyimisa iqine kuze kube nini nanini,+Futhi ngiyokwakha isihlalo sakho sobukhosi esizukulwaneni ngesizukulwane.’”+ Sela.   O Jehova, amazulu ayodumisa isenzo sakho esimangalisayo,+Yebo, ukuthembeka kwakho ebandleni labangcwele.   Ngoba ubani esibhakabhakeni ongaqhathaniswa noJehova?+Ubani ongafana noJehova phakathi kwamadodana kaNkulunkulu?+   UNkulunkulu kumelwe abhekwe ngokuthuthumela phakathi kweqembu elisondelene labangcwele;+Mkhulu futhi uyesabeka phezu kwabo bonke abamzungezile.+   O Jehova Nkulunkulu wamabutho,+Ubani oyingqabavu njengawe Jah?+Ukuthembeka kwakho kukuzungezile.+   Uyabusa phezu kokukhukhumala kolwandle;+Lapho luphakamisa amagagasi alo wena uyawazolisa.+ 10  Wena umchobozile uRahabi,+ yebo njengomuntu obuleweyo.+Ngengalo yezikhwepha zakho uzihlakazile izitha zakho.+ 11  Izulu lingelakho,+ nomhlaba ungowakho;+Izwe elikhiqizayo nokuligcwalisile+—wena ngokwakho ukusekelile.+ 12  Inyakatho neningizimu—nguwe owakudala;+IThabori+ neHermoni+—kuyakhamuluka ngenjabulo egameni lakho.+ 13  Ingalo enamandla ngeyakho,+Isandla sakho sinamandla,+Isandla sakho sokunene siphakeme.+ 14  Ukulunga nokwahlulela kuyindawo emisiwe yesihlalo sakho sobukhosi;+Umusa wothando neqiniso kuza phambi kobuso bakho.+ 15  Bayajabula abantu abakwaziyo ukumemeza kwenjabulo.+O Jehova, bayaqhubeka behamba ekukhanyeni kobuso bakho.+ 16  Usuku lonke bayajabula ngegama lakho+Futhi bayaphakanyiswa ngokulunga kwakho.+ 17  Ngoba wena ungubuhle bezikhwepha zabo;+Ngokuthakazelelwa nguwe uphondo lwethu luyaphakanyiswa.+ 18  Ngoba isihlangu sethu singesikaJehova,+Inkosi yethu ingeyoNgcwele ka-Israyeli.+ 19  Ngaleso sikhathi wakhuluma ngombono kwabaqotho bakho,+Wathi:“Ngibeké usizo phezu konamandla;+Ngiphakamisé okhethiwe phakathi kwabantu.+ 20  Ngitholé uDavide inceku yami;+Ngimgcobé ngamafutha ami angcwele,+ 21  Osandla sami siyoqina kuye,+Nongalo yami nayo iyomqinisa.+ 22  Akukho sitha esiyobiza utho kuye,+Nandodana yokungalungi eyomhlupha.+ 23  Phambi kwakhe ngibachobozile abaphikisana naye baba yizicucwana,+Nalabo abamzonda kakhulu bengilokhu ngibashaya.+ 24  Ukuthembeka kwami nomusa wami wothando kukanye naye,+Uphondo lwakhe luphakanyisiwe egameni lami.+ 25  Ngibekile isandla sakhe phezu kolwandle+Nesandla sakhe sokunene phezu kwemifula.+ 26  Yena ungibiza athi, ‘Wena unguBaba,+UNkulunkulu wami+ neDwala lensindiso yami.’+ 27  Futhi, mina ngiyombeka abe yizibulo,+Ophakeme kunawo wonke amakhosi omhlaba.+ 28  Ngiyomlondolozela umusa wami wothando kuze kube nini nanini,+Nesivumelwano sami siyoba esithembekile kuye.+ 29  Ngokuqinisekile ngiyoyimisa phakade inzalo yakhe+Nesihlalo sakhe sobukhosi njengezinsuku zezulu.+ 30  Uma amadodana akhe ewushiya umthetho wami+Futhi engahambi ngezinqumo zami zokwahlulela,+ 31  Uma engcolisa izimiso zamiFuthi engayigcini imiyalo yami, 32  Nami ngiyosinaka iseqo sawo ngenduku+Nesiphambeko sawo ngemivimbo.+ 33  Kodwa ngeke ngiwunqamule umusa wami wothando kuye,+Noma ngilahle ukwethembeka kwami.+ 34  Ngeke ngisingcolise isivumelwano sami,+Namazwi aphuma ezindebeni zami ngeke ngiwashintshe.+ 35  Ngifungé kanye ebungcweleni bami,+Ngeke ngiwaqambe amanga kuDavide.+ 36  Inzalo yakhe iyohlala kuze kube nini nanini,+Nesihlalo sakhe sobukhosi siyohlala njengelanga phambi kwami.+ 37  Siyomiswa siqine njengenyanga kuze kube nini nanini,Nanjengofakazi othembekile esibhakabhakeni.” Sela. 38  Kodwa wena—wena ulahlile futhi uyaqhubeka weya;+Umthukuthelele ogcotshiweyo wakho.+ 39  Usichithile isivumelwano senceku yakho;Ungcolisé umqhele wayo emhlabathini uqobo.+ 40  Uzibhidlizile zonke izibaya zayo zamatshe;+Uzenzé zaba yizincithakalo izinqaba zayo.+ 41  Bonke abadlula ngendlela bayiphangile;+Ibé yisihlamba komakhelwane bayo.+ 42  Uphakamisé isandla sokunene sabaphikisana nayo;+Ubangelé zonke izitha zayo ukuba zijabule.+ 43  Ngaphezu kwalokho, uphinda ubheke inkemba yayo njengesitha,+Futhi uyibangelé ukuba ingakwazi ukuma empini.+ 44  Wenzé ukuba ukuchachamba kwayo kuphele,+Isihlalo sayo sobukhosi usijikijele phansi emhlabathini.+ 45  Ufinyezé izinsuku zobusha bayo;Uyisongé ngamahloni.+ Sela. 46  O Jehova, kuyoze kube nini ulokhu uzifihlile? Kuyoze kube phakade?+Ingabe ulaka lwakho luzolokhu luvutha njengomlilo?+ 47  Khumbula ukuthi bungakanani ubude bokuphila kwami.+Ingabe wonke amadodana abantu uwadalele ize?+ 48  Iyiphi indoda enamandla ephilayo engeke ikubone ukufa?+Ingabe ingawenzela umphefumulo wayo indlela yokuphunyuka esandleni seShiyoli?+ Sela. 49  O Jehova, ziphi izenzo zakho zangaphambili zomusa wothando,Owazifungela kuDavide ngokuthembeka kwakho?+ 50  O Jehova, khumbula, isihlamba esiphezu kwezinceku zakho,+Ukuthwala kwami esifubeni sami isihlamba sazo zonke izizwe eziningi,+ 51  O Jehova, indlela izitha zakho ezihlambalaze ngayo,+Indlela ezizihlambalaze ngayo izinyathelo zonyawo logcotshiweyo wakho.+ 52  Makatuswe uJehova kuze kube nini nanini. Amen, Amen.+

Imibhalo yaphansi